Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Mallimestari globalisoituneen sarjatuotannon situationaalisessa prosessissa : kokemuksen tutkimus

Show full item record

Title: Mallimestari globalisoituneen sarjatuotannon situationaalisessa prosessissa : kokemuksen tutkimus
Author(s): Liesvirta, Ülle
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2007
Abstract:
In this thesis, taking place within the clothing industry of Finland, the impact of the globalisation of the economy on the pattern-maker's job was studied and the present day fields of know-how of the job were found out. The thesis answers the questions, what are the characteristics of the pattern-maker's job nowadays, and what areas of the know-how in the pattern-maker's job form the core know-how, which is repeated in every organisation. Earlier studies of the subject do not exist in Finland. Similar studies have been made in USA (Staples 1993) and in Estonia (2002). Pattern-makers who took part in this study were located in the Finnish clothing companies manufacturing or having clothes manufactured in series production, like clothing industry or chain of stores. A methodical triangulation was used in the thesis. In a phenomenological research of experience seven pattern-makers were interviewed and in a quantitative research 26 pattern-makers filled in a structured questionnaire. The phenomenological analysis has 2 parts. In the first phase using the professional background of the pattern-makers, the historical development of the clothing industry for the last 40 years was described. In the second phase of the phenomenological analysis the description of the pattern-maker's job was created based on the organisational strategy of the companies nowadays. The analysis of quantitative research material was performed by one-dimensional study of variables, where the variations in the amounts of variables lead to proportional conclusions. As a result of the structured questionnaire, the core know-how of the pattern-maker was pointed out. In the thesis, the concept of situationality was used to describe the continuous change in the clothing industry. This explains the continuous requirement of pattern-makers' commitment to the time and location. The researcher has a background of a pattern-maker and she works as a specialist instructor. With the thesis the researcher updates her professional competence. The analysis of the pattern-maker's job can be used to update the content of pattern-makers' education in the vocational schools.
Suomen vaatetusalalle sijoittuvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten mallimestarien työnkuva on talouden globalisoitumisen myötä muuttunut ja mistä osaamisalueista se nykyään muodostuu. Tutkimuksessa vastataan kysymykseen, miten mallimestaritoimessa nykyään toimitaan ja mitkä mallimestariosaamisen osa-alueista muodostavat alalla ydinosaamisen, eli organisaatiosta toiseen toistuvan osaamisen. Aiempia asiaan liittyviä tutkimuksia ei Suomesta löytynyt. Vastaavia tutkimuksia on tehty USA:ssa (Staples 1993) ja Virossa (2002). Tutkimukseen osallistuivat vaatteita sarjatuotantona valmistavien ja valmistuttavien suomalaisten yritysten, kuten vaatetusteollisuuden ja -kaupan, mallimestarit. Tutkimuksessa käytettiin menetelmällistä triangulaatiota, jossa fenomenologisessa kokemustutkimuksessa haastateltiin seitsemän mallimestaria ja määrällisen tutkimuksen strukturoitu kysely tavoitti sähköpostitse 26 mallimestaria. Fenomenologinen analyysiosuus on kirjoitettu kahteen osaan. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin mallimestarien ammatillisen taustan kautta vaatetusalan historiallista kehitystä viimeisen 40 vuoden ajalta. Fenomenologisen analyysin toisessa vaiheessa muodostettiin organisaatiostrategiakohtaiset kuvaukset mallimestarien työstä tänä päivänä. Kvantitatiivisen aineiston analyysi toteutettiin muuttujien yksiulotteisena tarkasteluna, jossa muuttujien määrien erot johtivat verrannollisiin päätelmiin. Strukturoidun kyselyn tuloksena nostettiin tutkimuksesta esiin mallimestarityön ydinosaaminen. Dynaamisen vaatetusalan jatkuvaa muutosta kuvasi tutkimuksessa käsite situationaalisuus, jolla tarkoitetaan mallimestarityössä työssä jatkuvasti läsnä olevaa aika- ja paikkasidonnaisuutta. Entisenä mallimestarina tutkija toimii tänä päivänä ammatillisena opettajana. Tutkimuksella tukija päivitti omaa ammatillista kompetenssia. Mallimestariammatin analyysin pohjalta voidaan päivittää mallimestaritaitoja opettavien ammatillisten oppilaitosten opetussisältöä.


Files in this item

Files Size Format View
mallimes.pdf 609.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record