Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"Älynväläyksiä" juoksuasuissa : kestävyysjuoksijoiden käsityksiä juoksuasujen funktionaalisuudesta talviolosuhteissa sekä älyvaatteista

Show full item record

Title: "Älynväläyksiä" juoksuasuissa : kestävyysjuoksijoiden käsityksiä juoksuasujen funktionaalisuudesta talviolosuhteissa sekä älyvaatteista
Author(s): Lahti, Virpi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2007
Abstract:
In this research the technical functionality, quality and demands made on endurance runners' running suits in winter conditions were studied. The aim was also to find out how smart clothing and wearable technology are adopted in endurance runners' practise. Referring to previous studies the subject was approached in the theoretical part by studying the profile of endurance running, sports wear and the technology to wear as well as the smart clothing from the point of view of endurance running. The basis of subject was the interest of smart materials and the connection between technical structures and functionality. In the science of handicrafts smart clothing is rarely researched which made it even more interesting for the author. This research was carried out by the principles of the usability research. Usability means the suitability of product to its intended meaning. In the research both quantitative and qualitative methods were used. Researched persons were active competitive long-distance runners and also the long-distance runners doing it as a hobby, 35 male and 12 female runners. User information was gathered by the internet forms which mainly was based on the multiple choices but also included few open questions. Gathered information was considered by using both quantitative and content analysing methods. The functional long-distance running practice suit in winter conditions consisted of layered look which considered the possibilities of functional and smart materials. The Practise suit was humid transformable, easy care and light also comfortable to wear. These suits were hoped to be more functional than the current ones. The future running suit was described to not to feel or notice during running. It will not be too tight or sweltering. The functional abilities of clothing materials were believed to be developed further more. Even if the new technical materials are adopted for the running suits the technology to wear is not even though half of the researched runners used pulse indicators. The runners hoped the technology to wear to change more invisible and easier to use. Some of the runners wished the technology to wear to be integrated straight to the clothes which would reduce the number of devices carried with while running. The rare use of Polar Adidas AdiStar Fusion practise system and some other similar systems for endurance running was surprising. According to the results the smart clothing would not make a big brake through in the near future. In the point of view of the researched persons developing of clothing materials was a good and necessary thing, but integrating too much technology to the hobby smears the main purpose of sports and focuses wrongly on the metres and others minors .
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kestävyysjuoksua harrastavien kuntoilijoiden ja aktiivikilpailijoiden teknisten juoksuasujen funktionaalisuutta talviolosuhteissa ja juoksuvaatetukselle asetettuja ominaisuuksia ja vaatimuksia. Toisena tavoitteena oli selvittää, miten älyvaatteet ja puettava teknologia on omaksuttu kestävyysjuoksijoiden harjoitteluun. Aikaisempiin tutkimuksiin viitaten teoriaosassa tehtävää lähestyttiin selvittämällä kestävyysjuoksun profiilia, urheiluvaatetusta sekä puettavaa teknologiaa ja älyvaatteita kestävyysjuoksun näkökulmasta. Lähtökohtana aiheelle oli mielenkiinto älykkäiden materiaalien ja vaatteiden rakenteellisten ratkaisujen yhteydestä vaatetuksen toimivuuteen ja käyttömukavuuteen. Käsityötieteessä älyvaatteet on vielä vähän tutkittu alue, mikä lisäsi kiinnostustani tutkia aihetta. Tutkimus toteutettiin käytettävyystutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Käytettävyys tarkoittaa tuotteen soveltuvuutta aiottuun tarkoitukseensa. Tutkimuksessa yhdistettiin sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimushenkilöinä toimi kestävyysjuoksun harrastajia ja aktiivikilpailijoita; 35 mies- ja 12 naisjuoksijaa. Käyttäjätietoa kerättiin Internetissä täytettävällä kyselylomakkeella, joka koostui etupäässä monivalintakysymyksistä, mutta kyselyssä oli myös avoimia kysymyksiä. Saatua aineistoa käsiteltiin sekä kvantitatiivisin menetelmin että sisällönanalyysin menetelmällä. Funktionaalinen kestävyysjuoksun harjoitteluasu talvisissa olosuhteissa muodostui kerrospukeutumisen periaatteita noudattaen ja asuissa huomioitiin toiminnallisten ja älykkäiden materiaalien mahdollisuudet. Juoksuasu oli kosteudensiirtokykyinen, helppohoitoinen ja kevyt sekä käytössä mukava. Juoksuasuista toivottiin kuitenkin nykyisiä toimivampia. Tulevaisuuden juoksuasu kuvattiin sellaiseksi, jonka olemassaoloon ei juoksusuorituksen aikana tarvitse kiinnittää huomiota - vaate ei kiristä, hiosta eikä muutenkaan ahdista. Vaatetusmateriaalien toiminnallisia ominaisuuksia uskottiin kehitettävän entistä parempaan suuntaan. Jos uudet tekniset materiaalit olivat jo omaksuttu juoksuasuihin, samaa ei voitu sanoa puettavan teknologian omaksumisesta, vaikka yli puolet tutkimushenkilöistä käyttikin sykemittaria lenkeillään. Juoksijat toivoivat puettavan teknologian muuttuvan huomaamattomammaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Osa juoksijoista toivoi puettavan teknologian integroimista suoraan vaatteeseen, mikä vähentäisi mukana kuljetettavien laitteiden määrää. Polar-Adidas AdiStar Fusion harjoittelujärjestelmän tai vastaavien kokonaisuuksien vähäinen hyödyntäminen kestävyysjuoksussa oli yllättävää. Tulosten perusteella älyvaatteet eivät tulisi tekemään lähitulevaisuudessa kovinkaan suurta läpimurtoa. Useiden informanttien mukaan vaatetusmateriaalien kehitys oli hyvä ja tarpeellinen asia, mutta liiallinen teknologian liittäminen harrastukseen hämärtää liikunnan perimmäisen tarkoituksen ja huomio kiinnittyy mittareiden ja nippelitiedon tuijottamiseen .


Files in this item

Files Size Format View
alynvala.pdf 8.473Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record