Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan." : järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin

Show full item record

Title: "Jos heti lataa kaiken ja osoittaa sormella, ei ne nuoret tule mukaan." : järjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa nuorten ruokatottumuksiin
Author(s): Kauppinen, Eila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science
Discipline: Home economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2009
Abstract:
Aims: The older the youngsters are, the more important role hobbies and leisure time activities have in their life. That is why various activities organized by the non-profit organizations have an important role concerning the development of food habits of youngsters. This study has three main themes. The themes and their respective study questions are: 1. The youngsters' conceptions on healthy eating and food choice: What kind of food do youngsters consider as healthy? How do they see their own eating habits from this point of view? 2. The youngsters and the significance of everyday food-related information: How do the youngsters perceive the role of different actors and these actors' role regarding their own food habits and food choice? 3. The possibilities of the organizations that work with youngsters to improve their food habits: What kind of role do the non-profit organizations have on the youngsters' food habits and healthy food choice? Methods: This study comprises of two types of data. First, a quantitative internet-based survey (N=582) was used to collect data on the 9th graders conceptions and understandings. The data was analyzed with the SPSS-program. Means, cross-tabulations, Pearson's correlations and t-test were calculated from the data. The qualitative data was collected using interviews. The respondents were 12 experts from non-profit organizations. The interviews were analyzed with the qualitative content analysis. Results and conclusions: The non-profit organizations studied have good possibilities to communicate with youngsters through their hobbies. As part of their activities these organizations are able to influence on health-promoting lifestyle and food habits of youngsters. In order to reach more youngsters, these organizations should actively act e.g. in virtual societies of youngsters. Youngsters will participate when activities are voluntary and exhilarating. From the point of food habits doing, learning and identifying are the most important factors to engage the young. Also the models of peers and adults are important. Non-profit organizations should offer youngsters activities but these organizations should also influence on society.
Tavoitteet: Harrastusten merkitys nuoren elämässä on iän myötä kasvava. Harrastustoimintaa järjestävillä tahoilla onkin oma roolinsa nuorten ruokatottumusten taustalla. Tämän tutkimuksen viritti kysymys siitä, ottavatko harrastejärjestöt huomioon toiminnassaan nuorten terveellisen syömisen ja miten ne näkevät mahdollisuutensa edistää terveellisiä ruokatottumuksia. Jotta teemaa voidaan pohtia juuri ruokatottumusten näkökulmasta, tutkimuksessa paneudutaan myös siihen, miten nuoret ymmärtävät terveellisen syömisen ja millaisia ilmiöitä on havaittavissa nuorten syömisen ja ruokatottumusten taustalla. Tutkimuksen teemat ja tutkimuskysymykset ovat: 1. Nuorten käsityksiä terveellisestä syömisestä ja ruoan valinnastaan: Mitä nuorten mielestä on niin sanottu terveellinen ruoka? Miten nuoret itse kokevat tämän aineiston valossa syövänsä? 2. Arkitieto ja tiedonhankinta ja niiden merkitys nuorten ruokatottumusten taustalla: Miten nuoret kokevat eri tahojen roolin ja yhteyden omiin ruokatottumuksiinsa ja valintoihinsa? 3. Nuorten kanssa toimivien järjestöjen mahdollisuudet toimia nuorten ruokatottumusten parantamiseksi: Millainen on järjestöjen rooli nuorten ruokatottumusten ja terveellisten valintojen taustalla? Menetelmät: Aineiston hankinta jakautui kahteen osaan. 1) Määrällinen aineisto koostui 582 suomalaisen yhdeksäsluokkalaisen pohjoismaiseen internet-kyselyyn osallistuneen nuoren vastauksista. Vastaukset käsiteltiin käyttäen SPSS ohjelmaa ja analyysissä käytettiin keskilukuja, ristiintaulukointia ja Pearsonin korrelaatiota sekä parillista t-testiä ja khiin neliö -testiä. 2) Laadullisen aineiston hankinnassa haastateltiin 12 järjestöjen asiantuntijaa, työntekijää ja vapaaehtoista. Aineiston analyysi toteutettiin käyttäen sisällön analyysiä. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkituilla järjestöillä on hyvät mahdollisuudet tavoittaa nuoria eri harrastusten kautta. Järjestöt voivat edistää nuoren elämäntapoja ja ruokatottumuksia osana perustoimintaansa. Nuoret tavoitetaan entistä enemmän uusien medioiden kautta, joten järjestöjen tulisikin aktiivisesti toimia mm. nuorten verkkoyhteisöissä. Harrastustoiminnan vapaaehtoisuuden ja innostavuuden kautta nuoret saadaan mukaan. Tekeminen, oppiminen ja samaistuminen ovat keskeiset tekijät ruokatottumusten näkökulmasta. Vertaisten ja aikuisten mallit ovat merkityksellisiä nuorten toiminnan taustalla. Omasta roolistaan järjestöjen tulee tarjota nuorille toimintaa, mutta järjestöjen tulee myös vaikuttaa nuorten toiminta- ja elinympäristöihin.
Keyword(s): youngsters eating habits healthiness third sector and non-profit organizations hobbies nuoret ruokatottumukset terveellisyys kolmas sektori ja järjestöt harrastukset


Files in this item

Files Size Format View
joshetil.pdf 790.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record