Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Arvot intialaissyntyisten maahanmuuttajien akkulturaatioprosessissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T10:57:13Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:11:28Z
dc.date.available 2010-11-25T10:57:13Z
dc.date.available 2015-05-26T12:11:28Z
dc.date.issued 2005-12-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/19948
dc.title Arvot intialaissyntyisten maahanmuuttajien akkulturaatioprosessissa fi
ethesis.discipline Psychology en
ethesis.discipline Psykologia fi
ethesis.discipline Psykologi sv
ethesis.department Department of Psychology en
ethesis.department Psykologian laitos fi
ethesis.department Psykologiska institutionen sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Perhoniemi, Riku
dct.issued 2005
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The study examined immigrants' attitudes towards acculturation, in other words the social and cultural changes that take place in the adaptation process. The perspective of acculturation studies was also expanded by examining immigrants' cultural values and their experiences of majority's expectations. In addition, special interest was directed to the relations between acculturation attitudes and values and both factors' relevance on psychological well-being. Indian born immigrants were selected as subjects as they are one of the fastest growing ethnic minorities in Finland. This minority has not been included in immigration studies previously. The seventy-five immigrants that participated as subjects represent a highly educated subgroup of Indian born immigrants. The study was carried out with posted questionnaires. Most of the subjects received an inquiry of their motivation to participate by e-mail or phone before the postal questionnaire. The results were in line with previous studies in Finland as the attitudes emphasising cultural integration were dominant. However, attitudes towards marriage, reflecting deeper and less flexible parts of culture, were dominated by separation motives. Immigrants' perceptions of majority's expectations reflected partly the real assimilation wishes demonstrated in previous studies. Against hypotheses, discrepancies between acculturation attitudes and experiences of majority's expectations did not predict immigrants' psychological well-being in a clear way. The highly educated Indian born immigrants emphasised self-direction and universalism in their values. This separates them from the traditional cultural values of India. The hypotheses made of the predictive relations between values and acculturation attitudes were partly confirmed. Also, the assumptions concerning both the stress buffering role of collectivistic values and the positive effect of achievement values on feelings of mastery were confirmed. Despite the limitations in the data, this study strengthens the view that cultural and personal values play a significant role in immigrants' adaptation process. Information about values can benefit individuals making hard decisions and coping with cultural change as well as officials modifying Finnish immigration policy and planning the support system for immigrants. en
dct.abstract Tutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajien asenteita sopeutumisprosessissa tapahtuvia sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia eli akkulturaatiota koskien. Akkulturaatiotutkimuksen näkökulmaa kuitenkin laajennettiin tarkastelemalla myös maahanmuuttajien arvoja ja kokemuksia valtaväestön odotuksista kulttuurista sopeutumista koskien. Tämän lisäksi tarkasteltiin asenteiden ja arvojen välisiä yhteyksiä sekä niiden merkitystä henkisen hyvinvoinnin kannalta. Intialaissyntyiset henkilöt valittiin tutkimukseen, koska he edustavat yhtä nopeimmin kasvavista maahanmuuttajaryhmistämme eikä Suomessa tätä ryhmää ole aiemmin tutkittu. Tutkimukseen osallistui 75 henkilöä, jotka edustavat Suomessa asuvista intialaissyntyisistä maahanmuuttajista ryhmän korkeimmin koulutettua osaa. Tutkimus toteutettiin postissa saapuvana kyselynä. Suurelle osalle kyselyn saajista lähetettiin ensin osallistumiseen motivoiva tiedustelu sähköpostitse. Tulokset vahvistivat aikaisemmin saatua tietoa kulttuurista integraatiota painottavien asenteiden korostumisesta maahanmuuttajien vastauksissa. Kulttuurin syvärakenteisiin kuuluvia, naimisiinmenoa koskevia asenteita hallitsivat kuitenkin eristäytymishalut. Maahanmuuttajat myös hahmottivat todenmukaisesti valtaväestön toiveita maahanmuuttajien sulautumisesta suomalaiseen kulttuuriin. Asenteiden ja koettujen valtaväestön odotusten välisillä ristiriidoilla ei oletusten vastaisesti ollut selvää merkitystä henkisen hyvinvoinnin kannalta. Korkeasti koulutettujen intialaissyntyisten maahanmuuttajien arvoissa korostuivat itseohjautuvuuden ja universalismin arvotyypit, mikä erottaa heitä perinteisestä intialaisesta arvokulttuurista. Tutkimuksessa oletukset arvotyyppien ja akkulturaatioasenteiden välisistä yhteyksistä saivat osittaista vahvistusta. Myös oletukset kollektivististen arvojen suojaavasta roolista stressiä vastaan sekä oletukset suoriutumista korostavien arvojen merkityksestä hallinnan tunteen ylläpitäjinä saivat vahvistusta. Aineistoon liittyvistä heikkouksista huolimatta tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan arvoilla on tärkeä rooli maahanmuuttajien sopeutumisprosessissa. Tieto arvoista voi hyödyttää sekä vaikeita päätöksiä tekeviä ja kulttuurisen muutoksen kanssa kamppailevia maahanmuuttajayksilöitä että Suomen viranomaisia maahanmuuttopolitiikan ja maahanmuuttajien tukemisen suunnittelussa. fi
dct.subject acculturation en
dct.subject values en
dct.subject psychological well-being en
dct.subject Indian born immigrants en
dct.subject akkulturaatio fi
dct.subject arvot fi
dct.subject henkinen hyvinvointi fi
dct.subject intialaissyntyiset maahanmuuttajat fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Verkasalo, Markku
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20071162
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Values in the acculturation process of Indian born immigrants in Finland en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
arvotint.pdf 320.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record