Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pääkaupunkiseudun viherrakenteen arvotus Zonation-menetelmällä

Show full item record

Title: Pääkaupunkiseudun viherrakenteen arvotus Zonation-menetelmällä
Author(s): Jalkanen, Joel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences
Discipline: Ecology and Evolution Biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Biotopes and biodiversity within the Metropolitan Area of Helsinki (cities of Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen) were prioritized with a spatial conservation prioritization software called Zonation. The aim of the thesis was to examine how different, largely urban or semi-urban, areas supported biodiversity and thus, indirectly, ecosystem services provisioning. Furthermore, the effects of the new City of Helsinki Strategic Plan 2050 on the prioritization were examined. The analyses were based on expert elicitations, in which different urban biotopes were evaluated in terms of how well they supported species richness and the occurrence of specialist species of 8 taxonomic groups. Following the biotope classification, an urban biotope map was compiled from various GIS sources. Based on the expert answers, these biotope maps were then converted to suitability maps for each of the eight taxonomic groups. The urban biotope map, as well as the suitability maps, were made according to two land-use versions: current land-use in the research area, and a scenario describing the actual City of Helsinki Strategic Plan 2050. Separate Zonation prioritizations were then made for both scenarios. Urban biotopes a-priori evaluated as important for biodiversity, such as lakes and their shores, ruderal areas, dry meadows, manor yards, shoreline meadows and herb-rich forests, became emphasized in Zonation prioritizations as well, whereas the currently heavily built areas received lowest conservation priority in the analysis. Thus, according to this study, densification of the current residential and built-up areas does not threaten the urban biodiversity or ecosystem services of the Metropolitan Area of Helsinki. According to the present analysis, the new Helsinki Strategic Plan would have some relatively small effects on biodiversity in the research area. While the plan proposes development in some top-value biodiversity areas, the estimated effects of the plan were on average only a 3.3% loss of biotopes across taxonomic groups. Nevertheless, the plans of Helsinki could influence biodiversity priority areas in neighboring cities, and I recommend that the broader Metropolitan Area should be treated as a whole from the perspective of urban biodiversity. Rather than preserving sets of defined species, multi-functionality and ecosystem services provided by urban biodiversity should be emphasized when planning for urban nature conservation. As biodiversity ultimately underlies and supports both of these objectives, it should be central in the urban planning as well. Spatial conservation prioritization can well be used for ecologically sustainable urban planning, as long as the quality of the input data is taken care of and different uncertainties and limitations of the analyses are recognized in interpretation.
Työssä arvotettiin pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) alueet Zonation-nimisellä, ekologiaan pohjaavaan maankäytön suunnitteluun tarkoitetulla ohjelmistolla. Työn tarkoituksena oli tutkia, miten eri alueet tukivat biodiversiteettiä ja välillisesti myös ekosysteemipalveluja. Lisäksi tutkittiin, miten Helsingin yleiskaavaehdotus muuttaisi tärkeimpien luontoarvojen sijainteja ja esiintymistasoja koko pääkaupunkiseudun tasolla. Lähtöaineistoina käytettiin kahdeksaa eri eliöryhmää koskevia asiantuntija-arviointeja, joissa erilaisia kaupunkibiotooppeja oli arvotettu sen mukaan, kuinka hyvin biotoopit tukevat eliöryhmien lajirikkautta ja vaateliaita lajeja. Erilaisia paikkatietoaineistoja yhdistelemällä luotiin asiantuntija-arvioinnin biotooppiluokittelua vastaava kaupunkibiotooppikartta, josta muokattiin eri eliöryhmiä tukevien alueiden soveltuvuuskartat asiantuntijavastausten perusteella. Soveltuvuuskartat tehtiin kuvaamaan erikseen nykytilaa sekä tilannetta, jossa Helsingin yleiskaava 2050 -ehdotuksen mukainen maankäyttö on toteutunut. Soveltuvuuskarttojen perusteella suoritettiin Zonation-priorisointianalyysit. Ennakkoon laadukkaiksi arvioidut kaupunkibiotoopit, kuten järvet rantavyöhykkeineen, ruderaatit, kedot, kartanopuistot, merenrantaniityt ja lehdot, korostuivat myös Zonation-priorisoinnin jälkeen pääkaupunkiseudun kaikkein arvokkaimpina alueina. Sen sijaan nykyiset asuin- ja muut tehokkaasti rakennetut alueet olivat vähiten arvokkaita alueita, eikä niiden tiivistäminen juuri uhkaa tämän työn tulosten mukaan pääkaupunkiseudun biodiversiteettiä tai ekosysteemipalveluita. Helsingin yleiskaavaehdotus vaikuttaa jonkin verran luontoarvoihin pääkaupunkiseudulla. Kaavaehdotus ei kuitenkaan tuhoa merkittävässä määrin eri eliöryhmille soveltuvia alueita, vaikka ehdotuksessa esitetään rakentamista myös pääkaupunkiseudun arvokkaimmille alueille: eliöryhmiä tukevia alueita menetettiin keskimäärin 3,3 %. Helsingin maankäytön muutokset heijastuivat myös muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien luontoarvojen sijoittumiseen, joten seutua tulisi käsitellä kokonaisuutena biodiversiteettikysymyksissä. Kaupunkiluonnon suojelussa korostuvat yksittäisten lajien suojelun sijasta kaupunkiluonnon monitoiminnallisuuden ja ekosysteemipalvelujen turvaaminen. Näiden asioiden tarjoamisessa biodiversiteetillä on kuitenkin kriittinen rooli, joten se tulisi huomioida maankäytössä mahdollisimman kattavasti. Spatiaalinen suojelupriorisointi soveltuu hyvin osaksi kaupunkiseutujen ekologisesti kestävän maankäytön suunnittelua, kunhan lähtöaineistojen laatuun kiinnitetään huomiota ja priorisoinnin erilaiset epävarmuudet ja rajoitteet tunnistetaan riittävän ajoissa.


Files in this item

Files Size Format View
paakaupu.pdf 4.371Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record