Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Perhekeskeisyyden ja feminismin ristipaineessa : Kuva parisuhdeväkivallasta udmurtialaisessa naisten kriisikeskuksessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-11T09:14:44Z und
dc.date.accessioned 2017-03-28T16:21:59Z
dc.date.available 2010-11-11T09:14:44Z und
dc.date.available 2017-03-28T16:21:59Z
dc.date.issued 2006-01-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/18240
dc.title Perhekeskeisyyden ja feminismin ristipaineessa : Kuva parisuhdeväkivallasta udmurtialaisessa naisten kriisikeskuksessa fi
ethesis.discipline Social Work en
ethesis.discipline Sosiaalityö fi
ethesis.discipline Socialt arbete sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Be4621f0-3672-4d13-a3ce-1323fc635099
ethesis.department Samhällspolitiska institutionen sv
ethesis.department Department of Social Policy en
ethesis.department Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Jäppinen, Maija
dct.issued 2006
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta on vakava yhteiskunnallinen ongelma Venäjällä. 1990-luvulta lähtien maan suuriin kaupunkeihin on perustettu naisten kriisikeskuksia, jotka auttavat väkivallan uhreja ja tekevät ehkäisevää työtä. Tutkimuksessa tarkastellaan Venäjän federaatioon kuuluvan Udmurtian tasavallan pääkaupungissa I evskissä toimivaa kriisikeskusta sen työntekijöiden ja organisaation näkökulmasta. Tutkimuksen tehtävänä on analysoida, miten keskuksessa selitetään parisuhdeväkivaltaa ilmiönä ja sitä, että naiset pysyvät väkivaltaisissa parisuhteissaan, sekä minkälaisesta näkökulmasta parisuhdeväkivaltaa keskuksessa tarkastellaan. Pohdin tutkimusraportissa myös omaa paikkaani tutkijana ja sen muutosta yhteisössä, joka lähtökohtaisesti on minulle hyvin vieras. Tutkimukseni on hyvin kontekstuaalinen ja tutkimusprosessin aikana olen pyrkinyt saavuttamaan ymmärrystä tutkimukseni kohteesta havainnoimalla sitä sisältäpäin. Tutkimusote on etnografinen. Aineistona käytetään kenttäpäiväkirjoja, työntekijöiden haastatteluja ja muuta keskuksessa kerättyä materiaalia. Tutkimus liittyy sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen, ja sen näkökulma on sukupuolisensitiivinen. Teoreettinen viitekehys rakentuu ennen muuta suomalaisista parisuhde- ja perheväkivaltaa käsittelevistä tutkimuksista. Taustoitan tutkimusta naisten asemaa Venäjällä käsittelevällä kirjallisuudella. Läpi tutkimuksen mukana kulkee vertailu suomalaisen ja venäläisen yhteiskunnan välillä. Selittäessään parisuhdeväkivaltaa työntekijät käyttivät niin yksilö- ja perhekeskeisiä kuin yhteiskunnan rakenteisiinkin kiinnittyviä selityksiä. Rakenne- ja yksilötason selitykset myös kietoutuivat yhteen. Selityksissä nousivat voimakkaasti esiin lapsuuden traumaattiset kokemukset ja mallioppiminen. Kotona tapahtuva väkivalta liitettiin myös venäläisen nyky-yhteiskunnan ongelmiin, joiden nähtiin heijastuvat myös lähisuhteisiin. Lisäksi naisiin parisuhteessa kohdistuvaa väkivaltaa selitettiin sen kulttuurisella hyväksyttyydellä. Väkivalta nähtiin miesten keinona saavuttaa ja ylläpitää valta-asemaa perheessä. Erityisesti Keskuksen virallisissa asiakirjoissa väkivaltaa selitettiin myös perheen vuorovaikutuksen häiriöksi. Keskuksen työntekijöiden mukaan naisia pidättelevät väkivaltaisissa parisuhteissa monenlaiset syyt. Aineistossa korostuivat taloudelliseen toimeentuloon ja asumisen järjestämiseen liittyvät esteet väkivaltaisen parisuhteen päättämiselle. Muita lähtöä vaikeuttavia tekijöitä olivat epävarmuus selviämisestä, pelko ja psykologinen riippuvuus, ulkopuolisten suhtautuminen, perheen koossa pitämisen tärkeys sekä lainsäädännön puutteet ja viranomaisten asenteet. Keskeiseksi kysymykseksi näkökulmien vaihtelussa osoittautui se, lähestytäänkö kohdeongelmaa perhekeskeisesti vai feministisesti. Lähestymistavat vaihtelivat tilanne- ja työntekijäkohtaisesti. Erityisen kiinnostavia olivat erot työntekijöiden näkemysten ja keskuksen virallisten asiakirjojen välillä. Ongelman määrittely oli diffuusia ja välillä epäjohdonmukaistakin. Olen kutsunut näkökulmien vaihtelua ja niihin liittyvää jatkuvaa neuvottelua tasapainoiluksi perhekeskeisyyden ja feminismin välillä. Näkökulmien muuttumisessa oli nähtävissä myös systemaattisempi keskuksen seitsemän toimintavuoden aikana tapahtunut kehitys feministisestä perhekeskeiseen suuntaan. Tulkitsen käänteen perhekeskeisyyteen liittyvän feminismiä koskeviin ennakkoluuloihin venäläisessä yhteiskunnassa sekä I evskin kaupungin vaikutukseen toiminnan rahoittajana. fi
dct.subject väkivalta - naisiin kohdistuva fi
dct.subject parisuhdeväkivalta fi
dct.subject kriisikeskukset - naisten fi
dct.subject etnografia fi
dct.subject Udmurtia fi
dct.subject Venäjä fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Rauhala, Pirkko-Liisa
ethesis.supervisor Salmenniemi, Suvi
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20061094
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dct.subject.ysa väkivalta fi

Files in this item

Files Size Format View
perhekes.pdf 426.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record