Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Valittujen makrolidien ominaisuudet ja niiden vaikutukset fermentoinnin jälkeiseen jatkokäsittelyyn

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-12-23T13:56:27Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:41:05Z
dc.date.available 2010-12-23T13:56:27Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:41:05Z
dc.date.issued 2010-11-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/24301
dc.title Valittujen makrolidien ominaisuudet ja niiden vaikutukset fermentoinnin jälkeiseen jatkokäsittelyyn fi
ethesis.discipline Farmaceutisk kemi sv
ethesis.discipline Pharmaceutical Chemistry en
ethesis.discipline Farmaseuttinen kemia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kokkala, Katja
dct.issued 2010
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The characteristics of macrolides are discussed in general level in the theoretical part of this Master's thesis. The discussion is focused on the properties of two macrolides in molecular level and their tendency to form tautomeric forms highlighting the structural similarities and differences of these macrolides, which will affect both the mechanisms of action and the metabolism. Attention is also paid to biosynthesis and manufacturing process keeping focus on downstream process, especially the impurities, which arise from the macrolide biosynthesis. Also the principles of argentation chromatography are discussed. In the experimental part of Master's thesis a purification method for one macrolide was developed using argentation chromatography. Conventional chromatographic purifications cannot separate the macrolide from its impurities. The purity of the macrolide after argentation chromatography was 98.6%. Also a new crystallization method was developed, which produces anhydrous form of the macrolide instead of traditional monohydrate form. A method for analysing the macrolide using HPLC was developed. The method was validated according to ICH guidelines. The tautomeric forms and the impurities of the macrolide were analysed using LC/MS. One of these impurities was isolated and analysed with NMR thus confirming its identity. An analysed NMR spectrum of this impurity has not been published according to our best knowledge. A previously unknown impurity was identified based on MS analysis and retention time. en
dct.abstract Työn kirjallisessa osuudessa tarkasteltiin makrolideja yleisellä tasolla keskittyen kahden makrolidin ominaisuuksiin molekyylitasolla. Näiden tautomerisoitumista käsitellään tuoden esiin sekä yhdisteiden rakenteelliset yhteneväisyydet ja eroavaisuudet että niiden vaikutukset yhdisteiden vaikutusmekanismiin ja metaboliaan. Kirjallisessa osuudessa perehdyttiin myös makrolidien biosynteesiin ja tuotantoprosessiin keskittyen downstream-prosessointiin ja erityisesti biosynteesistä peräisin oleviin epäpuhtauksiin. Lisäksi kirjallisessa osuudessa käsiteltiin argentaatiokromatografian perusteita. Kokeellisessa osuudessa yhdelle makrolidille kehitettiin argentaatiokromatografiaan perustuva puhdistusmenetelmä. Perinteisillä kromatografisilla menetelmillä yhdistettä ei voida puhdistaa kaikista sen epäpuhtauksista. Makrolidin puhtaus argentaatiokromatografian jälkeen oli 98,6 %. Lisäksi kehitettiin uusi kiteytysmenetlmä, jossa yhdiste kiteytettiin anhydridina tavanomaisen monohydraattimuodon sijasta. Makrolidin analysointiin kehitettiin HPLC-menetelmä, joka validoitiin ICH:n ohjeiden mukaisesti. Yhditeen tautomeerimuodot ja siinä esiintyvät epäpuhtaudet tutkittiin käyttäen LC/MS-analyysia. Yhden epäpuhtauden rakenne varmistettiin eristämisen jälkeen NMR:n avulla. Saatavilla olevien tietojen mukaan yhdisteen tulkittuja NMRspektrejä ei ole julkaistu. Lisäksi aiemmin tuntematon epäpuhtaus identifioitiin perustuen retentioaikaan ja MS-analyysiin. fi
dct.subject macrolide en
dct.subject analysis en
dct.subject purification en
dct.subject analyysi fi
dct.subject puhdistus fi
dct.subject makrolidi fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151117
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi F550
dc.identifier.ainekoodi F5530

Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Kokkala_Katja_2010.pdf 1.998Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record