Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Arvot intialaissyntyisten maahanmuuttajien akkulturaatioprosessissa

Show full item record

Title: Arvot intialaissyntyisten maahanmuuttajien akkulturaatioprosessissa
Author(s): Perhoniemi, Riku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology
Discipline: Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2005
Abstract:
The study examined immigrants' attitudes towards acculturation, in other words the social and cultural changes that take place in the adaptation process. The perspective of acculturation studies was also expanded by examining immigrants' cultural values and their experiences of majority's expectations. In addition, special interest was directed to the relations between acculturation attitudes and values and both factors' relevance on psychological well-being. Indian born immigrants were selected as subjects as they are one of the fastest growing ethnic minorities in Finland. This minority has not been included in immigration studies previously. The seventy-five immigrants that participated as subjects represent a highly educated subgroup of Indian born immigrants. The study was carried out with posted questionnaires. Most of the subjects received an inquiry of their motivation to participate by e-mail or phone before the postal questionnaire. The results were in line with previous studies in Finland as the attitudes emphasising cultural integration were dominant. However, attitudes towards marriage, reflecting deeper and less flexible parts of culture, were dominated by separation motives. Immigrants' perceptions of majority's expectations reflected partly the real assimilation wishes demonstrated in previous studies. Against hypotheses, discrepancies between acculturation attitudes and experiences of majority's expectations did not predict immigrants' psychological well-being in a clear way. The highly educated Indian born immigrants emphasised self-direction and universalism in their values. This separates them from the traditional cultural values of India. The hypotheses made of the predictive relations between values and acculturation attitudes were partly confirmed. Also, the assumptions concerning both the stress buffering role of collectivistic values and the positive effect of achievement values on feelings of mastery were confirmed. Despite the limitations in the data, this study strengthens the view that cultural and personal values play a significant role in immigrants' adaptation process. Information about values can benefit individuals making hard decisions and coping with cultural change as well as officials modifying Finnish immigration policy and planning the support system for immigrants.
Tutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajien asenteita sopeutumisprosessissa tapahtuvia sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia eli akkulturaatiota koskien. Akkulturaatiotutkimuksen näkökulmaa kuitenkin laajennettiin tarkastelemalla myös maahanmuuttajien arvoja ja kokemuksia valtaväestön odotuksista kulttuurista sopeutumista koskien. Tämän lisäksi tarkasteltiin asenteiden ja arvojen välisiä yhteyksiä sekä niiden merkitystä henkisen hyvinvoinnin kannalta. Intialaissyntyiset henkilöt valittiin tutkimukseen, koska he edustavat yhtä nopeimmin kasvavista maahanmuuttajaryhmistämme eikä Suomessa tätä ryhmää ole aiemmin tutkittu. Tutkimukseen osallistui 75 henkilöä, jotka edustavat Suomessa asuvista intialaissyntyisistä maahanmuuttajista ryhmän korkeimmin koulutettua osaa. Tutkimus toteutettiin postissa saapuvana kyselynä. Suurelle osalle kyselyn saajista lähetettiin ensin osallistumiseen motivoiva tiedustelu sähköpostitse. Tulokset vahvistivat aikaisemmin saatua tietoa kulttuurista integraatiota painottavien asenteiden korostumisesta maahanmuuttajien vastauksissa. Kulttuurin syvärakenteisiin kuuluvia, naimisiinmenoa koskevia asenteita hallitsivat kuitenkin eristäytymishalut. Maahanmuuttajat myös hahmottivat todenmukaisesti valtaväestön toiveita maahanmuuttajien sulautumisesta suomalaiseen kulttuuriin. Asenteiden ja koettujen valtaväestön odotusten välisillä ristiriidoilla ei oletusten vastaisesti ollut selvää merkitystä henkisen hyvinvoinnin kannalta. Korkeasti koulutettujen intialaissyntyisten maahanmuuttajien arvoissa korostuivat itseohjautuvuuden ja universalismin arvotyypit, mikä erottaa heitä perinteisestä intialaisesta arvokulttuurista. Tutkimuksessa oletukset arvotyyppien ja akkulturaatioasenteiden välisistä yhteyksistä saivat osittaista vahvistusta. Myös oletukset kollektivististen arvojen suojaavasta roolista stressiä vastaan sekä oletukset suoriutumista korostavien arvojen merkityksestä hallinnan tunteen ylläpitäjinä saivat vahvistusta. Aineistoon liittyvistä heikkouksista huolimatta tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan arvoilla on tärkeä rooli maahanmuuttajien sopeutumisprosessissa. Tieto arvoista voi hyödyttää sekä vaikeita päätöksiä tekeviä ja kulttuurisen muutoksen kanssa kamppailevia maahanmuuttajayksilöitä että Suomen viranomaisia maahanmuuttopolitiikan ja maahanmuuttajien tukemisen suunnittelussa.
Keyword(s): acculturation values psychological well-being Indian born immigrants akkulturaatio arvot henkinen hyvinvointi intialaissyntyiset maahanmuuttajat


Files in this item

Files Size Format View
arvotint.pdf 320.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record