Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Exploring people's perceptions of biodiversity and ecosystem services in Taita Hills, Kenya

Show full item record

Title: Exploring people's perceptions of biodiversity and ecosystem services in Taita Hills, Kenya
Author(s): Tuomaala, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Environmental Sciences
Discipline: Environmental Ecology
Language: English
Acceptance year: 2014
Abstract:
Taita Hills are situated in southeastern Kenya (03°20'S 38°15'E), only 350 km from the equator. Ecology and biodiversity of the area is one of a kind and has been subject to multiple studies of natural sciences during the last decades. Taita Hills belong to the Eastern Arc Mountains, an ancient chain of mountains in Eastern Africa and one of the 25 biodiversity hotspots of the world. To qualify as a biodiversity hotspot an area must have lost significant amounts of its original vegetation and inhabit a number of endemic plant species. Both of these criteria are met in Taita Hills where the favorable climate enables endemic species to thrive. Large areas of forest has been cut down in order get more room for agriculture, the main source of livelihood in Kenyan countryside, making the environment threatened. The diverse environment of Taita Hills produces a multitude of ecosystem services. Ecosystem services can be defined as all benefits people obtain from nature. They are often divided into four categories: provisioning services, regulating services, cultural services and supporting services. Ecosystem services link ecological knowledge and economics together by enabling monetary valuation of abstract aspects of nature (e. g. water retention). This link helps decision makers to take environmental issues into consideration by providing a possibility to compare concrete and abstract aspects of nature with each other through tangible monetary values. Research on ecosystem services has grown exponentially in the recent years and decades. However, most of this research has been conducted in developed countries and only little research has been completed in developing countries such as Kenya. It has been established that provisioning services are considered the most important services in developing countries, though. This was the case in Taita Hills, too; the majority of ecosystem services recognized by the local people were provisioning services. Services like firewood, medicinal usage of local plants and scenery were familiar to local people and the role of water was also emphasized in their perceptions of ecosystem services and biodiversity as a whole. Phoenix reclinata was one of the keystone species of ecosystem services. People's perceptions of biodiversity can vary a lot. Like ecosystem services, biodiversity is a subjective concept that can be understood differently by different people. Understanding how people see nature that surrounds them and biodiversity it beholds can help e. g. in planning nature conservation areas. When people agree on decisions made about their environment and recognize their own basic values in the decisions made they are more eager to support them. Even so, research on people's perceptions of biodiversity is currently lacking. Results that have been obtained have suggested that plants' role in people's perceptions is emphasized and people respond better to beautiful and imposing species than modest or ugly species. This was true also in Taita Hills where people linked plants and forest directly to biodiversity. They also recognized local plant species well, regardless of their nativeness, and had a close relationship with nature overall.
Taitavuoret sijaitsevat kaakkois-Keniassa (03°20'S 38°15'E) vain 350 kilometrin päässä päiväntasaajasta. Taitavuorten ainutlaatuista ekologiaa ja biodiversiteettiä on tarkasteltu monissa alueella tehdyissä tutkimuksissa viime vuosikymmenien aikana. Taitavuoret kuuluvat Itäisiin kaarivuoriin, jossa on yksi maailman 25 biodiversiteetin keskittymästä (biodiversity hot spot). Biodiversiteetin keskittymästä on kyse silloin, kun alueelta on hävinnyt suuria määriä alkuperäistä kasvillisuutta ja alueella elää monia endeemisiä kasvilajeja. Taitavuoret täyttävät molemmat kriteerit; suotuisat ilmasto-olot mahdollistavat endeemisten lajien olemassaolon ja suuria alueita metsää on hakattu maanviljelyksen tieltä. Maanviljelys on Kenian maaseudun tärkein elinkeino. Taitavuorten monimuotoinen ympäristö tuottaa paljon erilaisia ekosysteemipalveluita. Ekosysteemipalvelut määritellään yleisesti ihmisen luonnosta saamiksi hyödyiksi ja ne jaetaan usein neljään kategoriaan: tuotantopalveluihin, säätelypalveluihin, kulttuuripalveluihin ja ylläpitopalveluihin. Ekosysteemipalveluiden avulla voidaan yhdistää ekologinen tieto taloudellisiin arvoihin, jolloin voidaan antaa rahallisia arvoja myös luonnon abstrakteille ominaisuuksille (esimerkiksi maaperän vedenpidätyskyvylle). Tämä voi auttaa päätöksentekijöitä ottamaan ympäristöasiat huomioon päätöksentekotilanteissa. Ekosysteemipalveluiden tutkimus on kasvanut eksponentiaalisesti viime vuosien ja vuosikymmenien aikana. Suurin osa tästä tutkimuksesta on kuitenkin tehty kehittyneissä länsimaissa kun taas Kenian kaltaisissa kehittyvissä maissa tutkimusta on tehty vähemmän. Tuotantopalveluja pidetään kuitenkin tärkeimpänä ekosysteemipalveluiden kategoriana nimenomaan kehitysmaissa. Tämä piirre oli huomattavissa myös Taitavuorilla, jossa suurin osa paikallisten ihmisten tunnistamista ekosysteemipalveluista oli tuotantopalveluita. Ekosysteemipalvelut kuten polttopuukäyttö, paikallisten kasvien lääkekäyttö ja maisema olivat tuttuja paikallisille asukkaille ja veden rooli kaikissa ihmisten luontokäsityksessä oli tärkeä. Phoenix reclinata oli yksi ekosysteemipalveluiden avainlajeista. Ihmisten käsitykset biodiversiteetistä vaihtelivat paljon. Kuten ekosysteemipalvelut, myös biodiversiteetti on hyvin subjektiivinen käsite, jonka eri ihmiset ymmärtävät eri tavoin. Esimerkiksi luonnonsuojelualueita suunniteltaessa on kuitenkin tärkeää ymmärtää ihmisten käsityksiä liittyen ekosysteemipalveluihin ja biodiversiteettiin; kun ihmiset pitävät tehtyjä päätöksiä hyvinä ja omien arvojensa mukaisina, he myös kannattavat niitä innokkaammin. Tästä huolimatta tutkimusta ihmisten ekosysteemipalvelu- ja biodiversiteettikäsityksistä on olemassa vain vähän. Saadut tulokset viittaavat siihen, että kasvien rooli ihmisten käsityksissä on korostunut ja että ihmiset arvostavat enemmän esteettisesti kauniita ja näyttäviä lajeja kuin rumia ja mitäänsanomattomia lajeja. Samaan tulokseen päädyttiin myös tässä tutkimuksessa Taitavuorilla, sillä paikalliset ihmiset liittivät kasvit ja metsäympäristön suoraan alueen biodiversiteettiin. He myös tunnistivat paikalliset kasvilajit hyvin riippumatta lajien alkuperästä ja heidän suhteensa luontoon ylipäänsä oli läheinen.


Files in this item

Files Size Format View
explorin.pdf 5.635Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record