Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Menetelmiä nanokiteiden liukenemisnopeuden tutkimiseksi

Show full item record

Title: Menetelmiä nanokiteiden liukenemisnopeuden tutkimiseksi
Author(s): Piipponen, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmacy Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Pharmaceutical nanocrystals are under one micrometer sized crystals composed of pure active pharmaceutical ingredient (API) and stabilizer. Their apparent dissolution rate is improved compared to conventionally sized crystals. Rapid dissolution is mainly due to increased intrinsic surface area of API powder. Solubility increase is significant only with very small, under 100 nm crystals. Nanocrystal formulations with improved dissolution rates can be utilized to increase bioavailability of fairly insoluble BCS class II APIs. Few nanocrystal based products are already on market. Common methods for dissolution study of nanocrystals arecompendial dissolution apparatus 1 or 2, which usually rely on sampling and separation of undissolved fraction. The reliability of these methods is dependent of the separation efficiency. Unfortunately separation becomes more tedious with diminishing crystal size. Thus it would be desirable to replace the methods that require sampling and separation with methods that do not require separation of undissolved fraction (in situ methods), preferably with continuous detection. With the dialysis method the separation is easily achieved. However, the rate limiting step is not dissolution but diffusion through the dialysis membrane. Electrochemical in situ detection methods can only be applied to electroactive APIs. Utilization of in situ UV probes for monitoring nanocrystal dissolution is limited by the UV absorbance of the nanocrystals themselves. To date, light scattering methods have mainly been applied to solubility studies, with few attempts on dissolution studies. In this study the light scattering, dialysis and compendial paddle methods were compared for their ability to monitor the dissolution of indometacin nanosuspensions (NS). Light scattering experiments were performed with Zetasizer equipment. Three poloxamer 188 stabilized NSs, with average diameters (Dz) of 300 nm, 600 nm, and 900 nm, were evaluated. Dissolution studies were executed in sink conditions (under 30% of saturated concentration) and in slightly higher concentration (intermediate conc., 30-50% of saturated concentration) at pH 5.5. The compendial paddle method was performed on the same suspensions with the same medium at intermediate concentration. In the dialysis method the studied NS had a Dz value of 350 nm. The pH of the dissolution medium was 7.4, and the membrane was made of regenerated cellulose. Experimental results were fitted to exponential equation and the dissolution time DT, i.e. time to reach 99% dissolution, was determined based on the equation. In sink conditions the dissolution of all of the NSs was so rapid that reliable estimations of dissolution times could not be made with the light scattering method. In intermediate concentration the dissolution time (51±12 s) of the 300 nm NS was significantly lower than those of 600 nm (340±80 s) and 900 nm (230±50 s) NSs with a confidence level of 5%. The slowest dissolution of the 600 nm NS could be attributed to its broad crystal size distribution. With the compendial paddle method no significant differences in dissolution times could be detected. Compendial dissolution times, about 600-700 s, were markedly longer than those from light scattering experiments. The dialysis method was unable to discriminate between 350 nm NS and indometacin solution, which can be explained by rapid dissolution of the nanocrystals, followed by slow diffusion across the dialysis membrane. Of the studied methods, light scattering was the only one to discriminate between dissolution times of various NSs. It was most applicable to narrow crystal size distributions. It is a fairly small scale method requiring only 1 mL of dissolution medium and about 10 µg of nanocrystals. The method was not dependent on chemical analysis. Theost important limitation was the fact that due to the operational method of the Zetasizer, the first data point was not acquired until about 20 s after the measurement started.
Farmaseuttiset nanokiteet ovat alle mikrometrin kokoisia puhtaasta lääkeaineesta ja stabilisaattorista koostuvia kiteitä. Niiden suurin etu yli mikrometrin suuruisiin kiteisiin nähden on niiden nopeampi liukeneminen. Liukenemisnopeuden kasvu johtuu pääasiassa jauheiden ominaispinta-alan kasvusta kidekoon pienentyessä. Hyvin pienillä, alle 100 nm:n kiteillä myös näennäinen liukoisuus kasvaa suurempiin kiteisiin verrattuna. Perinteistä formulaatiota nopeammin liukenevalla nanokide-formulaatiolla voidaan parantaa niukkaliukoisen, BCS II -luokan lääkeaineen biologista hyötyosuutta. Joitakin kaupallisia nano-kiteitä sisältäviä lääkevalmisteita on jo markkinoilla. Nanokiteet ja -suspensiot ovat hyvä vaihtoehto niukkaliukoisen lääke-aineen kehityksen alkuvaiheen formulaatioksi, koska niissä ei tarvita suurta määrää apuaineita tai liuottimia, ja ne soveltuvat myös parenteraaliseen antoon. Yleisimmin niiden liukenemisnopeutta tutkitaan farmakopean laitteilla 1 ja 2, jotka perustuvat näytteenottoon ja liukenemattoman fraktion erotukseen. Niiden luotettavuus riippuu liukenemattoman fraktion erotuksen onnistumisesta. Mitä pienempiä hiukkasia tutkitaan, sitä vaikeampi erotus on toteuttaa. Näytteenottoon perustuvien menetelmien tilalle toivottaisiin in situ -menetelmiä. Dialyysimenetelmissä erotuksen onnistuminen ei ole ongelmana, mutta nopeasti vapauttavia formulaatioita tutkittaessa nopeutta rajoittavana vaiheena on liukenemisen sijasta diffuusio membraanin läpi. Sähkökemialliseen detektioon perustuvia in situ -menetelmiä voidaan käyttää vain elektroaktiivisille yhdisteille. In situ -UV-anturin käyttökelpoisuutta rajoittaa nanokiteiden aiheuttama UV-alueen absorbanssi. Valonsirontaan perustuvilla menetelmillä on toistaiseksi mitattu lähinnä nanokiteiden liukoisuutta, ei juurikaan liukenemisnopeutta. Työssä verrattiin valonsironta-, dialyysi- ja farmakopean lapamenetelmien soveltuvuutta indometasiininanosuspensioiden liukenemisnopeuden määrittämiseen. Sirontamittaukset tehtiin Zetasizer-laitteella. Vertailtavana oli kolme poloksameeri 188:lla stabiloitua nanosuspensiota (keskimääräiset halkaisijat Dz 300, 600 ja 900 nm). Liukenemisnopeutta tutkittiin sekä sink-olosuhteissa (pitoisuus alle 30 % kylläisestä konsentraatiosta) että hieman suuremmassa konsentraatiossa (30-50 % kylläisestä konsentraatiosta) pH:ssa 5,5. Farmakopean lapamenetelmää käytettiin vain suuremmalla konsentraatiotasolla pH:ssa 5,5. Dialyysimenetelmässä tutkittavan suspension Dz oli 350 nm ja membraanina käytettiin regeneroitua selluloosa-membraania. Liukenemisnopeuskokeen tulokset sovitettiin eksponenttiyhtälöön, jonka perusteella laskettiin liukenemisaika DT, eli aika jona 99 % nanosuspensiosta oli liuennut. Sink-olosuhteissa kaikkien nanosuspensioiden liukeneminen oli niin nopeaa, että valonsirontamenetelmällä ei pystytty arvioimaan luotettavasti liukenemisajan tarkkaa arvoa. Välikonsentraatiolla 300 nm nanosuspension liukenemisaika 51±12 s erosi 5 % riskitasolla merkitsevästi sekä 600 nm suspension liukenemisajasta 340±80 s että 900 nm suspension liukenemisajasta 230±50 s. 600 nm:n suspension hitain liukeneminen voitiin selittää sen muita leveämmällä kokojakaumalla. Farmakopean lapamenetelmällä suspensioiden liukenemisajoissa ei ollut merkitsevää eroa, ja määritetyt liukenemisajat olivat huomattavasti pidemmät kuin valonsirontamenetelmällä, noin 600-700 s. Dialyysimenetelmällä ei pystytty näkemän eroa nanosuspension ja indometasiiniliuoksen välillä, mikä osoitti, että nanosuspensio liukeni hyvin nopeasti ja dialyysinopeuden määräävänä vaiheena oli liuenneen indometasiinin diffuusio dialyysimembraanin läpi. Valonsirontamenetelmä oli tutkituista menetelmistä ainoa, jolla nähtiin eroja erikokoisten nanosuspensioiden liukenemisessa. Se soveltui parhaiten käytettäväksi silloin, kun hiukkaskokojakauma on melko kapea. Valonsirontamenetelmä oli melko pienen mittakaavan menetelmä, koska liukenemisväliainetta tarvittiin vain 1 ml ja nanokiteitä noin 10 µg. Menetelmässä ei tarvittu kemiallisesta analyysia. Menetelmän suurin rajoitus oli se, että mittalaitteesta johtuen ensimmäinen mittauspiste saadaan noin 20 s kuluttua mittauksen aloittamisesta.
Keyword(s): DLS nanocrystal indometacin wet milling dissolution light scattering dialysis poloxamer 188 liukenemisnopeus valonsironta nanokide indometasiini märkäjauhatus dialyysi poloksameeri 188


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Piipponen_Anu.pdf 2.118Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record