Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammatillisten opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön intentionaalisuutta selittävät tekijät

Show full item record

Title: Ammatillisten opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön intentionaalisuutta selittävät tekijät
Author(s): Alamäki, Marko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2011
Abstract:
Intention-based models have been one of the main theoretical orientations in the research on the implementation of information and communication technology (ICT). According to these models, actual behavior can be predicted from the intention towards the behavior. If the level of intention to use technology is high, the probability of actual usage of ICT increases. The purpose of this study was to find out which factors explain vocational teachers' intention to use ICT in their teaching. In addition, teachers of media and information sciences and teachers of welfare and health were compared. The study also explored how regularly ICT was applied by teachers and how strong their intention to apply the technology was. This Master's thesis is a quantitative study and the data was collected using an Email survey and Eform. The instruments were based on a decomposed theory of planned behavior. The research group consisted of 22 schools of media and information sciences and 20 schools of welfare and health. The data consisted of 231 vocational teachers: 57 teachers worked with media and information sciences and 174 with welfare and health. The data was analyzed using Mann-Whitney U-test, factor analysis and regression analysis. In addition, categorized results were compared with previous study. In this study, the intention to use ICT in teaching was explained by the teachers' attitudes and skills and the attitudes of their work community. However, the environment in which ICT was used, i.e., the technical environment, economical resources and time, did not explain the intention. The results did not directly support any of the intention-based models, but they could be interpreted as congruent with the technology acceptance model. The majority of the teachers used ICT at least weekly. They had a strong intention to continue to do that in the future. The study also revealed that there were more teachers who had a critical attitude towards ICT among the teachers of welfare and health. According to the results of this study, it is not possible to state that ICT would not suit any one profession because in every group with teachers with a critical attitude towards ICT there were also teachers with a positive attitude.
Yksi tärkeimmistä tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen suuntauksista ovat olleet intentioon perustuvat mallit, joiden mukaan käyttäytymistä voidaan ennustaa intentiosta ja sen osatekijöistä. Mitä suurempi tieto- ja viestintätekniikan käytön intentio on, sitä todennäköisemmin tekniikkaa tullaan myös hyödyntämään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät selittävät ammatillisten opettajien tieto- ja viestintätekniikan käytön intentiota. Lisäksi verrattiin viestintä- ja informaatioalan sekä sosiaali- ja terveysalan opettajien eroja edellä mainituissa tekijöissä. Tutkimuksessa mitattiin myös, kuinka säännöllisesti opettajat tieto- ja viestintätekniikkaa työssään hyödynsivät ja voimakas heidän intentionsa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen on. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia tutkimus- ja analyysimenetelmiä. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköpostikyselyllä ja E-lomake-palvelulla. Tutkimuksen mittari perustui hajotettuun suunnitellun toiminnan teoriaan. Tutkimukseen osallistui 22 viestintä- ja informaatioalan sekä 20 sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon oppilaitosta. Tutkimuksen aineisto koostui 231 ammattiaineiden opettajan vastauksesta. Opettajista 57 työskenteli viestintä- ja informaatioalalla ja 174 sosiaali- ja terveysalalla. Aineistoa analysoitiin faktori- ja regressioanalyyseilla sekä Mann-Whitneyn U-testillä. Lisäksi luokiteltuja tuloksia verrattiin aiempiin tutkimustuloksiin. Tutkimuksen opettajien tieto- ja viestintätekniikan käytön intentiota selittivät hänen käsityksensä omista asenteista ja taidoista ja työyhteisön odotukset. Sen sijaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen ympäristö, johon kuuluivat tekninen ympäristö, taloudelliset resurssit ja käytössä oleva aika, ei selittänyt opettajien tieto- ja viestintätekniikan käytön intentioon. Tutkimuksen tulokset eivät tukeneet yksiselitteisesti mitään intentioon perustuvaa teoriaa. Tulosten voi kuitenkin katsoa olevan teknologian hyväksymismallin suuntaisia. Tutkimukseen osallistuneista opettajista suuri osa käytti tieto- ja viestintätekniikkaa työssään viikoittain ja heillä oli voimakas intentio hyödyntää sitä tulevaisuudessa. Tuloksista voi myös päätellä, että sosiaali- ja terveysalalla asennoidutaan kriittisemmin tieto- ja viestintätekniikkaa kohtaan kuin viestintä- ja informaatioalalla. Viestintä- ja informaatioalan opettajien keskuudessa on suhteellisesti vähemmän kriittisesti tieto- ja viestintätekniikkaan suhtautuvia opettajia. Sen sijaan tutkimuksen perusteella ei voi sanoa, että jokin työ olisi ollut erityisen sopimatonta tieto- ja viestintätekniikalle, koska kaikista ryhmistä, joista löytyi kielteisesti suhtautuvia ja vähän käyttäviä, löytyi myös tekniikkaa hyödyntäviä opettajia.


Files in this item

Files Size Format View
ammatill.pdf 932.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record