Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

From Iron Horse to Rauta-airot : a Semiotic View on the Domestication of Metaphors in Literary Translation

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T10:01:45Z
dc.date.accessioned 2016-01-20T08:49:14Z
dc.date.available 2010-11-25T10:01:45Z
dc.date.available 2016-01-20T08:49:14Z
dc.date.issued 2006-11-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/19343
dc.title From Iron Horse to Rauta-airot : a Semiotic View on the Domestication of Metaphors in Literary Translation en
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b10872cd-a813-4f10-a068-31604a87e9b2
ethesis.department Engelska institutionen sv
ethesis.department Department of English en
ethesis.department Englannin kielen laitos fi
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Loponen, Mika
dct.issued 2006
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract The thesis concentrates on two questions: the translation of metaphors in literary texts, and the use of semiotic models and tools in translation studies. The aim of the thesis is to present a semiotic, text based model designed to ease the translation of metaphors and to analyze translated metaphors. In the translation of metaphors I will concentrate on the central problem of metaphor translations: in addition to its denotation and connotation, a single metaphor may contain numerous culture or genre specific meanings. How can a translator ensure the translation of all meanings relevant to the text as a whole? I will approach the question from two directions. Umberto Eco's holistic text analysis model provides an opportunity to concentrate on the problematic nature of metaphor translation from the level of a text as a specific entity, while George Lakoff's and Mark Johnson's metaphor research makes it possible to approach the question from the level of individual metaphors. On the semiotic side, the model utilizes Eero Tarasti's existential semiotics supported by Algirdas Greimas' actant model and Yuri Lotman's theory of cultural semiotics. In the model introduced in the thesis, individual texts are deconstructed through Eco's model into elements. The textual roles and features of these elements are distilled further through Tarasti's model into their coexistent meaning levels. The priorization and analysis of these meaning levels provide an opportunity to consider the contents and significance of specific metaphors in relation to the needs of the text as a whole. As example texts, I will use Motörhead's hard rock classic Iron Horse/Born to Lose and its translation into Rauta-airot by Viikate. I will use the introduced model to analyze the metaphors in the source and target texts, and to consider the transfer of culture specific elements between the languages and cultural borders. In addition, I will use the analysis process to examine the validity of the model introduced in the thesis. en
dct.abstract Pro gradu -työni keskittyy kahteen käännöstieteelliseen kysymykseen: metaforien kääntämisen ongelmiin sekä semioottisten mallien ja työkalujen soveltamiseen käännöstieteissä. Tutkimuksen tarkoituksena on esitellä semioottinen, tekstilähtöinen malli metaforien kääntämisen helpottamiseksi ja metaforakäännösten analysoimiseksi. Metaforien kääntämisessä työ keskittyy metaforakäännösten ydinogelmaan: yksittäinen metafora saattaa sisältää konnotaationsa ja denotaationsa lisäksi muita kulttuurispesifisiä tai genren asettamia merkityksiä. Millä tavoin kääntäjä kykenee varmistamaan metaforan tekstille merkittävien osien kääntämisen? Tutkimus paneutuu metaforien kääntämiseen kahdesta suunnasta. Umberto Econ holistinen tekstianalyysimalli tarjoaa mahdollisuuden keskittyä metaforien kääntämisen ongelmallisuuteen yksittäisen tekstin tasolta ja tekstin vaatimusten mukaisesti, kun taas George Lakoffin ja Mark Johnsonin metaforatutkimus mahdollistaa metaforien lähestymisen metaforien itsensä tasolta lähtien. Semioottiselta puolelta tässä työssä esitelty malli hyödyntää Eero Tarastin eksistentiaalisemiotiikkaa tuettuna Algirdas Greimasin aktanttimallilla sekä Juri Lotmanin kulttuurisemioottisella teorialla. Esittelemässäni mallissa teksti puretaan Econ tekstianalyysimallin avulla osiin, joiden roolit ja ominaisuudet puretaan Tarastin mallia hyödyntäen samanaikaisiin päällekkäisiin merkitystasoihinsa. Näiden merkitystasojen priorisointi ja analysointi antavat mahdollisuuden vertailla metaforan olemusta suhteessa tekstin vaatimuksiin. Esimerkkitekstinä käytän Motörheadin hard rock -klassikkoa Iron Horse/Born to Lose sekä Viikatteen siitä tekemää käännöstä Rauta-airot. Tarkastelen esittelemäni mallin avulla käännöksessä käytettyjä menetelmiä metaforien ja muiden kulttuurisidonnaisten elementtien siirtämisessä kielten ja kulttuurirajojen yli, pyrkien samalla tarkastelemaan esittelemäni analyysimallin toimivuutta. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Leppihalme, Ritva
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20061580
dc.type.dcmitype Text
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
fromiron.pdf 693.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record