Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kustannusanalyysi kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa käytettävien lasiaisinjektioiden vaihtoehtoisista toteutustavoista

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-01-05T10:40:44Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:40:49Z
dc.date.available 2019-12-12T22:00:27Z
dc.date.issued 2017-12-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/230268
dc.title Kustannusanalyysi kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa käytettävien lasiaisinjektioiden vaihtoehtoisista toteutustavoista fi
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline Social Pharmacy en
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Jakola, Janne
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The incidence of wet age-related macular degeneration (AMD) is increasing with ageing. AMD leads to blindness if it is not treated properly. Common treatment is to administrate intravitreal growth factor inhibitors. An ageing population increases the number of patients which overloads the public health services and expands costs. Traditionally, injections have been administered by physicians but because of the limited recourses nurses have been trained to administer injections. In addition, injections can be administered as physician's clinical extra work to alleviate the queue and as an outsourcing service from the private sector. As the resources of the public health service are limited, it is important to evaluate used methods reliably. The target of this research was to investigate the administration costs of intravitreal injections which are administered by physicians, nurses, a physician or a nurse working extra to alleviate the queue or by a private sector. The used method was cost analysis because the effectiveness of the care is the same regardless of the administer of the injection. The source of costs was Ecomed database of HUS, the data of cost accounting and catalogue of billing from the outsourcing service. The costs were examined in perspective of the producer of the service. Based on the cost analysis, the administration costs per injection are following: administered by physicians 51,39 €, nurse-administered 51,19 €, administered by a physician to alleviate the queue 100,46 €, nurse-administered to alleviate the queue 72,87 €, administered by a physician in outsourcing service 276,19 and nurse-administered in outsourcing service 269,85 €. The annual total costs of the producer of the service were 4 563 726 €. By increasing the number of injections administered by a nurse of HUS the need for an outsourcing service can be decreased which may decrease the annual total costs by two million euro. It is important to find cost-effective solutions because the number of patients are increasing. Based on this research it is more profitable to increase the number of injections administered by a nurse of HUS than to train more nurses to administrate injections to alleviate the queue or to work in outsourcing services. The result of this research can be adapted in planning of the public health services. en
dct.abstract Kostea silmänpohjan ikärappeuma on ikään sidonnainen, hoitamattomana silmän sokeutumiseen johtava sairaus, joka nykyisen hoitokäytännön mukaan hoidetaan lasiaiseen injektoitavilla kasvutekijänestäjillä. Väestön vanhenemisen myötä hoidettavien potilaiden määrä on lisääntynyt, mikä ruuhkauttaa terveydenhuoltoa ja kasvattaa kustannuksia vaikeuttaen potilaan pistoshoidon järjestämistä. Lääkäri on perinteisesti antanut lasiaisinjektiot, mutta resurssipaineiden vuoksi sairaanhoitajia on koulutettu antamaan pistoksia. Tämän lisäksi pistoksia voidaan antaa lääkäreiden kliinisenä lisätyönä purkamaan jonoa ja ostopalveluna yksityiseltä toimijalta. Rajallisten terveydenhuollon resurssien takia käytettävät hoitomenetelmät on hyvä arvioida luotettavin terveystaloustieteellisin menetelmin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lääkärin, hoitajan, jonon purun ja ostopalvelun antamien pistoksien annostelukustannukset. Hoidon vaikuttavuus on sama riippumatta pistoksen antajasta, joten arvioinnissa käytettiin kustannusanalyysia. Kustannusten aineistona käytettiin HUS:n Ecomed-tietokantaa, kustannuslaskennan tietoa sekä ostopalvelun osalta HUS:lta laskutettavia hinnastotietoja. Tutkimuksen näkökulmana oli HUS:lle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannusanalyysin perusteella pistoksien annostelukustannukset per pistos olivat seuraavat: lääkärin päivällä antama pistos 51,39 €, sairaanhoitajan päivällä antama pistos 51,19 €, jonon purun lääkärin antama pistos 100,46 € ja jonon purun sairaanhoitajan antama pistos 72,87 €. Ostopalvelun lääkärin antaman pistoksen annostelukustannukset olivat 276,19 € ja ostopalvelun sairaanhoitajan antaman pistoksen annostelukustannukset 269,85 €. Palvelun tuottajalle koituvat vuotuiset kokonaisannostelukustannukset kaikki toteutettavat vaihtoehdot huomioiden olivat 4 563 726 €. Lisäämällä HUS:n sairaanhoitajien päivällä antamien pistosten lukumäärää voidaan vähentää ostopalvelun tarvetta, mikä voi pienentää HUS:lle koituvia vuotuisia annostelukustannuksia kahdella miljoonalla eurolla. Kasvavien potilasmäärien ja voimavarojen optimaalisen käytön kannalta pitäisi löytää kustannusvaikuttavia ratkaisuja. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että olisi edullisempaa lisätä HUS:n sairaanhoitajien päivällä antamien pistoksien lukumäärää kuin kouluttaa uusia pistoksia antavia sairaanhoitajia jonon purkamiseen tai toteuttaa pistokset ostopalveluna. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveyenhuollon palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. fi
dct.subject wet age-related macular degeneration en
dct.subject intravitreal injection en
dct.subject resource utilization en
dct.subject administration cost en
dct.subject cost analysis en
dct.subject lasiaisinjektio fi
dct.subject pistosresurssi fi
dct.subject annostelukustannus fi
dct.subject kustannusanalyysi fi
dct.subject kostea silmänpohjan ikärappeuma fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Blom, Marja
ethesis.supervisor Fagerholm, Nina
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151388
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Janne_Jakola_Valmis_1.12.pdf 1.425Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record