Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Relocating the American Dream : The America of the 1960s as Portrayed by the New Journalists Norman Mailer, Hunter S. Thompson, and Tom Wolfe

Show full item record

Title: Relocating the American Dream : The America of the 1960s as Portrayed by the New Journalists Norman Mailer, Hunter S. Thompson, and Tom Wolfe
Author(s): Laitinen, Meri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of English
Language: English
Acceptance year: 2009
Abstract:
The concept of the American Dream was subject to a strong re-evaluation process in the 1960s, as counterculture became a prominent force in American society. A massive generation of young people, moved by the Vietnam War, the hippie movement, and psychedelic experimentation, created substantial social turbulence in their efforts to break out of conventional patterns and to create a new kind of society. This thesis outlines and analyses the concept of the American Dream in popular imagination through three works of new journalism. My primary data consists of Tom Wolfe’s The Electric Kool-Aid Acid Test (1967), Hunter S. Thompson’s Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream (1971), and Norman Mailer’s Armies of the Night: History as a Novel, the Novel as History (1968). In defining the American Dream, I discuss the history of the concept as well as its manifestations in popular culture. Because of its elusive and amorphous nature, the concept of the American Dream can only be examined in cultural texts that portray the values, sentiments, and customs of a certain era. I have divided the analytical section of my thesis into three parts. In the first part I examine how the authors discuss the American society of their time in relation to ideology, capitalism, and the media. In the second part I focus on the Vietnam War and the controversy it creates in relation to the notions of freedom and patriotism. In the third part I discuss how the authors portray the countercultural visions of a better America that challenged the traditional interpretations of the American Dream. I also discuss the dark side of the new dream: the problems and disillusions that came with the effort to change the world. This thesis is an effort to trace the relocation of the American Dream in the context of the 1960s counterculture and new journalism. It hopes to provide a valuable addition to the cultural history of the sixties and to the effort of conceptualizing the American Dream.
Amerikkalaisen unelman käsite joutui rajun uudelleenmärittelyn kohteeksi 1960-luvulla, vastakulttuurin noustessa vuosikymmenen keskeiseksi toimijaksi amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Vietnamin sota, hippikulttuuri psykedeelisine kokeiluineen sekä ennennäkemättömän runsaslukuinen nuorten sukupolvi sai aikaan laajaa liikehdintää: moni murtautui ulos perinteisen hyvän elämän mallista ja pyrki hahmottamaan uudenlaista yhteiskuntaa. Tämä tutkielma hahmottaa ja analysoi amerikkalaisen unelman käsitettä populaarissa mielikuvituksessa kolmen, ns. uutta journalismia (new journalism) edustavan teoksen kautta. Aineistonani on Tom Wolfen The Electric Kool-Aid Acid Test (1967), Hunter S. Thompsonin Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream (1971) ja Norman Mailerin Armies of the Night: History as a Novel, the Novel as History (1968). Pohjana amerikkalaisen unelman määrittelyssä olen käyttänyt käsitteen historiaa ja kehitystä kartoittavia teoksia sekä ilmentymiä populaarikulttuurissa. Koska amerikkalaisen unelman käsite on hyvin abstrakti, on sitä mahdollista tutkia vain tietyn aikakauden arvoja, tuntoja ja tapoja ilmentävissä kulttuurisissa teksteissä. Tutkielmani analyysiosuus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelen kirjailijoiden tapaa käsitellä amerikkalaista yhteiskuntaa ideologiaan, kapitalismiin ja mediaan liittyvien huomioiden kautta. Toisessa osassa tarkastelen kirjailijoiden suhtautumista Vietnamin sotaan ja sen herättämiin ristiriitoihin amerikkalaisen vapauskäsityksen ja isänmaallisuuden konseptin kanssa. Kolmannessa osassa kiinnitän huomioni siihen, kuinka kirjailijat kuvaavat vastakulttuurin piirissä syntyneitä visioita paremmasta Amerikasta ja uudesta amerikkalaisesta unelmasta, joka virisi vastustamaan perinteistä hyvän elämän mallia. Kolmannessa osassa myös tarkastelen millaisia ongelmia uusi unelma kohtasi, ja kuinka kirjailijat kuvaavat kuusikymmentäluvun vastakulttuurin tarjoaman vaihtoehdon varjopuolia. Tämä tutkielma on yritys hahmottaa amerikkalaisen unelman siirtymää 1960-luvun vastakulttuurissa journalististen tekstien kautta. Sen kontribuutio on uudenlaisen ymmärryksen tuottaminen amerikkalaisen unelman käsitteen kehityskaaresta, ja niistä muutoksista, jotka vaikuttivat unelman uudelleen määrittelyyn (relocation) tuona aikakautena.


Files in this item

Files Size Format View
relocati.pdf 448.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record