Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aistit ja käyttäytyminen : miten lantakuoriaiset löytävät lantaa?

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T08:26:20Z und
dc.date.accessioned 2018-01-18T15:14:35Z
dc.date.available 2010-11-25T08:26:20Z und
dc.date.available 2018-01-18T15:14:35Z
dc.date.issued 2006-09-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/18918
dc.title Aistit ja käyttäytyminen : miten lantakuoriaiset löytävät lantaa? fi
ethesis.discipline Physiology en
ethesis.discipline Fysiologia fi
ethesis.discipline Fysiologi sv
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3a1bc3a1-6409-4d61-8c5f-38f947dafdb9
ethesis.department Institutionen för bio- och miljövetenskaper sv
ethesis.department Department of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.department Bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Rossi, Elina
dct.issued 2006
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The purpose of my thesis was to find out how Finnish dung beetles find their most important resource, dung. I tried to establish the most important sense for finding dung, to which part or parts of the scent dung beetles react to and how sensitive their ability to detect dung is. Dung beetles are an important part of the ecosystem and a long used model for population study. They are an interesting target for sensory research because their resource is both patchy and short-lived. Because of these aspects dung beetles have to locate dung very quickly and efficiently. I used dung beetles belonging to family Aphodiidae (Scarabaeoidea Laparosticti) that I collected from cow pastures in Viikki using pitfall traps. To track down how dung beetles approach dung I observed their approaching behaviour in the wild. To figure out the importance of sight and smell I eliminated one sense at a time and observed how it affected beetles' behaviour. I eliminated olfaction by cutting off antennas and sight by painting the beetles' eyes. To find out chemical attractants in question I first analyzed smelly, volatile organic compounds in cow dung and then offered them as bait alone and in different combinations in pitfall traps in the wild. I also tried to establish the sensitivity of olfaction by offering different amounts of cow dung in a long windless corridor to dung beetles. I noticed that dung beetles approach dung by flying low in headwind. Part of the beetles approached flying in a narrowing zigzag-pattern while others landed occasionally to orientate and approached in small spurts. Eliminating olfaction effectively prevented dung beetles from finding dung whilst blinded individuals performed as well as control beetles. From all the chemical components I used, only butane acid attracted some dung beetles. A combination of chemicals is what presumably attracts dung beetles best. en
dct.abstract Tämän työn tarkoitus oli selvittää miten suomalaiset lantakuoriaiset löytävät tärkeimmän resurssinsa, lannan. Pyrin selvittämään tärkeimmän aistin lannan paikallistamisessa, mihin hajun osaan tai osiin lantakuoriaiset reagoivat sekä miten herkästi lantakuoriaiset aistivat lantaa. Lantakuoriaiset ovat tärkeä osa ekosysteemiä ja niitä on pitkään käytetty mallina populaatiotutkimuksessa. Aistitutkimukselle ne ovat mielenkiintoisia niiden resurssin laikuittaisuuden ja lyhytikäisyyden vuoksi. Resurssin ominaisuuksien takia lantakuoriaisten täytyy paikallistaa se nopeasti ja tehokkaasti. Käytin tutkimuksessani lantakuoriaisia (Scarabaeoidea Laparosticti), joita pyydystin kuoppa-ansoilla Viikin koetilan lehmälaitumilta. Lajit kuuluivat Suomessa yleisiin lantiaisiin, jotka edustavat Aphodiidae- heimoa. Selvittääkseni miten lantakuoriaiset lähestyvät lantaa, tarkkailin lantakuoriaisten lähestymiskäyttäytymistä luonnossa. Selvittääkseni näkö- ja hajuaistin tärkeyttä, eliminoin kerrallaan toisen aisteista ja tarkkailin miten tämä vaikutti lantakuoriaisten käytökseen. Lantakuoriaisen hajuaistin eliminoin leikkaamalla tuntosarvet ja näköaistin maalaamalla silmät. Selvittääkseni lantakuoriaisille houkuttelevat kemikaalit analysoin ensin hajua aiheuttavat, haihtuvat orgaaniset yhdisteet lehmän lannassa. Tämän jälkeen tarjosin lupaavia kemikaaleja lantakuoriaisille yksittäin ja erilaisina yhdistelminä kuoppa-ansoissa luonnossa. Lopuksi pyrin selvittämään hajuaistin herkkyyttä tarjoamalla pitkässä käytävässä erilaisia määriä lantaa eri etäisyyksien päästä ja katsomalla miten suuri osa vapauttamistani kuoriaisista suunnistaisi oikein. Havaitsin, että lantakuoriaiset lähestyvät lantaa lentäen matalalla vastatuuleen. Osa kuoriaisista lähestyi lentäen kapenevaa siksak-kuviota, toiset laskeutuivat välillä maahan orientoitumaan ja lähestyivät lantaa lyhyillä lentopyrähdyksillä. Hajuaistin eliminoiminen vaikuttaa merkitsevästi lantakuoriaisten kykyyn paikallistaa lantaa, kun taas sokeat yksilöt löysivät lantaa yhtä hyvin kuin verrokit. Kaikki saamani tulokset puolsivat hajuaistin merkitystä ehkä ainoana tärkeänä aistina lannan paikallistamisessa. Käyttämistäni lannan sisältämistä yksittäisistä hajukomponenteista ainoastaan butaanihappo houkutteli lantakuoriaisia, mutta yksilömäärät olivat pieniä. Hajuaisti yksin näyttäisi tutkimukseni perusteella ohjaavan lantakuoriaisia lannalle. Lähestymistaktiikat vaihtelevat mahdollisesti lajeittain tai osin jopa lajin sisällä. Kuoriaiset käyttävät paikallistamiseen ja lannan valintaan luultavasti useamman kemikaalin yhdistelmää, jossa butaanihappo voi olla yksi tekijä. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Donner, Kristian
ethesis.supervisor Roslin, Tomas
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20061793
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Senses and behaviour : how do dung beetles find dung? en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
aistitja.pdf 1.302Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record