Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kustannusanalyysi kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa käytettävien lasiaisinjektioiden vaihtoehtoisista toteutustavoista

Show full item record

Title: Kustannusanalyysi kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa käytettävien lasiaisinjektioiden vaihtoehtoisista toteutustavoista
Author(s): Jakola, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The incidence of wet age-related macular degeneration (AMD) is increasing with ageing. AMD leads to blindness if it is not treated properly. Common treatment is to administrate intravitreal growth factor inhibitors. An ageing population increases the number of patients which overloads the public health services and expands costs. Traditionally, injections have been administered by physicians but because of the limited recourses nurses have been trained to administer injections. In addition, injections can be administered as physician's clinical extra work to alleviate the queue and as an outsourcing service from the private sector. As the resources of the public health service are limited, it is important to evaluate used methods reliably. The target of this research was to investigate the administration costs of intravitreal injections which are administered by physicians, nurses, a physician or a nurse working extra to alleviate the queue or by a private sector. The used method was cost analysis because the effectiveness of the care is the same regardless of the administer of the injection. The source of costs was Ecomed database of HUS, the data of cost accounting and catalogue of billing from the outsourcing service. The costs were examined in perspective of the producer of the service. Based on the cost analysis, the administration costs per injection are following: administered by physicians 51,39 €, nurse-administered 51,19 €, administered by a physician to alleviate the queue 100,46 €, nurse-administered to alleviate the queue 72,87 €, administered by a physician in outsourcing service 276,19 and nurse-administered in outsourcing service 269,85 €. The annual total costs of the producer of the service were 4 563 726 €. By increasing the number of injections administered by a nurse of HUS the need for an outsourcing service can be decreased which may decrease the annual total costs by two million euro. It is important to find cost-effective solutions because the number of patients are increasing. Based on this research it is more profitable to increase the number of injections administered by a nurse of HUS than to train more nurses to administrate injections to alleviate the queue or to work in outsourcing services. The result of this research can be adapted in planning of the public health services.
Kostea silmänpohjan ikärappeuma on ikään sidonnainen, hoitamattomana silmän sokeutumiseen johtava sairaus, joka nykyisen hoitokäytännön mukaan hoidetaan lasiaiseen injektoitavilla kasvutekijänestäjillä. Väestön vanhenemisen myötä hoidettavien potilaiden määrä on lisääntynyt, mikä ruuhkauttaa terveydenhuoltoa ja kasvattaa kustannuksia vaikeuttaen potilaan pistoshoidon järjestämistä. Lääkäri on perinteisesti antanut lasiaisinjektiot, mutta resurssipaineiden vuoksi sairaanhoitajia on koulutettu antamaan pistoksia. Tämän lisäksi pistoksia voidaan antaa lääkäreiden kliinisenä lisätyönä purkamaan jonoa ja ostopalveluna yksityiseltä toimijalta. Rajallisten terveydenhuollon resurssien takia käytettävät hoitomenetelmät on hyvä arvioida luotettavin terveystaloustieteellisin menetelmin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lääkärin, hoitajan, jonon purun ja ostopalvelun antamien pistoksien annostelukustannukset. Hoidon vaikuttavuus on sama riippumatta pistoksen antajasta, joten arvioinnissa käytettiin kustannusanalyysia. Kustannusten aineistona käytettiin HUS:n Ecomed-tietokantaa, kustannuslaskennan tietoa sekä ostopalvelun osalta HUS:lta laskutettavia hinnastotietoja. Tutkimuksen näkökulmana oli HUS:lle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannusanalyysin perusteella pistoksien annostelukustannukset per pistos olivat seuraavat: lääkärin päivällä antama pistos 51,39 €, sairaanhoitajan päivällä antama pistos 51,19 €, jonon purun lääkärin antama pistos 100,46 € ja jonon purun sairaanhoitajan antama pistos 72,87 €. Ostopalvelun lääkärin antaman pistoksen annostelukustannukset olivat 276,19 € ja ostopalvelun sairaanhoitajan antaman pistoksen annostelukustannukset 269,85 €. Palvelun tuottajalle koituvat vuotuiset kokonaisannostelukustannukset kaikki toteutettavat vaihtoehdot huomioiden olivat 4 563 726 €. Lisäämällä HUS:n sairaanhoitajien päivällä antamien pistosten lukumäärää voidaan vähentää ostopalvelun tarvetta, mikä voi pienentää HUS:lle koituvia vuotuisia annostelukustannuksia kahdella miljoonalla eurolla. Kasvavien potilasmäärien ja voimavarojen optimaalisen käytön kannalta pitäisi löytää kustannusvaikuttavia ratkaisuja. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että olisi edullisempaa lisätä HUS:n sairaanhoitajien päivällä antamien pistoksien lukumäärää kuin kouluttaa uusia pistoksia antavia sairaanhoitajia jonon purkamiseen tai toteuttaa pistokset ostopalveluna. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveyenhuollon palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Keyword(s): wet age-related macular degeneration intravitreal injection resource utilization administration cost cost analysis lasiaisinjektio pistosresurssi annostelukustannus kustannusanalyysi kostea silmänpohjan ikärappeuma


Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Janne_Jakola_Valmis_1.12.pdf 1.425Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record