Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Liikkumisen ja kokemusten yhteys virtuaaliympäristöissä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T10:57:05Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:10:40Z
dc.date.available 2010-11-25T10:57:05Z
dc.date.available 2015-05-26T12:10:40Z
dc.date.issued 2007-03-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/19942
dc.title Liikkumisen ja kokemusten yhteys virtuaaliympäristöissä fi
ethesis.discipline Psychology en
ethesis.discipline Psykologia fi
ethesis.discipline Psykologi sv
ethesis.department Department of Psychology en
ethesis.department Psykologian laitos fi
ethesis.department Psykologiska institutionen sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Särkelä, Heikki
dct.issued 2007
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The aim of this study was to build a model and analyze how users move in a virtual environment and to explore the experiential dimensions connected with different ways of moving. Due to the lack of previous research on this subject, this was an explorative study. This study also aimed to identify different ways how users move in virtual environments and the background variables connected to them. It was hypothesized that fluent movement in virtual environments is connected to high presence, skill and challenge assessments. Test participants (n = 68) were mostly highly educated young adults. A virtual environment was built using a CAVE -type virtual reality interface. The task was to search for objects that do not belong into a normal house. The participants' movement in the virtual house was recorded on a computer. Movement was modelled using a cluster analysis of information entropy based movement measurements, acceleration, amount of stops and time spent being stationary. The experiential dimensions were measured using the EVEQ -questionnaire. We were able to identify four different ways of moving in virtual environments. In respect of background variables, the four groups differed only in the amount of weekly computer usage. However, fluent movement in virtual environments was connected to a high sense of presence. Furthermore, participants who moved fluently in the environment assessed their skills as being high and regarded the use of virtual environment as challenging. The results indicate that different ways of moving affects how people experience virtual environments. Consequently the participants' assessment of their skills and level of challenge have an impact on the affective evaluation of the situation at hand. Entropy measures have not been previously applied when studying movement, and in addition the role of movement on the experiential dimensions of virtual environments is an unexplored subject. The movement analysis method introduced here is applicable to other research problems. Finally, this study expands on our knowledge of the special characteristics connected with the experiential dimensions of virtual environments. en
dct.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa virtuaaliympäristössä liikkumista sekä analysoida liikkumisen roolia virtuaaliympäristöjen synnyttämissä kokemuksissa. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty, minkä vuoksi kyseessä oli kartoittava tutkimus. Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan erilaisia liikkumistapoja sekä tutkimaan erilaisiin liikkumistapoihin yhteydessä olevia taustamuuttujia. Lisäksi aiemman tutkimuksen pohjalta muodostettujen hypoteesien avulla tutkittiin sujuvan virtuaaliympäristössä liikkumisen yhteyttä korkeaan läsnäolon tunteeseen sekä käyttäjien arvioon virtuaaliympäristön korkeasta haasteellisuudesta sekä hyvistä käyttötaidoista. Koehenkilöt (n = 68) olivat pääosin korkeasti koulutettuja nuoria aikuisia. Koe tehtiin CAVE -tyyppisessä virtuaaliympäristössä, missä koetehtävänä oli etsiä virtuaalisesta talosta sinne kuulumattomia esineitä. Tehtävän aikainen liikkuminen tallentui tietokoneelle. Liikkumista mallinnettiin informaatioentropian avulla laskettujen liikemittojen, keskikiihtyvyyden, pysähdysten lukumäärän ja paikallaan vietetyn ajan pohjalta muodostetun ryhmittelyanalyysin avulla. Virtuaaliympäristön synnyttämiä kokemuksia mitattiin EVEQ -kyselyllä. Ryhmittelyanalyysin avulla tunnistettiin neljä erilaista liikkumistapaa edustavaa ryhmää. Taustamuuttujien perusteella eri liikkumistavat erosivat toisistaan ainoastaan tietokoneiden käyttömäärän osalta. Sen sijaan sujuva liikkuminen virtuaaliympäristössä oli yhteydessä korkeaan läsnäolon tunteeseen. Lisäksi sujuvasti liikkuvat käyttäjät arvioivat käyttötaitonsa hyväksi ja virtuaaliympäristön käytön haasteelliseksi. Tulokset osoittavat, että erot käyttäjien tavassa liikkua vaikuttavat siihen, millaisena he kokevat virtuaaliympäristön. Käyttäjien arvio käyttötaitojen ja käytön haasteellisuuden tasosta vaikuttaa tilanteesta muodostettuun affektiiviseen arvioon. Entropiamittoja ei ole aiemmin sovellettu liikkumisen tutkimisessa, eikä liikkumisen roolia virtuaaliympäristöjen synnyttämiin kokemuksiin ole vastaavalla tavalla tarkasteltu. Tutkimuksessa esitettyä tapaa tarkastella liikkumista voidaan soveltaa muissa liikkeen analysoimista vaativissa tutkimuksissa. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Nyman, Göte
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20071243
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Movement and the experiential dimensions of virtual environments en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
liikkumi.pdf 323.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record