Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Patriarkkana ikuisuuden performanssissa : Maskuliinisuuden ja miehen ruumiillisuuden rakentuminen mormonien Duties and Blessings of the Priesthood -opetuskäsikirjassa

Show full item record

Title: Patriarkkana ikuisuuden performanssissa : Maskuliinisuuden ja miehen ruumiillisuuden rakentuminen mormonien Duties and Blessings of the Priesthood -opetuskäsikirjassa
Author(s): Ortiz-Nieminen, Oscar
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Comparative Religion
Language: Finnish
Acceptance year: 2008
Abstract:
The material I analyze for my master's thesis is a teaching manual used by the Mormons (the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), called "Duties and Blessings of the Priesthood". This work includes numerous lesson plans, each one with a separate topic. The manual is intended especially for teaches, but can also be used for individual study. The main target of my research is to find out how men and their bodies are constructed in the manual. Prescriptive texts together with narrative stories and illustrations create a multifaceted picture of Mormon notions of masculinity and corporeality. I approach my research material from a constructivist perspective. I build my interpretative reading upon Critical Discourse Analysis. I am especially interested in how the manual interprets and understands connections between gender, embodiment and religion. I understand gender in Judith Butler's terms, as a performance of styled and repeated gestures. Some of the discussions I raise in my work draw upon the disciplines of Critical Men's Studies and Sociology of Religion. In Mormonism, gender is thought to be an elementary part of human ontology. It is an eternal trait inherited from God the Father (and God the Mother). The place of men in Mormon cosmology is determined by their double role as patriarchs, fathers and priests. The main objective of mortal life is to gain salvation together with one's family. The personal goal of a Mormon man is to one day become a god. Patriarchs are responsible for the spiritual and material well-being of their family. The head of a household should be gentle and loving, but still an unconditional authority. In the manual, a Mormon man is depicted as a successor of mythical and exemplary men of sacred history. The perfect and sinless body of Jesus Christ serves as an ideal for the male body. Mormon masculinity is also defined by priesthood - the holy power of God - which is given to practically all male Mormons. Through the priesthood, a Mormon man serves as the governor of God on Earth. The Mormon priest has the authority to bind the immanent and the transcendent worlds together with gestures, poses and motions performed with his body. In Mormonism, the body also symbolizes a temple or a space where the sacred meets the profane. Because the priesthood borne by a man is holy, he has to treat his body accordingly. The body is valuable in itself, without it one cannot be saved. Men are forbidden of polluting their bodies by using stimulants or by having sexual relations out of wedlock. A priesthood holder must uphold healthy habits, dress neatly, and conduct himself in a temperate manner. He must also be outgoing and attentive. The manual suggests that a man's goodness or wickedness can be perceived from his external appearance. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is a hierarchical and man-led organisation. The ideals of gender and corporeality are set by a homogenous priesthood leadership that consists mainly of white heterosexual American men. The larger Mormon community can control individual men by sanctioning. Growing as a Mormon man happens under the guidance of one's reference group.
Tutkimukseni kohteena on mormonien (Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko) käyttämä Duties and Blessings of the Priesthood -opetuskäsikirja. Teos sisältää eriaiheisia opetusrunkoja, joita on tarkoitus käydä läpi miesten opiskeluryhmissä. Käsikirjaa voidaan käyttää myös itseopiskeluun. Tehtäväni on selvittää millaiseksi mies ja hänen ruumiinsa rakentuvat oppaassa. Preskriptiivisten opetustekstien lisäksi manuaali sisältää runsaasti erilaisia havainnollistavia kertomuksia ja kuvia. Lähestyn aineistoa konstruktivistisesta näkökulmasta. Kriittiseen diskurssianalyysiin pohjautuvan, mutta tulkitsevan lukutavan kautta pohdin aineistossa esiintyviä sukupuolen, ruumiillisuuden ja uskonnon välisiä suhteita. Teoreettisesti tukeudun erityisesti Judith Butlerin performatiivisen sukupuolen käsitykseen, jonka mukaan sukupuoli syntyy tyyliteltyjen ja toistettujen ruumiillisten tekojen kautta. Uskontososiologisesti orientoituneessa tutkielmassani käyn keskustelua myös miestutkimuksen kanssa. Mormonismissa sukupuoli rakennetaan olennaiseksi osaksi ihmisyyden ontologiaa; se on ikuinen ja Isä (ja Äiti) -jumalalta peritty piirre. Miehen paikka mormonien kosmologiassa määräytyy patriarkan eli papin ja perheenisän yhteisroolin kautta. Miehen maanpäällisen elämän tärkeimmäksi päämääräksi muodostuu pelastuksen saavuttaminen yhdessä omaistensa kanssa. Mormonimiehen tavoitteena on tulla jonain päivänä jumalaksi. Patriarkka on vastuussa perheensä aineellisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista. Perheen pään tulee olla hellä ja rakastavainen, mutta silti ehdoton johtaja. Mormonimies esitetään käsikirjassa osana sakraalihistoriallista, myyttisten ja esimerkillisten miesten jatkumoa. Opetusoppaassa mormonimiehen kehon esikuvana toimii Kristuksen täydellinen ja synnitön pelastajaruumis. Mormonimaskuliinisuutta määrittää myös jokaiselle miehelle annettava pappeus, jonka uskotaan olevan pyhä voima. Sen avulla mormonimies toimii maan päällä Isä -jumalan käskynhaltijana. Pappeuden haltijalla on jumalallinen valtuutus sitoa kehonsa tuottamilla ja pelastusta jouduttavilla eleillä, asennoilla ja liikkeillä tämän- ja tuonpuoleista maailmaa yhteen. Mormonismissa ruumis on myös Pyhän Hengen temppeli eli tila, jossa immanenssi kohtaa transsendenssin. Koska miehen kantama pappeus on pyhää, hänen tulee kohdella kehoaan oikein. Ihmisruumis on itsessään arvokas; ilman sitä ei ole mahdollista pelastua. Miehen ei tule saastuttaa ruumistaan kielletyillä nautintoaineilla eikä hän saa tärvellä sitä avioliiton ulkopuolisella seksuaalielämällä. Pappeuden haltijan tulee ylläpitää terveitä elämäntapoja, pukeutua siististi ja käyttäytyä hillitysti. Hänen tulee olla olemukseltaan ulospäinsuuntautunut ja huomioiva. Manuaali rakentaa käsitystä, joka mukaan miehen hyvyys tai pahuus näkyy päältäpäin. Mormonikirkko on hierarkkinen ja mieskeskeinen organisaatio. Sukupuolen ja ruumiillisuuden ihanteet asettaa varsin homogeeninen, valkoihoisista yhdysvaltalaisista heteroseksuaaleista miehistä koostuva pappeusjohtajisto. Uskonyhteisö voi kontrolloida yksittäisen miehen pysymistä kaidalla polulla erilaisten sanktioiden avulla. Mieheksi kasvaminen tapahtuu myös oman viiteryhmän ohjauksen alaisuudessa.


Files in this item

Files Size Format View
patriark.pdf 1.383Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record