Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Nuorten ja nuorten aikuisten rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö Suomessa

Show full item record

Title: Nuorten ja nuorten aikuisten rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö Suomessa
Author(s): Tähkäpää, Sanna-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Nuoruusiässä monet psykiatriset häiriöt, kuten ahdistuneisuus-, mieliala- ja päihdehäiriöt, yleistyvät ja jatkuvat useimmilla nuoreen aikuisikään asti. Ahdistuneisuushäiriöt ovat nuorten yleisimpiä psykiatrisia häiriöitä, ja niistä kärsii noin 6-13 % nuorista ja nuorista aikuisista. Bentsodiatsepiineja on käytetty pitkään muun muassa ahdistuneisuus- ja unihäiriöiden hoitoon, mutta riippuvuus- ja väärinkäyttöriskin vuoksi niitä ei suositella käytettäväksi nuorilla. Siitä huolimatta bentsodiatsepiineja määrätään myös alle 18-vuotiaiden psykiatristen häiriöiden hoitoon. Aiempaa väestötasolla tutkittua tietoa bentsodiatsepiinien käytöstä lapsilla ja nuorilla on hyvin vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia bentsodiatsepiinien käyttöä rauhoittavina ja unilääkkeinä 0-25-vuotiailla suomalaisilla vuosina 2006-2014. Tutkimusaineistona käytettiin Kansaneläkelaitoksen Reseptitiedoston tietoja 0-25-vuotiaille toimitetuista sairausvakuutuskorvatuista bentsodiatsepiinien (N03AE, N05BA, N05CD, N06CA01) ja niiden kaltaisten lääkeaineiden (N05CF) lääkeostoista vuosina 2006-2014. Tutkimuksessa tarkasteltiin suun kautta annosteltavien lääkemuotojen ostoja. Tarkastellussa joukossa lähes kaikki (97 %) rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttäjät olivat iältään 16-25-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö väheni 16-25-vuotiailla esiintyvyydestä 19,9 / 1 000 henkilöä 15,9 / 1 000 henkilöön vuosina 2006-2014. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön ohella myös käytön ilmaantuvuus ja pitkäaikaisen käytön esiintyvyys pienenivät. Pitkäaikaisen käytön esiintyvyys 18-25-vuotiailla nuorilla aikuisilla vuonna 2006 oli 5,5 / 1 000 henkilöä ja pieneni 3,3 / 1 000 henkilöön vuonna 2014. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttäjistä suurempi osa oli naisia kuin miehiä, mutta pitkäaikainen käyttö oli yleisempää miehillä kuin naisilla. Lähes kaikkien tutkimuksessa tarkasteltujen lääkeaineiden käyttö väheni. Oksatsepaami oli lääkeaineista ainoa, jonka käyttäjien määrä lisääntyi. Bentsodiatsepiinien käyttö rauhoittavina ja unilääkkeinä nuorilla ja nuorilla aikuisilla on vähentynyt Suomessa vuodesta 2008 lähtien. Tämän lisäksi myös näiden lääkkeiden pitkäaikainen käyttö nuorilla aikuisilla on vähentynyt. Tulokset viittaavat siihen, että lääkehoidon rationaalisuuteen on alettu kiinnittämään viime vuosina enemmän huomiota, mikä näkyy vähentyneenä bentsodiatsepiinien käyttönä.
Many mental disorders, such as anxiety, mood and substance use disorders, become prevalent in adolescence and continue into young adulthood. Anxiety disorders are among the most common mental disorders in adolescents and approximately 6-13 % of adolescents and young adults suffer from them. Benzodiazepines have been used for the treatment of anxiety and sleep disorders for several years but they are not recommended for young patients due to risk of dependence and abuse. Nevertheless, benzodiazepines are also prescribed to treat mental disorders in children and adolescents under 18 -years of age. There is limited population-based evidence on the use of benzodiazepines among children and adolescents. The aim of this study was to investigate the use of benzodiazepines and benzodiazepine related drugs as anxiolytics and hypnotics in the Finnish population aged 0-25 years during 2006-2014. Data of this study were obtained from the Prescription Register of the Social Insurance Institution of Finland covering reimbursed drug purchases of benzodiazepines (N03AE, N05BA, N05CD, N06CA01) and benzodiazepine related drugs (N05CF) dispensed to 0-25 year olds. Purchases of orally administered dosage forms were included in this study. The majority (97 %) of anxiolytic and hypnotic users in the group of 0-25 year olds were 16-25-year-old adolescents and young adults. Use of anxiolytics and hypnotics among 16-25-year-olds decreased from the prevalence 19.9 / 1 000 to 15.9 / 1 000 inhabitants during the years 2006-2014. There were also decrease in incidence and prevalence of long-term use. The prevalence of long-term use among young adults decreased from 5.5 / 1 000 in 2006 to 3.3 / 1 000 young adults in 2014. The majority of anxiolytic and hypnotic users were females but long-term use was more common in males than in females. There was a decrease in use of almost every studied drug. Oxazepam was the only drug with increased number of users during the study period. Use of benzodiazepines as anxiolytics and hypnotics has decreased among adolescents and young adults since 2008 in Finland. Furthermore, long-term use of these drugs has decreased among young adults. Results indicate that rational drug therapy has been paid more attention in recent years which was reflected in decreased use of benzodiazepines.
Keyword(s): anxiolytics hypnotics benzodiazepines benzodiazepine related drugs adolescents young adults rauhoittavat unilääkkeet bentsodiatsepiinit bentsodiatsepiinien kaltaiset lääkeaineet nuoret nuoret aikuiset


Files in this item

Files Size Format View
GRADU_Sanna_Tahkapaa.pdf 1.547Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record