Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Psychophysiology of flow experience : an explorative study

Show full item record

Title: Psychophysiology of flow experience : an explorative study
Author(s): Kivikangas, J. Matias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology
Discipline: Psychology
Language: English
Acceptance year: 2006
Abstract:
This study explored the possibilities the psychophysiological methodology offer to flow research. Facial electromyography has often been used to index valence, and electrodermal activity to index arousal, the two basic dimensions of emotion. It was hypothesized that these measures can also be used to examine enjoyment, a basic component of flow experiment. A digital game was used to induce flow, and physiological activity of 32 subjects was measured continuously. Flow State Scale was used to assess flow. Activity of corrugator supercilii muscle, an index of negative valence, was negatively correlated with flow reports, as hypothesized. Contrary to hypothesis, skin conductance level, an index of arousal, was unrelated to self-reported flow. The results for association between flow and zygomaticus major and orbicularis oculi muscle activities, indices of positive valence, were inconclusive, possibly due to experimental design where only tonic measures were available. Psychophysiological methods are recommended for future studies of flow. Specifically, the time series approach may be particularly viable in examining the temporal aspects of flow, an area currently unexplored. Furthermore, it is suggested that digital game research would benefit from psychophysiological study of game-related flow.
Tutkimuksessa selvitettiin psykofysiologisien menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia flow'n tutkimukselle. Kahden emootioiden perusulottuvuuden, valenssin ja kiihtymyksen, tutkimiseen on usein käytetty kasvolihastoiminnan ja ihon sähkönjohtavuuden mittaamista. Hypoteesina oli, että näitä menetelmiä voi myös käyttää mielihyvän, flow'n peruskomponentin, tutkimiseen. Flow-kokemuksen synnyttämiseen käytettiin digitaalista peliä, ja 32 koehenkilöltä mitattiin tooninen fysiologinen aktiviteetti. Flow State Scale -kyselyä käytettiin flow'n arvioimiseen. Hypoteesin mukaisesti negatiiviseen valenssiin yhdistetty corrugator supercilii -lihaksen aktiviteetti korreloi negatiivisesti flow-kyselyn tulosten kanssa. Hypoteesin vastaisesti kiihtyneisyyttä ilmaiseva ihon sähkönjohtavuuden taso ei ollut yhteydessä raportoituun flow-tasoon. Tulokset positiiviseen valenssiin yhdistettyjen zygomaticus major ja orbicularis oculi -kasvolihaksien aktiviteettien suhteesta flow-tasoon eivät olleet ratkaisevia, johtuen mahdollisesti toonisiin mittauksiin perustuvasta koeasetelmasta. Psykofysiologisia metodeja suositellaan käytettäväksi tulevissa flow-tutkimuksissa. Erityisesti aikasarja-lähestymistapa saattaa olla erityisen käyttökelpoinen tarkasteltaessa flow'n ajallisia ominaisuuksia, joista tällä hetkellä ei ole lainkaan tutkimusaineistoa. Lisäksi esitetään, että digitaalisten pelien tutkimus hyötyisi pelien aikana tapahtuvan flow'n psykofysiologisesta tutkimuksesta.
Keyword(s): corrugator supercilii zygomaticus major orbicularis oculi flow pleasure psychophysiology facial expression skin conductance digital games mielihyvä psykofysiologia ilmeet ihon sähkönjohtavuus digitaaliset pelit


Files in this item

Files Size Format View
psychoph.pdf 138.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record