Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus keskivaikean ja vaikean iho- ja nivelpsoriaasin hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Show full item record

Title: Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus keskivaikean ja vaikean iho- ja nivelpsoriaasin hoidossa : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Author(s): Teittinen, Panu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Psoriasis (Ps) and Psoriatic Arthritis (PsA) are chronic inflammatory diseases that are associated with profoundly impaired quality of life. Psoriasis is incurable and therefore the treatment aims to relieve patient's symptoms and improve the quality of life. Biologics are an efficacious treatment option for moderate-to-severe Ps and PsA but their relatively high costs limit their use. Health care resources are scarce and therefore economic evaluations provide crucial information for decision-makers. The objectives of this study was to determine 1) What is the incremental cost-effectiveness of biologics for moderate-to-severe Ps and PsA, and 2) What is the quality of cost-utility analyzes examining the subject. The theory section of this Master's thesis considers the current treatment alternatives for Ps and PsA and costs relating their use. The main principles and methodologies conducting economic evaluation and systematic review are also discussed in the theory section. The empirical section concerns the previous systematic reviews regarding the cost-effectiveness of biologics for the treatment of moderate-to-severe Ps and PsA, while also addressing the results of this systematic review and the quality of included cost-utility analyzes. 1425 references were found with the systematic literature search and 17 of them were included in this study. Eight articles concerned the cost-effectiveness of biologics for the treatment of Ps and nine articles for the treatment of PsA. All of the included studies used cost-utility modelling approach. Based on the results of this systematic review, biologics are cost-effective compared standard care for the treatment of severe Ps. Biologics are also cost-effective compared to the standard care for the treatment of moderate-to-severe PsA. However, future studies, independent of influence of pharmaceutical industry, are needed to confirm these results. The quality of cost-utility analyzes included in this study varied substantially. The main shortcomings related to reporting of the data included, modelling methodologies and the arguments for choosing the treatments compared. The strengths of this study are a comprehensive and systematic literature search, careful evaluation of included data and the transparency of methodologies. The main weaknesses relate to generalizability of the results and the possibility of biases. This study updates the current knowledge of cost-effectiveness of biologics for Ps and PsA, while providing a good foundation for the future studies to be conducted.
Iho- ja nivelpsoriaasi ovat kroonisia immunologisia sairauksia, jotka heikentävät potilaan elämänlaatua huomattavasti. Psoriaasiin ei ole kehitetty parantavaa lääkitystä, joten hoidon tavoite on vähentää potilaan oireita ja parantaa elämänlaatua. Keskivaikean ja vaikean taudin hoidossa voidaan käyttää tavanomaisia hoitoja kalliimpia, mutta myös teholtaan parempia, biologisia lääkkeitä. Terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, joten lääkehoitojen hyödyistä ja kustannuksista tarvitaan tietoa hoitopäätösten ja lääkehoitojen korvattavuuden tueksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida 1) mikä on biologisten lääkkeiden inkrementaalinen kustannusvaikuttavuus keskivaikean ja vaikean iho- ja nivelpsoriaasin hoidossa, ja 2) millainen on kustannusvaikuttavuustutkimusten laatu. Pro gradu -tutkielman teoriaosuudessa kuvataan iho- ja nivelpsoriaasin hoitomenetelmiä ja niistä koituvia kustannuksia sekä perehdytään taloudellisen arvioinnin ja järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen periaatteisiin ja menetelmiin. Empiirisessä osuudessa käsitellään aihetta aiemmin selvittäneiden järjestelmällisten kirjallisuuskatsauksien tuloksia. Lisäksi käydään läpi tämän järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia sekä arvioidaan tutkimukseen sisällytettyjen kustannusutiliteettianalyysien laatua kolmen eri tarkastuslistan avulla. Kirjallisuushaulla löydettiin yhteensä 1425 viitettä, joista järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettiin mukaanotto- ja poissulkukriteerien perusteella 17 artikkelia. Sisällytetyistä artikkeleista kahdeksan käsitteli biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta ihopsoriaasin hoidossa ja yhdeksän nivelpsoriaasin hoidossa. Kaikki sisällytetyt tutkimukset olivat taloudellisia mallinnuksia. Tämän järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella biologisten lääkkeiden käyttö vaikeassa ihopsoriaasissa oli kustannusvaikuttavaa tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Biologisten lääkkeiden käyttö keskivaikeassa ja vaikeassa nivelpsoriaasissa oli myös kustannusvaikuttavaa tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Aiheesta kaivataan kuitenkin lisää lääketeollisuudesta riippumatonta näyttöä, jotta yksiselitteisiä johtopäätöksiä voidaan tehdä. Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen kustannusutiliteettianalyysien laatu oli vaihtelevaa. Suurimmat puutteet liittyivät tutkimuksissa käytetyn aineiston, mallinnusmenetelmien ja vertailtavien hoitojen valintaa koskevaan raportointiin. Tämän tutkielman vahvuudet ovat kattava ja järjestelmällinen tiedonhaku, tutkimusaineiston laadunarviointi sekä läpinäkyvä raportointi. Suurimmat heikkoudet liittyvät tulosten yleistettävyyteen sekä harhan mahdollisuuteen. Tutkielma päivittää tämän hetkistä tietämystä biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuudesta iho- ja nivelpsoriaasin hoidossa ja luo perustaa tulevalle tutkimukselle.
Keyword(s): psoriaasi nivelpsoriaasi kustannusvaikuttavuus biologinen lääke järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus


Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Panu_Teittinen.pdf 1.536Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record