Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

From Iron Horse to Rauta-airot : a Semiotic View on the Domestication of Metaphors in Literary Translation

Show full item record

Title: From Iron Horse to Rauta-airot : a Semiotic View on the Domestication of Metaphors in Literary Translation
Author(s): Loponen, Mika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of English
Language: English
Acceptance year: 2006
Abstract:
The thesis concentrates on two questions: the translation of metaphors in literary texts, and the use of semiotic models and tools in translation studies. The aim of the thesis is to present a semiotic, text based model designed to ease the translation of metaphors and to analyze translated metaphors. In the translation of metaphors I will concentrate on the central problem of metaphor translations: in addition to its denotation and connotation, a single metaphor may contain numerous culture or genre specific meanings. How can a translator ensure the translation of all meanings relevant to the text as a whole? I will approach the question from two directions. Umberto Eco's holistic text analysis model provides an opportunity to concentrate on the problematic nature of metaphor translation from the level of a text as a specific entity, while George Lakoff's and Mark Johnson's metaphor research makes it possible to approach the question from the level of individual metaphors. On the semiotic side, the model utilizes Eero Tarasti's existential semiotics supported by Algirdas Greimas' actant model and Yuri Lotman's theory of cultural semiotics. In the model introduced in the thesis, individual texts are deconstructed through Eco's model into elements. The textual roles and features of these elements are distilled further through Tarasti's model into their coexistent meaning levels. The priorization and analysis of these meaning levels provide an opportunity to consider the contents and significance of specific metaphors in relation to the needs of the text as a whole. As example texts, I will use Motörhead's hard rock classic Iron Horse/Born to Lose and its translation into Rauta-airot by Viikate. I will use the introduced model to analyze the metaphors in the source and target texts, and to consider the transfer of culture specific elements between the languages and cultural borders. In addition, I will use the analysis process to examine the validity of the model introduced in the thesis.
Pro gradu -työni keskittyy kahteen käännöstieteelliseen kysymykseen: metaforien kääntämisen ongelmiin sekä semioottisten mallien ja työkalujen soveltamiseen käännöstieteissä. Tutkimuksen tarkoituksena on esitellä semioottinen, tekstilähtöinen malli metaforien kääntämisen helpottamiseksi ja metaforakäännösten analysoimiseksi. Metaforien kääntämisessä työ keskittyy metaforakäännösten ydinogelmaan: yksittäinen metafora saattaa sisältää konnotaationsa ja denotaationsa lisäksi muita kulttuurispesifisiä tai genren asettamia merkityksiä. Millä tavoin kääntäjä kykenee varmistamaan metaforan tekstille merkittävien osien kääntämisen? Tutkimus paneutuu metaforien kääntämiseen kahdesta suunnasta. Umberto Econ holistinen tekstianalyysimalli tarjoaa mahdollisuuden keskittyä metaforien kääntämisen ongelmallisuuteen yksittäisen tekstin tasolta ja tekstin vaatimusten mukaisesti, kun taas George Lakoffin ja Mark Johnsonin metaforatutkimus mahdollistaa metaforien lähestymisen metaforien itsensä tasolta lähtien. Semioottiselta puolelta tässä työssä esitelty malli hyödyntää Eero Tarastin eksistentiaalisemiotiikkaa tuettuna Algirdas Greimasin aktanttimallilla sekä Juri Lotmanin kulttuurisemioottisella teorialla. Esittelemässäni mallissa teksti puretaan Econ tekstianalyysimallin avulla osiin, joiden roolit ja ominaisuudet puretaan Tarastin mallia hyödyntäen samanaikaisiin päällekkäisiin merkitystasoihinsa. Näiden merkitystasojen priorisointi ja analysointi antavat mahdollisuuden vertailla metaforan olemusta suhteessa tekstin vaatimuksiin. Esimerkkitekstinä käytän Motörheadin hard rock -klassikkoa Iron Horse/Born to Lose sekä Viikatteen siitä tekemää käännöstä Rauta-airot. Tarkastelen esittelemäni mallin avulla käännöksessä käytettyjä menetelmiä metaforien ja muiden kulttuurisidonnaisten elementtien siirtämisessä kielten ja kulttuurirajojen yli, pyrkien samalla tarkastelemaan esittelemäni analyysimallin toimivuutta.


Files in this item

Files Size Format View
fromiron.pdf 693.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record