Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Evaluation of a Human Adipose Tissue Extract based Adipogenesis Model using Bisphenol A

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-04T14:15:55Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:46:19Z
dc.date.available 2017-05-08T21:00:25Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:46:19Z
dc.date.issued 2016-11-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/172922
dc.title Evaluation of a Human Adipose Tissue Extract based Adipogenesis Model using Bisphenol A en
ethesis.discipline Biofarmaci sv
ethesis.discipline Biopharmacy en
ethesis.discipline Biofarmasia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Mörtengren, Ariel
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract The field of stem cell research is hotter than ever, because still today, the goal for easily achievable stem cells for the use of tissue engineering and stem cell therapies, is yet to be achieved. Also, human stem cell based test systems are potential replacements of present animal test models. The ongoing obesity epidemic creates pressure for scientists to resolve the causes behind it. One way of approaching the problem, is the study of adipogenesis with the use of a in-vitro cell model. This have already been done for a while, with rodent based cell models, but the present study took the human obesity research a bit closer to its subject by using humane adipose tissue derived mesenchymal stem cells (hASC). Also, the adipogenic induction is executed with a human adipose tissue extract (ATE). Epidemiologically, the rise in obesity rates correlates at some level, with the occurrence of known endocrine disrupting chemicals in our environment. These include e.g. some pesticides and plasticizers, such as tributyltin (TBT), bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) and bisphenol A (BPA). In the present study, the effects of a variety of concentrations, ranging from 50nM to 100µM of BPA, on ATE induced adipogenesis of hASCs, was studied. The accumulation of triglycerides - a key parameter for adipogenesis - is evaluated with the use of oil-red-o (ORO) staining and photometric measurements. A set of tests was executed to find out if BPA possesses adipogenic, synergistic or antiadipogenic properties in this particular test system. No significant antiadipogenic, nor synergistic effects were seen. Some antiadipogenic effects were seen throughout the study, but without any dose-dependence. This study also showed need for further development of the test. ORO staining needs to be further standardized to increase accuracy, different batches of ATE may cause variation in the results. All and all the test system is relatively easily modified and when fully functional, it is a great tool for screening for substances affecting our adipose tissue, and also for enhancing our knowledge on human adipogenesis in whole. en
dct.abstract Kudosteknologian ja kantasoluterapian tarpeita täyttääkseen, kantasolututkimus käy aktiivisempana, kuin koskaan ja erityisesti ihmiskantasolupohjaisia solumalleja hyödyntäen, myös eläinkokeita on mahdollista korvata eettisemmillä vaihtoehdoilla. Maailmaa riivaava lihavuusepidemia luo tiedeyhteisölle paineita selvittää epidemian taustalla vaikuttavat syyt. In-vitro solumallit tarjoavat yhden lähestymistavan adipogeneesin tutkimiseen. Tähänastisesta tutkimuksesta valtaosa on tehty jyrsijäpohjaisia solumalleja hyödyntäen, mutta käsillä oleva tutkimus suoritettiin ihmisen rasvakudoksesta kerätyillä kantasoluilla ja käyttäen ihmisen rasvauutetta (ATE) adipogeneesin alullepanijana. Näin ollen nimenomaan ihmisen adipogeneesin tutkimus on askeleen lähempänä varsinaista tutkimuskohdettaan. Epidemiologisesti tarkasteltuna, lihavuusepidemia käy jossain määrin yksiin ympäristöömme ilmaantuneitten, kehomme hormonaalista toimintaa häiritsevien kemikaalien yleistymisen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkut tuholaismyrkyt ja muoviteollisuudessa käytetyt aineet, kuten tributyylitina (TBT), di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) sekä bisfenoli A (BPA). Käsillä olevassa tutkimuksessa BPAn vaikutuksia ATE:lla aikaansaatuun adipogeneesiin tutkittiin käyttäen vaihtelevia BPA pitoisuusksia, aina 50nM:sta 100µM:n. Adipogeneesia mitattiin tarkkailemalla erästä adipogeneesin avaintekijää, triglyseridien muodostusta, hyödyntäen oil-red-o (ORO) värjäymenetelmää ja fotometristä mittausta. Joukolla tutkimuksia yritettiin selvittää BPA:n mahdollisesti omaamia adipogeenisia, synergistisiä tai antiadipogeenisiä ominaisuuksia. Merkittäviä adipogeenisiä tai synergistisiä vaikutuksia ei ilmennyt. Antiadipogeenisiä vaikutukisa ilmeni koko joukossa tutkimuksia, mutta minkäänlaista annos-vaste korrelaatiota ei tuloksista ole todettavissa. Tutkimuksessa käytetty menetelmä paljastui liian epätarkaksi, ja vaatii kehittelyä. Vaikuttaisi siltä, että ORO värjäys ei yksinään käytettynä tuo tyydyttävää tulostarkkuutta. Myöskin ATE:n ilmeiset puutteet, kuten tasalaatuisuuden puute, vaativat työstämistä. Kaiken kaikkiaan, tutkimusmetodi on suhteellisen helposti paranneltavissa ja toimiessaan se tuo huomattavan lisän rasvakudokseemme vaikuttavien kemikaalien seulontaan ja on myös omiaan tuomaan lisätietoa koskien nimenomaan ihmisen rasvakudoksen muodostusta. fi
dct.subject human adipose stem cells en
dct.subject mesenchymal stem cells en
dct.subject MSC en
dct.subject adipose tissue extract en
dct.subject bisphenol A en
dct.subject BPA en
dct.subject adipogenesis en
dct.subject obesity en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Sarkanen, Jertta
ethesis.supervisor Heinonen, Tuula
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151353
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
ProGradu_Ariel_Mortengren_2016.pdf 3.057Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record