Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Potilaiden ja sosiaalityöntekijöiden käsityksiä potilaan itsemääräämisoikeudesta vanhuspsykiatriassa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-11T09:12:43Z und
dc.date.accessioned 2017-03-28T16:46:02Z
dc.date.available 2010-11-11T09:12:43Z und
dc.date.available 2017-03-28T16:46:02Z
dc.date.issued 2010-05-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/18149
dc.title Potilaiden ja sosiaalityöntekijöiden käsityksiä potilaan itsemääräämisoikeudesta vanhuspsykiatriassa fi
ethesis.department Samhällspolitiska institutionen sv
ethesis.department Department of Social Policy en
ethesis.department Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Pesonen, Emmi
dct.issued 2010
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Sosiaali- ja mielenterveystyössä asiakkaan/potilaan itsemääräämisoikeutta pidetään tärkeänä eettisenä periaatteena. Itsemääräämisoikeuden periaate ei kuitenkaan sellaisenaan anna selkeää ohjetta toiminnalle jossakin käytännön tilanteessa, vaan periaatteen soveltaja joutuu tulkitsemaan sen merkityksen, pohtimaan milloin ja miten periaatetta voidaan soveltaa sekä punnitsemaan sen painoarvoa suhteessa muihin eettisiin periaatteisiin. Tässä tutkimuksessa tarkastelen sitä, millaisia käsityksiä vanhuspsykiatrisella osastolla olevilla potilailla sekä vanhuspsykiatriassa työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä on potilaan itsemääräämisoikeudesta. Tutkimuksessa on tarkoitus muodostaa ymmärrystä siitä, mitä potilaan itsemääräämisoikeus voi vanhuspsykiatriassa merkitä. Tarkastelen sitä, miten potilaat ja sosiaalityöntekijät määrittelevät potilaan itsemääräämisoikeutta käsitteenä sekä sitä, millaisia edellytyksiä ja rajoituksia he ymmärtävät potilaan itsemääräämisoikeudella olevan. Mielenkiintoni kohteena ovat myös sosiaalityöntekijöiden käsitykset potilaan itsemääräämisoikeuden tukemisesta. Tutkimuksessani on olen soveltanut fenomenografista lähestymistapaa. Aineiston olen kerännyt haastattelemalla seitsemää vanhuspsykiatrisella osastolla olevaa potilasta sekä viittä vanhuspsykiatrian sosiaalityöntekijää. Haastattelut olivat puolistrukturoituja, fenomenografisen haastattelun periaatteita noudattelevia haastatteluja. Aineiston analyysissä olen noudattanut fenomenografisen analyysin periaatteita. Tutkimukseni tulokset muodostuvat kuvauskategorioista, joiden avulla kuvaan potilaiden ja sosiaalityöntekijöiden erilaisia käsityksiä potilaan itsemääräämisoikeuden vanhuspsykiatriassa. Potilaiden käsitysten mukaan potilaan itsemääräämisoikeuteen voi sisältyä tahdon toteutuminen, vapaus liikkua osaston ulkopuolella, päätöksenteko henkilökohtaisista asioistaan ja oikeus saada omaan hoitoonsa liittyvää tietoa. Potilaiden näkemyksen mukaan potilaan terveydentila sekä kognitiivinen tila, älykkyys, tarmokkuus, osaston sääntöjen noudattaminen, potilaan ja osaston henkilökunnan välinen toimiva vuorovaikutus sekä potilaan hyvä palvelu ja asiantunteva hoito voivat luoda edellytyksiä itsemääräämisoikeuden käyttämiselle. Itsemääräämisoikeutta rajoittavina tekijöinä pidettiin potilaan heikkoa terveydentilaa, osaston muita potilaita, osaston sääntöjä, osaston suljettuja ovia, osaston henkilökuntaa sekä potilaan ja henkilökunnan välistä toimimatonta vuorovaikutusta. Sosiaalityöntekijät ymmärsivät potilaan itsemääräämisoikeuden potilaan osallisuutena, potilaan tahdon kunnioittamisena sekä sosiaalityöntekijän rajankäynnin myötä hahmottuvana kokonaisuutena. Itsemääräämisoikeuden käyttämisen edellytyksinä pidettiin potilaan riittävän hyvää terveydentilaa, resursseja sekä toimintakykyä, sosiaalityöntekijän asiantuntemusta ja työskentelyä potilaan kanssa sekä osaston toimintatapoja. Lisäksi itsemääräämisoikeuden käyttämisen edellytysten ymmärrettiin riippuvan itsemääräämisoikeuden kohteena olevasta asiasta. Itsemäärää­misoikeutta tukeviksi tekijöiksi ymmärrettiin potilaan ja sosiaalityöntekijän suhteen luottamuksellisuus ja jatkuvuus, potilaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutus, potilaan tahdon kunnioittaminen, potilaan auttaminen, potilaan tilanteen ammatillinen arviointi, osaston työntekijöiden tavoitettavuus sekä osaston rakenteet. Potilaan psyykkisen sairauden, psykiatrisen hoidon, hoito- ja palvelujärjestelmän sekä kiireen nähtiin rajoittavan potilaan itsemääräämisoikeutta. Myös sosiaalityöntekijän toimiminen vastoin potilaan tahtoa sekä kieltäytyminen työskentelemästä potilaan kanssa katsottiin potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseksi. Tutkimukseni lähteinä olen hyödyntänyt pääasiassa sosiaalityössä sekä hoitotieteessä käytyä keskustelua asiakkaan/potilaan itsemääräämisoikeudesta. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Rauhala, Pirkko-Liisa
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201007192213
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
potilaid.pdf 434.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record