Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Työlähtöiset menetelmät työterveyshuollossa : oppimisen johtaminen uuden toimintakonseptin käyttöönotto- ja vakiinnuttamisvaiheessa

Show full item record

Title: Työlähtöiset menetelmät työterveyshuollossa : oppimisen johtaminen uuden toimintakonseptin käyttöönotto- ja vakiinnuttamisvaiheessa
Author(s): Kurki, Anna-Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Discipline: Adult education
Language: Finnish
Acceptance year: 2010
Abstract:
Working life is changing. The core of the change is change in the production and service concepts of organizations. Changes at work are connected to problems in the well-being of employees. To respond to this challenge, occupational health care must develop a course of action. A group of occupational health care units has developed new activity theory-based methods, the object of which is to change the service concept of occupational health care. The focus is on the changes and disturbances in work activity. My aim was to study this development from the perspective of knowledge management; to clarify directors'/ managers' conceptions of the content and object of their managerial work and the tensions included in these conceptions; to examine the learning process involved in these methods and to bring to light the problems, developmental needs and challenges during the implementation and consolidation phases of the process. This was a case study which included 10 occupational health care units using or being trained to use activity theory-based methods. My data consisted of interviews with directors/managers and recordings of the meetings; 20 directors/ managers are represented; I interviewed seven directors/ managers who represented four units. Directors'/ managers' conceptions of the content and object of managerial work were divided into eight categories of description, which I connected to the historical forms of organizations and types of management. Intuitive and rational management are historically older forms of management. The categories of description representing intuitive and rational management contained many internal tensions, i.e. they do not satisfy the demands of the environment. On the other hand, the categories of description which represented management by results and the control of the development process contained very few or no tensions at all; they are effective in the present environment of occupational health care. The learning process of activity theory-based methods has been expansive in nature. The occupational health care units studied are in different phases of the learning process, and these processes have been different. In three units the focus was on work development; in one unit the focus was on development of the service concept. The most central problems, challenges and developmental needs during the implementation phase were related to learning and spreading of methods inside one's own unit, and during the consolidation phase to working with partners.
Työelämä on muutoksessa. Muutoksen ytimenä voidaan pitää yritysten toimintakonseptien muutosta. Työn muutoksella on yhteys työntekijöiden työhyvinvointiin; ongelmat työhyvinvoinnissa tulevat esiin työn muutosvaiheissa. Kyetäkseen vastaamaan muutokseen, myös työterveyshuoltojen on kehitettävä toimintatapojaan. Joukko työterveyshuollon toimijoita on lähtenyt kehittämään työterveyshuollolle uusia työlähtöisiä menetelmiä, jotka ovat pyrkimys muuttaa työterveyshuollon toimintakonseptia. Menetelmien avulla tarkastelun keskiöön pyritään saamaan työpaikan työtoiminnan muutokset ja häiriöt. Tavoitteenani oli tarkastella tätä työterveyshuolloissa tapahtuvaa muutosta oppimisen johtamisen näkökulmasta; tuoda esille johtajien käsityksiä johtamistyönsä sisällöstä ja kohteesta ja näihin käsityksiin sisältyviä jännitteitä. Lisäksi tavoitteenani on tarkastella työlähtöisen otteen oppimisprosessia sekä oppimisprosessin käyttöönotto- ja vakiinnuttamisvaiheessa ilmenneitä ongelmia, kehitystarpeita ja haasteita. Tämä tutkimus oli luonteeltaan tapaustutkimus, jonka kohteena oli 10 työterveyshuoltoa, jotka käyttävät/ ovat kouluttautumassa käyttämään työlähtöisiä menetelmiä. Tutkimuksen aineistoni koostui johtajien haastatteluista ja kokousmateriaalista. Aineistossani on edustettuna 20 johtajaa, joista haastattelin seitsemän johtajaa neljästä yksiköstä. Johtajien käsitykset johtamistyönsä sisällöstä ja kohteesta jakaantuivat kahdeksaan käsitystyyppiin, jotka yhdistin työn historiallisiin organisaatiotapoihin ja johtamisen tyyppeihin. Intuitiivinen johtaminen sekä rationalisoitu johtaminen ovat historiallisesti vanhempia johtamisen tyyppejä. Näitä ilmentävät käsitystyypit pitivät sisällään runsaasti jännitteitä; intuitiivisella ja rationaalisella johtamistavalla ei kyetä vastaamaan työterveyshuollon nykyisen toimintaympäristön vaatimuksiin. Sen sijaan tulosjohtamista sekä kehitysprosessin hallintaa edustavat käsitystyypit pitivät sisällään vähän tai eivät lainkaan jännitteitä; näin ollen tulosjohtaminen ja kehitysprosessin hallinta ovat toimivia johtamistapoja työterveyshuollon nykyisessä toimintaympäristössä. Työlähtöisten menetelmien oppimisprosessi on ollut luonteeltaan ekspansiivinen. Tarkastellut työterveyshuoltoyksiköt ovat kuitenkin oppimisprosessissaan eri vaiheessa ja niiden oppimisprosessit ovat olleet erilaisia. Kolmessa työterveyshuoltoyksikössä oppimisprosessin näkökulma oli oman työn kehittämisessä ja yhdessä yksikössä se oli toimintakonseptin kehittämisessä. Oppimisprosessin käyttöönottovaiheessa keskeisimmät ongelmat, haasteet ja kehittämistarpeet liittyvät oppimiseen ja menetelmien levittämiseen omassa yksikössä. Vakiinnuttamisvaiheessa ne taas liittyvät yhteistyötahojen kanssa toimimiseen.


Files in this item

Files Size Format View
tyolahto.pdf 756.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record