Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Keeping Alive the Symbol : A Case Study of the Israeli and Palestinian Women of the Jerusalem Link

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-11T09:21:27Z und
dc.date.accessioned 2017-03-28T16:37:43Z
dc.date.available 2010-11-11T09:21:27Z und
dc.date.available 2017-03-28T16:37:43Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/18282
dc.title Keeping Alive the Symbol : A Case Study of the Israeli and Palestinian Women of the Jerusalem Link en
ethesis.department Institutionen för U-landsforskning sv
ethesis.department Institute of Development Studies en
ethesis.department Kehitysmaatutkimuksen laitos fi
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kumpulainen, Heidi
dct.issued 2008
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract The purpose of this study is to examine the transnational women's activism in Israel and the Occupied Palestinian Territory (OPT), crossing traditional enemy lines, and the experiences different women have gained from this work. The topic is approached via a case study of the Jerusalem Link, composed of the Palestinian organization Jerusalem Center for Women and the Israeli organization Bat Shalom. The activism of the Link is based on the joint political principles, which the women constantly revise through their political dialogue. Furthermore, the Jerusalem Link advocates very strongly for the inclusion of women in the Israeli-Palestinian peace negotiations. The research is based on a yearlong fieldwork in Israel and OPT in 2004-2005, its central source being 24 semi-structured interviews with Israeli and Palestinian women activists. The interviewing material was further complemented by participant observation and archival research. The focus of the research is twofold: firstly analyzing the institutional basis for women's activism, and secondly, the experiences of women active in the Link. Therefore, the nature of women's organizations in conflict zones and women's specific experiences during times of war have formed the theoretical angles through which the activism of the Link has been analyzed. These gender-specific experiences of war largely determine the forms women's activism takes both during and after conflict. Special emphasis in the examination of women's activism has been placed on the aspects of feminism, nationalism, and activism, and the interaction between these three themes in the work of the Jerusalem Link. Among the women studied, there were Israeli Jewish, Israeli Palestinian, and Palestinian women, and the study highlights the multiplicity of differences and divisions between them with regard to power, ethnicity and class, among other things. The research furthermore underlines the centrality of the Israeli occupation and the power structures it creates between women for the practical work of the Link. While ending the occupation is the main objective of the Link, the occupation also creates boundaries between women, affecting the ways in which women view and experience the Israeli-Palestinian conflict. en
dct.abstract Tutkimusaiheena on naisten transnationaali aktivismi Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla, sekä naisten kokemukset tästä perinteiset vihollisrajat ylittävästä yhteistyöstä. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kahden naisjärjestön, israelilaisen Bat Shalomin ja palestiinalaisen Jerusalem Center for Women -järjestön toimintaa. Järjestöt työskentelevät yhdessä Jerusalem Link -viitekehyksen puitteissa ja toiminnassaan jatkuvasti kehittävät yhteisiä poliittisia periaatteitaan dialogin kautta. Lisäksi naisjärjestöt toimivat voimakkaasti sen puolesta, että naisten ääni saataisiin kuuluviin myös virallisissa rauhanneuvotteluissa. Tutkimus pohjaa vuoden mittaiselle kenttätyöjaksolle Israelissa ja palestiinalaisalueilla vuosina 2004-2005, ja sen keskeinen materiaali koostuu 24 naisaktivistin haastatteluista. Haastattelumateriaalia on täydennetty arkistotutkimuksen ja osallistuvan havainnoinnin kautta. Tässä tutkimuksessa naisten aktivismia lähestytään sekä sen institutionaalisen perustan että naisjärjestöjen jäsenten kokemusten kautta. Siten konfliktialueilla toimivien naisjärjestöjen erityispiirteet sekä naisten erityiset kokemukset sodan aikana ovat muodostaneet tutkielman teoreettisen perustan. Naisten kokemukset konfliktin aikana vaikuttavat merkittävästi siihen, millaista työtä naisjärjestöt tekevät sekä sodan aikana että konfliktin jälkitilassa. Naisjärjestöjen toimintaa tutkittaessa huomiota on kiinnitetty erityisesti feminismin, nationalismin ja aktivismin vuoropuheluun Jerusalem Linkin työssä. Tutkimukseen osallistuneiden naisten joukossa oli Israelin juutalaisia, Israelin palestiinalaisia sekä palestiinalaisia naisia, ja tutkimus valottaakin niitä monimutkaisia rajoja ja eroavaisuuksia, jotka naisten välille muodostuvat esimerkiksi valtaerojen, etnisyyden ja luokkaerojen kautta. Erityisesti tutkimus korostaa Israelin miehityksen vaikutusta Jerusalem Linkin työlle. Miehityksen lopettaminen on naisjärjestöjen yhteinen päämäärä, mutta miehitys on myös se keskeinen tekijä, joka luo eroja naisten välille, vaikuttaen siihen, miten naiset näkevät kofliktin luonteen, ja millaisia heidän kokemuksensa konfliktista ovat. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Isotalo, Riina
ethesis.supervisor Multanen, Pertti
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200810031991
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
keepinga.pdf 1.675Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record