Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tekstiilityötä ja matematiikkaa yhdistävän oppimateriaalin käyttökelpoisuus perusopetuksen yläluokilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:08:02Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:18:11Z
dc.date.available 2010-11-25T11:08:02Z
dc.date.available 2015-05-26T12:18:11Z
dc.date.issued 2008-01-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20092
dc.title Tekstiilityötä ja matematiikkaa yhdistävän oppimateriaalin käyttökelpoisuus perusopetuksen yläluokilla fi
ethesis.discipline Craft Science en
ethesis.discipline Käsityötiede fi
ethesis.discipline Slöjdvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02b00933-6337-4310-b543-b28ab4bc726d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2e6b2e03-fda6-4738-9f6f-a01fd74209b8
ethesis.department Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
ethesis.department Department of Home Economics and Craft Science en
ethesis.department Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Vähävihu, Elina
dct.issued 2008
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract In this study the researcher wanted to show the observed connection of mathematics and textile work. To carry this out the researcher designed a textbook by herself for the upper secondary school in Tietoteollisuuden Naiset - TiNA project at Helsinki University of Technology (URL:http://tina.tkk.fi/). The assignments were designed as additional teaching material to enhance and reinforce female students confidence in mathematics and in the management of their textile work. The research strategy applied action research, out of which two cycles two have been carried out. The first cycle consists of establishing the textbook and in the second cycle its usability is investigated. The third cycle is not included in this report. In the second cycle of the action research the data was collected from 15 teachers, five textile teachers, four mathematics teachers and six teachers of both subjects. They all got familiar with the textbook assignments and answered a questionnaire on the basis of their own teaching experience. The questionnaire was established by applying the theories of usability and teaching material assessment study. The data consisted of qualitative and quantitative information, which was analysed by content analysis with computer assisted table program to either qualitative or statistical description. According to the research results, the textbook assignments seamed to be applied better to mathematics lessons than textile work. The assignments pointed out, however, the clear interconnectedness of textile work and mathematics. Most of the assignments could be applied as such or as applications in the upper secondary school textile work and mathematics lessons. The textbook assignments were also applicable in different stages of the teaching process, e.g. as introduction, repetition or to support individual work or as group projects. In principle the textbook assignments were in well placed and designed in the correct level of difficulty. Negative findings concerned some too difficult assignments, lack of pupil motivation and unfamiliar form of task for the teacher. More clarity for some assignments was wished for and there was especially expressed a need for easy tasks and assignments in geometry. Assignments leading to the independent thinking of the pupil were additionally asked for. Two important improvements concerning the textbook attainability would be to get the assignments in html format over the Internet and to add a handicraft reference book. en
dct.abstract Tässä tutkimuksessa tutkija tahtoi tuoda esiin havaitsemansa selkeän yhteyden tekstiilityön ja matematiikan välillä. Tätä varten tutkija laati perusopetuksen yläluokkia varten Lasketaan langasta -oppimateriaalin Teknillisellä korkeakoululla toimivassa Tietoteollisuuden Naiset - TiNA -hankkeessa (URL:http://tina.tkk.fi/). Tehtävät on tehty yläluokkien matematiikan opetuksen lisämateriaaliksi vahvistamaan etenkin tyttöoppilaiden käsitystä matematiikan taidoistaan ja konkretisoimaan matematiikan taitojen kiinteää yhteyttä tekstiilityöosaamisessa. Tämä tutkimus muodostaa toimintatutkimuksen, josta on toteutettu kaksi kierrosta. Ensimmäisessä kierroksessa laaditaan ja julkaistaan oppimateriaali ja toisessa kierroksessa arvioidaan sen käytettävyyttä. Kolmas toimintakierros ei enää kuulu käsillä olevaan tutkimukseen. Toimintatutkimuksen toisessa vaiheessa tutkimukseen osallistui 15 opettajaa, viisi tekstiilityön ja neljä matematiikan sekä kuusi molempien aineiden aineyhdistelmän opettajaa. Opettajat tutustuivat Lasketaan langasta -tehtäviin ja vastasivat kokemuksensa perusteella tehtävien käyttökelpoisuutta koskeviin kyselytyyppisiin kysymyksiin. Kysymykset oli johdettu käytettävyystutkimuksen ja oppimateriaalin arviointitutkimuksen teorioita soveltaen. Hankittu tieto muodostui sekä kvalitatiivisesta että kvantitatiivisesta aineistosta, joka analysoitiin sisällönanalyysin avulla taulukko-ohjelmaa apuna käyttäen materiaalia kuvailevaksi tai tilastolliseksi tiedoksi. Tutkimustulosten perusteella tehtävät näyttävät soveltuvan paremmin matematiikan kuin tekstiilityön opetukseen. Tehtävien avulla havainnollistuu kuitenkin tekstiilityön ja matematiikan yhteys. Useimpia tehtäviä voi sellaisenaan tai soveltaen käyttää perusopetuksen yläluokkien tekstiilityön ja matematiikan opetuksessa. Tehtäviä voi käyttää opetuksen eri vaiheissa, esimerkiksi johdattavana tai kertaavana tehtävänä, ja muodoissa, esimerkiksi oman työn tukena tai ryhmäprojektina. Pääosin tehtävät olivat oikeissa matemaattisissa aiheissaan ja arvioitu oikeaan vaikeustasoon. Merkittävimmät käyttökelpoisuuden esteet olivat joidenkin tehtävien vaikeus, arvioitu oppilaan kokema mielekkyyden puute ja opettajalle vieras aihe. Joitakin tehtäviä olisi aiheellista selkeyttää. Erityisesti toivottiin helppoja ja geometrian tehtäviä sekä oppilaan omaan ajatteluun kannustavia tehtäviä. Tehtävien saavutettavuutta parantaisi tehtävien saaminen html-muotoon verkkoon ja tekstiilityöaiheisen hakemiston lisääminen. fi
dct.subject handicraft en
dct.subject mathematics en
dct.subject learning en
dct.subject secondary school en
dct.subject skills en
dct.subject study material en
dct.subject tekstiilityö fi
dct.subject käsityö fi
dct.subject matematiikka fi
dct.subject oppiminen fi
dct.subject perusopetus fi
dct.subject taidot fi
dct.subject oppimateriaali fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kaukinen, Leena K.
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.degreeprogram Käsityönopettajan koulutus (käsityötiede) fi
ethesis.degreeprogram Craft Science and Textiles Teacher Education (Craft Science) en
ethesis.degreeprogram Slöjdlärarutbildning (slöjdvetenskap) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/245b04f2-bbe8-4ccd-88d1-8e7e2754bf68
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200801301055
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Usability of textbook designed to combine textile work and mathematics at the secondary school level en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
liite1.pdf 1.207Mb PDF
tekstiil.pdf 1.568Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record