Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kodin ja työn rajavyöhykkeellä : yhteensovittamisen jännitteitä ja ratkaisuja arjessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:08:39Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:21:48Z
dc.date.available 2010-11-25T11:08:39Z
dc.date.available 2015-05-26T12:21:48Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20118
dc.title Kodin ja työn rajavyöhykkeellä : yhteensovittamisen jännitteitä ja ratkaisuja arjessa fi
ethesis.discipline Home economics en
ethesis.discipline Kotitaloustiede fi
ethesis.discipline Hushållsvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/089e7802-8ab8-4378-9a79-8da9edc12ac9
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2e6b2e03-fda6-4738-9f6f-a01fd74209b8
ethesis.department Department of Home Economics and Craft Science en
ethesis.department Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
ethesis.department Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Keskinen, Hanna
dct.issued 2006
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The aim of this research is to study the boundary zone of home and work and the tensions people experience while reconciling home and work? How are the requirements of the family, the home and the work taken care of in everyday life? What kind of difficulties does the individual experience when reconciling home activities and job requirements together? What kind of activity policies have families created to ease the everyday life? What kind of goals and requirements do families feel behind the difficulties in adjusting home and work? What kind of changes would make the adjusting of home and work easier? The changing family life, everyday home activities and the changing Finnish working life are studied to describe the adjusting of home and work. In addition the boundary zone of home and work and its tensions are studied. 337 research persons who find reconciling home and work challenging were elected from different sectors of the working life. Research persons were gathered from the public, private and third sectors. The research material was gathered with a semi-structured qualitative questionnaire published in internet. Contents analysis was the analysis method of the research material. The tensions of adjusting home and work are various. Several activity systems meet on the boundary zone of home and work causing boundary zones to expand and tensions to increase and expand like a network. In the everyday life of an individual the boundary zone fades out and home and work overlap. Tensions can be examined as internal conflicts of the individual through the activity system of everyday life. Individuals balance between individualism and familism, feeling bad, suffering from lack of time and struggling with childcare organizing problems and inflexible employers. The solutions to reconciling home and work difficulties are situational. Often is the help of family and friends required without any solid solutions. The conflict of the goals, requirements and the reality is behind the problems as well as the tightening terms of the working life and its growing expectations. Change requests are proposed on the levels of individual, home, work and the society. Reconciling home and work is not only a challenge between the employee and the employer. It's a problem that needs multilateral solutions and changes on the levels of individual, home, work and society. The challenge remaining is to find out if it would be successful to take the everyday life as starting point to negotiate the reconciling of home and work and how the possible family, social and work political solutions appear in everyday life. en
dct.abstract Tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu kodin ja työn rajavyöhykkeellä ilmeneviin jännitteisiin, kun työtä ja kodin toimintaa yhteensovitetaan. Tutkimuksen avulla selvitetään, miten perheen, kodin ja työn vaatimuksia sovitetaan yhteen arkipäivän tilanteissa. Minkälaisia vaikeuksia yksilö kokee sovittaessaan kodin toimintaa ja työvaatimuksia yhteen? Minkälaisia toimintakäytäntöjä perheet ovat luoneet helpottaakseen arkeaan? Minkälaisia tavoitteita ja vaatimuksia koetaan olevan työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuksien taustalla? Minkälaiset muutokset helpottaisivat työn ja perheen yhteensovittamista? Työn ja kodin yhteensovittamisen kuvailemiseksi työssä tarkastellaan muuttuvaa perhe-elämää ja kodin tuottamista arjessa sekä muuttuvaa suomalaista työelämää. Lisäksi tarkastellaan toimintajärjestelmää, kodin ja työn välistä rajavyohykettä sekä siinä esiintyviä jännitteitä. Tutkimushenkilöiksi on valittu 337 henkilöä työelämän eri sektoreilta, jotka pitävät työn ja kodin yhteensovittamista haasteellisena. Vastaajia on tavoiteltu julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin laadullinen, puolistrukturoitu kysely, joka oli tutkimushenkilöiden saatavilla www-linkin päässä internetissä. Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi. Kodin ja työn yhteensovittamisen jännitteet ovat moninaisia. Työn ja kodin rajavyöhykkeellä kohtaavat useat toimintajärjestelmät, jolloin rajavyöhykkeet laajenevat verkkomaisesti ja jännitteet lisääntyvät. Yksilön arjessa toimintajärjestelmien rajavyöhyke hämärtyy ja koti ja työ limittyvät toisiinsa. Jännitteitä voi tarkastella yksilön sisäisinä ristiriitoina arjen toimintajärjestelmän kautta. Yksilöt tasapainoilevat individualismin ja familistisuuden aallokossa, pahan olon tunteista, aikapulasta ja lastenhoitojärjestelyvaikeuksista sekä työnantajien joustamattomuudesta kärsien. Työn ja kodin yhteensovittamisen vaikeuksien ratkaisut ovat tilannekohtaisia ja usein turvaudutaan tukiverkoston apuun ilman pysyviä ratkaisukeinoja. Ongelmien taustalla vaikuttavat tavoitteiden ja vaatimusten sekä todellisuuden ristiriita sekä työelämän kiristyvät ehdot ja kasvavat odotukset. Muutostoiveita esitetään yksilön, kodin, työn ja yhteiskunnan tasoilla. Työn ja kodin yhteensovittaminen ei ole vain työnantajan ja työntekijän välinen haaste, vaan monenkeskeisin keinoin ratkaistava ongelma, joka vaatii muutoksia yksilön, kodin, työn ja yhteiskunnan tasoilla. Haasteeksi jää pohtia, olisiko tuloksekasta ottaa työn ja kodin yhteensovittamisen neuvottelun lähtökohdaksi yksilön ja perheenjäsenten arki ja miten mahdolliset perhe-, sosiaali- ja työpoliittiset ratkaisut näyttäytyisivät - arjessa. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Tuomi-Gröhn, Terttu
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20061366
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative On the boundary zone between home and work : tensions and solutions to reconcile home and work in everyday life en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
kodinjat.pdf 532.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record