Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ravintoa keholle, ruokaa mielelle : vertailututkimus pohjoismaisten nuorten ruokatottumuksista kotona ja koulussa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:07:24Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:14:50Z
dc.date.available 2010-11-25T11:07:24Z
dc.date.available 2015-05-26T12:14:50Z
dc.date.issued 2009-11-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20068
dc.title Ravintoa keholle, ruokaa mielelle : vertailututkimus pohjoismaisten nuorten ruokatottumuksista kotona ja koulussa fi
ethesis.discipline Home economics en
ethesis.discipline Kotitaloustiede fi
ethesis.discipline Hushållsvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/089e7802-8ab8-4378-9a79-8da9edc12ac9
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2e6b2e03-fda6-4738-9f6f-a01fd74209b8
ethesis.department Department of Home Economics and Craft Science en
ethesis.department Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
ethesis.department Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kainulainen, Kristiina
dct.issued 2009
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Aims. The main meals that youngsters have during the day are eaten at home and at school. In the Nordic countries breakfast and supper are often eaten with other members of the family. The way that Nordic countries arrange the school lunch and the frequency of family meals differ between countries. However, the challenges related to eating habits of the young are surprisingly similar. The aim of this study is to discuss how the Nordic countries could support youngsters' healthy eating habits. This study was carried out as a part of a Nordic research project and it completed the work done by Kauppinen (2009) and Niemi (2009) in their Master's Theses. The research questions are: 1. How do the youngsters evaluate their own eating habits and those of their family? 2. How do the youngsters evaluate the influence of home, family and school on their own eating habits? 3. What kind of relationship exists between eating at home and at school according to the data? Data and methods. A quantitative internet-based survey was used to collect data (N=1539) on the 9th graders conceptions and understandings. The survey consisted of respondents from Finland (N=586), Sweden (N=427), Denmark (N=295) and Norway (N=246). In this study the whole data to the appropriate extent was analyzed. The analysis was done with the SPSS-software and included examination of means, standard deviations, cross-tabulations, Pearson's correlations, Chi-squared -tests, t-tests and one-way analysis of variance (ANOVA). The results were compaired between the countries and between sexes. Results and discussion. The studied youngsters evaluated their own eating habits positively. There were statistically significant differences (p< .05) between countries concerning the people who influence the youngsters' healthy eating habits. Youngsters from Finland and Sweden considered making healthy choices at school easier than those from Denmark and Norway. Also eating a so called healthy lunch at school was more common in Finland and in Sweden. Eating breakfast and eating a healthy meal at school had a statistically significant interconnection (p< .001). The differences between sexes were not equal between the countries. The results supported those from previous studies, but also raised ideas for further study. Youngsters' near environments should support their possibilities to make healthy choices and to participate to the decision making process. Co-operation between the Nordic countries and between the home and the school is important. Listening to the youngsters' own voice is a challenge and a possibility for developing both home economics education and research in this area. en
dct.abstract Tavoitteet. Nuori syö päivän pääateriansa kotona ja koulussa. Kotona ja perheen kanssa syötävistä aterioista keskeisimpiä ovat aamupala ja päivällinen, jotka usein pohjoismaissa nautitaan muiden perheenjäsenten kanssa. Pohjoismaiden välillä on eroja esimerkiksi perheaterian yleisyydessä ja kouluaterian järjestämisen tavassa. Nuorten syömiseen liittyvät haasteet ovat kuitenkin kaikissa maissa yllättävän samanlaisia. Tutkielmani tarkoituksena onkin koti- ja koulunäkökulmaa vertaillen pohtia, millaisia keinoja nuorten terveellisten ruokatottumusten tukemiseen voisi olla eri pohjoismaissa. Opinnäytetyö toteutettiin osana yhteispohjoismaista projektia ja se täydentää Niemen (2009) ja Kauppisen (2009) pro gradu -tutkielmia. Tutkimuksen pääkysymyksiä on kolme: 1. Millaisiksi nuoret arvioivat omat ja perheensä ruokatottumukset? 2. Millaisina nuoret kokevat kodin ja koulun vaikutukset omiin ruokatottumuksiinsa? 3. Millaisina nuorten kotona ja koulussa syömisen väliset yhteydet näyttäytyvät aineiston valossa? Aineisto ja menetelmät. Määrällinen aineisto kerättiin vuonna 2007 internetkyselynä yhdeksäsluokkalaisilta pohjoismaisilta nuorilta (N=1539). Aineisto koostui suomalaisten (N=582), norjalaisten (N=246), tanskalaisten (N=295) sekä ruotsalaisten (N=416) nuorten vastauksista. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin koko aineistoa soveltuvin osin. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmistolla keskilukujen, ristiintaulukoinnin, Pearsonin korrelaation, parillisen t-testin, Khin neliö -testin sekä yksisuuntaisen varianssianalyysin (ANOVA) avulla. Tuloksia vertailtiin maittain ja sukupuolen mukaan. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen nuoret arvioivat omia ruokatottumuksiaan myönteisesti. Omiin ruokatottumuksiin vaikuttavien tahojen painotuksissa oli tilastollisesti merkitseviä (p< .05) eroja tutkittavien maiden välillä. Ruokavalintojen tekeminen koulussa koettiin helpommaksi Ruotsissa ja Suomessa eli maissa, joissa on yhteinen kouluruokailu. Näissä maissa myös niin sanotun terveellisen koululounaan syöminen oli yleisempää. Aamupalan syömisellä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys terveellisen koululounaan syömiseen kaikissa tutkituissa maissa (p<.001). Erot tyttöjen ja poikien välillä olivat erilaisia eri maissa. Tulokset tukivat aiempien tutkimusten tuloksia, mutta herättivät myös jatkotutkimusideoita. Terveellisten ruokatottumusten kannalta on tärkeää, että nuorten lähiympäristöt tukevat heidän mahdollisuuksiaan tehdä hyviä valintoja ja osallistua päätöksentekoprosesseihin. Pohjoismainen yhteistyö, kodin ja koulun yhteistyö sekä nuorten oman äänen huomioiminen ovat kotitalousopetuksen kehittämisen sekä tutkimuksen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. fi
dct.subject Nordic countries en
dct.subject youngsters en
dct.subject healthy eating habits en
dct.subject eating at home en
dct.subject school meals en
dct.subject Pohjoismaat fi
dct.subject nuoret fi
dct.subject terveelliset ruokatottumukset fi
dct.subject kotona syöminen fi
dct.subject koululounas fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Palojoki, Päivi
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200911182359
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Nutrition for the body, food for the mind : A comparative study of Nordic youngsters' eating habits at home and at school en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
ravintoa.pdf 529.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record