Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Cloningerin psykobiologisen teorian temperamenttipiirteiden yhteys alkoholinkäyttöön nuorilla aikuisilla

Show full item record

Title: Cloningerin psykobiologisen teorian temperamenttipiirteiden yhteys alkoholinkäyttöön nuorilla aikuisilla
Author(s): Tapola, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology
Discipline: Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2008
Abstract:
The temperamental traits of Cloninger's personality theory (novelty seeking, harm avoidance, reward dependence and persistence) reflect independent systems of central nervous system deciding responses toward new, rewarding and aversive stimuli. Thus, certain temperamental traits and their combinations may predispose to heavy drinking and alcohol dependence. Hence, the aim of the present study was to investigate associations between temperamental traits and the amount of alcohol consumption, frequency of heavy drinking and the maximum number of drinks per occasion. In this study, we investigated also whether these associations are only confounded by between-family differences in genetic and environmental factors. Furthermore the associations between temperamental trait combinations that reflect Cloninger's typology of alcoholism and alcohol use were studied. The subjects (n=401) in the current study were a group of FinnTwin16 study participators, Finnish twins born in 1974-79. Temperament was measured with TCI-R (Temperament and Character Inventory-Revised) a self-report form. The amount of alcohol consumption was asked by Semi-structured interview (Semi-Structured Assessment of Genetics of Alcoholism = SSAGA). The frequency of heavy drinking and maximum number of drinks per occasion were asked by mail form. In accordance with previous studies, novelty seeking had a positive relationship with the amount of alcohol consumption, frequency of heavy drinking and the maximum number of drinks per occasion in both genders. In this study, the association was proven independent of between-family differences in genetic and environmental factors that are associated to both novelty seeking and alcohol use. Surprisingly, reward dependence was negatively related to the maximum number of drinks per occasion in both genders. Persistence had a weak positive relationship with maximum number of drinks per occasion in men. The temperamental trait combinations that reflect Cloninger's typology of alcoholism did not differ from the other combinations in regard to alcohol use as hypothesized. The results confirm the previous finding about the relationship between novelty seeking and alcohol use. Support for Cloninger's typology of alcoholism in regard to combinations of temperamental trait was not achieved in this study.
Cloningerin persoonallisuusteorian temperamenttipiirteet (elämyshakuisuus, vaikeuksien välttäminen, hyväksynnän hakeminen ja sinnikkyys) vastaavat itsenäisiä keskushermoston järjestelmiä, ja ratkaisevat automaattiset reagointityylit uusiin, palkitseviksi koettuihin ja vastenmielisiin ärsykkeisiin. Näin ollen tietyt temperamenttipiirteet ja niiden tietynlaiset yhdistelmät saattavat altistaa runsaammalle alkoholinkäytölle ja alkoholiriippuvuudelle. Tässä tutkimuksessa temperamenttipiirteiden yhteyksiä alkoholin kulutukseen, alkoholin runsaan käytön frekvenssiin sekä suurimpaan kertamäärään tutkittiin nuorilla aikuisilla. Lisäksi tutkittiin kaksostutkimuksen avulla, ovatko yhteydet itsenäisiä vai pelkästään seurausta perhetekijöistä, jotka ovat yhteydessä sekä temperamenttiin että alkoholinkäyttöön. Myös Cloningerin alkoholistityyppejä vastaavien temperamenttiyhdistelmien yhteyttä alkoholinkäyttöön tutkittiin. Tämän tutkimuksen koehenkilöt (n=401) olivat FinnTwin16-tutkimuksen "Nuorten aikuisten alkoholinkäyttö" -projektiin osallistuneita 1974-79 -syntyneitä kaksosia. Temperamenttia mitattiin TCI-R (Temperament and Character Inventory-Revised) -itsearviointilomakkeella. Alkoholin kulutusta kysyttiin tutkittavilta puolistrukturoidulla haastattelulla (Semi-Structured Assessment of Genetics of Alcoholism = SSAGA) ja alkoholin runsaan käytön frekvenssiä sekä suurinta kertamäärää kyselylomakkeella postitse. Aiempien tutkimustulosten mukaisesti elämyshakuisuus oli sekä miehillä että naisilla positiivisessa yhteydessä alkoholin kulutukseen, alkoholin runsaan käytön frekvenssiin sekä suurimpaan kertamäärään. Tässä tutkimuksessa todettiin, että yhteys oli itsenäinen, eikä pelkästään seurausta joistain sellaisista geneettisistä tai ympäristötekijöistä, jotka vaihtelevat perheittäin, ja jotka ovat yhteydessä sekä elämyshakuisuuteen että alkoholinkäyttöön. Yllättäen hyväksynnän hakeminen oli lisäksi yhteydessä suurimpaan kertamäärään negatiivisesti molemmilla sukupuolilla. Sinnikkyydellä oli heikko positiivinen yhteys suurimpaan kertamäärään miehillä. Cloningerin alkoholistitypologian mukaiset temperamenttiyhdistelmät eivät eronneet hypoteesien mukaisesti muista luokista alkoholinkäytön suhteen. Tutkimustulokset vahvistavat aiemmin havaitun yhteyden elämyshakuisuuden ja alkoholinkäytön välillä mutta eivät anna tukea Cloningerin alkoholismitypologialle temperamenttiyhdistelmien osalta.
Keyword(s): Cloninger alcohol novelty seeking temperament twins alkoholi elämyshakuisuus temperamentti kaksoset


Files in this item

Files Size Format View
cloninge.pdf 217.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record