Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkemuotoihin liittyvät ongelmat palveluasumisen yksiköissä asuvien iäkkäiden lääkehoidossa

Show full item record

Title: Lääkemuotoihin liittyvät ongelmat palveluasumisen yksiköissä asuvien iäkkäiden lääkehoidossa
Author(s): Niittymäki, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
There are many challenges in use of dosage forms in medication of elderly people. Especially swallowing of solid dosage forms can be difficult. Dosage forms are often altered to enhance drug intake. Medication adherence is a major contributor to the success of therapy. Adherence is a multidimensional phenomenon which is also affected by properties of medicinal product. Theoretical framework of this thesis is World Health Organization's multidimensional adherence model. Only few studies exist on how properties of dosage forms affect to the success of medical treatment of elderly. The aim of this study was to find out what kind of difficulties related to dosage forms occur in medical treatment of elderly people living in nursing homes. Future goal is to develop dosage forms better suited to elderly and hence improve their medication adherence. This study consisted of interviews and e-survey. This study was carried out in six nursing homes where 322 elderly residents fulfilled the inclusion criteria of the study. Nurses (n = 48) were interviewed to explore their views on difficulties related to dosage forms. Other difficulties in use of dosage forms were also surveyed as well as frequency of tablet crushing. Difficulties in use of dosage forms on the medical treatment of the elderly were gathered in the e-survey. Also, the need to crush tablets and open capsules was surveyed as well as need to split tablets to obtain the dose needed. Difficulties in use of dosage forms are common in medical treatment of elderly people. Majority of the interviewed nurses has encountered these difficulties at least few times a week. The most common problematic dosage form was the tablet. About half of the nurses named the big size of tablets and capsules as the most important difficulty in the use of current oral or peroral dosage forms. Over half of the nurses have crushed or given crushed drug daily. The most common reason for dosage form altering was the big size of the medicinal product. Majority of the nurses has often encountered also other than dosage form related difficulties of which the most common challenges are related to suspiciousness. In e-survey, nurses submitted entries regarding 111 elder people. Most cases were related to splitting of a tablet to obtain the desired drug dose. Tablet crushing was reported for little less than one-fifth of the elderly people. Both the splitting and crushing entries were distributed over multiple different medicinal products. Some other difficulties related to dosage forms were reported for less than one-tenth of the elderly people. Based on this study more appropriate dosage forms should be developed for the medical treatment of elderly people. Oral solutions, orodispersible tablets as well as transdermal patches all have advantages. Pharmaceutical research and development can facilitate medical treatment of elderly people and hence improve their medication adherence by introducing more appropriate dosage forms.
Iäkkäiden lääkehoidossa kohdataan monia lääkemuotoihin liittyviä ongelmia. Erityisesti kiinteiden lääkemuotojen nieleminen voi olla haasteellista. Lääkkeenoton helpottamiseksi lääkemuotoja joudutaan usein muokkaamaan. Hoitoon sitoutuminen on hyvin tärkeää hoidon onnistumisen kannalta. Hoitoon sitoutuminen on moniulotteinen ilmiö, johon myös lääkevalmisteen ominaisuudet vaikuttavat. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on WHO:n määrittelemä hoitoon sitoutumisen malli. Lääkemuotojen ominaisuuksien vaikutusta iäkkäiden lääkehoidon onnistumiseen on tutkittu vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia lääkemuotoihin liittyviä ongelmia esiintyy palveluasumisen yksiköissä asuvien iäkkäiden lääkehoidossa. Jatkossa tavoitteena on kehittää iäkkäille sopivampia lääkemuotoja ja näin edistää heidän hoitoon sitoutumistaan. Tutkimus koostui haastattelu- ja verkkokyselytutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin kuudessa iäkkäiden palveluasumisen yksikössä, joissa asui 322 sisäänottokriteerit täyttävää iäkästä. Yksiköt sijaitsivat Pirkanmaan ja Uudenmaan maakunnissa. Haastatteluihin osallistui 48 hoitajaa, ja siinä selvitettiin hoitajien näkemyksiä lääkemuotoon liittyvistä ongelmista. Lisäksi kartoitettiin muita lääkkeenannon ongelmia ja tablettien murskaamisen yleisyyttä. Verkkokyselytutkimuksessa kerättiin havaintoja iäkkäiden lääkehoidossa esiintyvistä lääkemuotoon liittyvistä ongelmista. Lisäksi selvitettiin tarvetta lääkkeen murskaamiselle ja avaamiselle sekä tablettien puolittamiselle sopivan annoksen saamiseksi. Iäkkäiden lääkehoidossa lääkemuotoihin liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Haastatelluista hoitajista suurin osa on kohdannut näitä ongelmia vähintään joitakin kertoja viikossa. Ongelmia on esiintynyt yleisimmin tableteilla. Noin puolet hoitajista piti tärkeimpänä nykyisten suuhun tai suun kautta annettavien lääkemuotojen käytön ongelmana tablettien ja kapselien isoa kokoa. Yli puolet hoitajista on murskannut tai antanut murskatun lääkkeen päivittäin. Yleisin syy lääkemuodon muokkaamiselle on ollut lääkevalmisteen iso koko. Valtaosa hoitajista on kohdannut usein myös muita kuin lääkemuotoon liittyviä ongelmia. Näistä yleisimpiä ovat olleet epäluuloisuuteen liittyvät lääkkeenannon ongelmat. Hoitajat olivat kirjanneet verkkokyselylomakkeelle havaintoja 111 iäkkäältä. Verkkokyselytutkimuksessa suurimmalle osalle iäkkäistä oli kirjattu tabletin puolittaminen annoksen vuoksi. Tabletin murskaaminen oli kirjattu noin viidennekselle. Sekä puolittamis- että murskaushavainnot kohdistuivat useisiin eri valmisteisiin. Jokin muu lääkemuotoon liittyvä ongelma oli kirjattu alle kymmenesosalle. Tutkimuksen perusteella iäkkäiden lääkehoitoon tulee kehittää helpommin käytettäviä lääkemuotoja. Etuja on niin nestemäisellä lääkemuodolla, suussa hajoavalla tabletilla kuin lääkelaastarillakin. Farmaseuttinen tuotekehitys voi omalta osaltaan helpottaa iäkkäiden lääkehoitoa ja näin lisätä heidän hoitoon sitoutumistaan tuomalla markkinoille helpommin käytettäviä lääkemuotoja.
Keyword(s): medication adherence elderly dosage form medication difficulty crushing nursing home splitting hoitoon sitoutuminen iäkäs lääkemuoto lääkkeenoton ongelma murskaus palveluasuminen puolitus


Files in this item

Files Size Format View
Pro_Gradu_Johanna_Niittymaki_2017.pdf 3.942Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record