Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ekologisuus saaristolaiskäsityössä : käsityöläisten luomia merkityksiä etsimässä

Show full item record

Title: Ekologisuus saaristolaiskäsityössä : käsityöläisten luomia merkityksiä etsimässä
Author(s): Hakala, Pirjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Education, Department of Home Economics and Craft Science
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2003
Abstract:
Tutkimuksessa etsittiin vastauksia kysymykseen, miten saariston tekstiilikäsityöläinen tavoittelee ekologista kestävyyttä työssään. Mitä ekologisuus hänelle merkitsee ja miten se ilmenee hänen töissään? Kertojana on sekä tuote että tekijä. Tutkimus on fenomenologisesti orientoitunut ja vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin teorian ja aineiston vuoropuhelulla . Analyysimenetelmänä käytettiin sisällön analyysia. Analysoitava aineisto on hankittu haastattelemalla yhdeksää käsityöläistä, jotka asuvat Lounais-Suomen, Ahvenanmaan ja Tukholman alueen saaristoissa. Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa on tarkasteltu kestävän kehityksen ja saariston käsityön suhdetta. Kulttuuriseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja tuotannolliseen kestävyyteen panostamalla pyritään ekologiseen kestävyyteen. Käsityöläisen arvot, taidot ja tiedot vaikuttavat kehityksen eri osa-alueilla. Käsityöläisen toimintaympäristönä oli saaristo, sen luonto ja ihmisen aikaansaama kulttuuri. Tutkimuksessa selvitettiin sitä, miten saaristo ja saaristolaisuus vaikuttivat käsityöläisen tapaan toimia ja kertoa tekemistään tuotteista. Ekologisuus saaristolaiskäsityössä ilmeni monin tavoin. Kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys toteutuivat taloudellista ja tuotannollista kestävyyttä paremmin. Koulutuksen koettiin olevan paras keino saavuttaa välitavoitteita kestävässä kehityksessä. Käsityöläisyys nähtiin osana saaristolaiskulttuuria ja verkostoituminen harvaan asutulla seudulla koettiin tärkeäksi. Tutkimuksessa pohdittiin, onko ekologisuus materiaalin alkuperään, työtapaan vai tuotteen käyttöikään ja hävitykseen liittyvä asia. Ekologisuus yhdistettiin usein käsityön materiaaliin ja sen tuotantotapoihin. Arvot konkretisoituvat käsityöläisen puhuessa perheestään ja kasvamisesta käsityöläisyyteen. Ekologiseen käsityöhön panostaminen on myös osa käsityöläisen kasvuprosessia. Ekologiseen kestävyyteen pyrkiminen käsityössä herätti myös ristiriitaisia tunteita. Käsityöläisyys on elinkeino markkinoilla, joilla globaali kauppa määrittelee säännöt. Merkitseekö ekologiseen kestävyyteen pyrkiminen kurkottamista kohti totuutta?
The aim of the study was to find out, how the craftsmen of textile of the archipelago reach for ecological sustainability. In addition, what does the ecological orientation mean for the craftsman and how to understand ecological handicrafts. Both the product and the creator serve as a narrator. To answer these questions interviews were made with nine craftsmen who live in the Archipelago. The interviews were analysed with content analysis method. The research report proceeds in a dialogue between theory and the analysis. The relationship between the sustainable development and the handicrafts of archipelago was observed as the theoretical basis of the research. By investing in cultural, social, financial and industrial sustainability the fundamental aim of ecological sustainability is possible to attain. Values, skills and knowledge of a craftsman have an influence on the various sectors of the development. The operational environment of the craftsmen is the archipelago, its nature and the culture created by man. One objective was to work out, how the archipelago and its notion played a part in their way of working and telling about their products. Ecology in the handicrafts of the archipelago appeared in various ways. Cultural and social sustainability materialized better than economical and industrial sustainability. Education seemed to be the best way to get intermediate goals on the way to the sustainable development. Handicrafts was seen as a part of the culture of archipelago and the networks in a sparsely populated area is experienced as an important thing. The ecological acting is commonly connected to the material of handicraft and its methods of production. Values take shape, when the craftsman talked about his family and told his story about growing into the craftsmanship. Striving for ecological sustainability in handicrafts aroused also mixed feelings. Craftsmanship is lifeblood on the market, which is ruled by the global market economy. Does it mean that striving for ecological sustainability is an attempt to reach for truth?
Keyword(s): ekologinen kestävyys kestävä kehitys arvot käsityöläisyys käsityö saaristo saaristolaisuus sustainable development ecology values handicrafts archipelago craftsmanship


Files in this item

Files Size Format View
ekologis.pdf 759.6Kb PDF
tiiviste.pdf 9.272Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record