Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Turvemaan männyn (Pinus sylvestris L.) ja kuusen (Picea abies [L.] Karst.) kanto- ja juuripuun ominaisuudet ja asetoniliukoisten uuteaineiden määrä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2011-03-25T12:07:24Z
dc.date.accessioned 2015-07-23T10:03:06Z
dc.date.available 2011-03-25T12:07:24Z
dc.date.available 2015-07-23T10:03:06Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/25947
dc.title Turvemaan männyn (Pinus sylvestris L.) ja kuusen (Picea abies [L.] Karst.) kanto- ja juuripuun ominaisuudet ja asetoniliukoisten uuteaineiden määrä fi
ethesis.discipline Skogsresursvetenskap och -teknologi (träteknologi) sv
ethesis.discipline Forest Resource Science and Technology (Wood technology) en
ethesis.discipline Metsävaratiede ja -teknologia (puuteknologia) fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/568622d2-092e-44f6-ac91-0bc71f2abb65
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c7df5167-a7c2-4c80-96c7-1c8d14d8e804
ethesis.department Institutionen för skogsvetenskaper sv
ethesis.department Department of Forest Sciences en
ethesis.department Metsätieteiden laitos fi
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Pihlajamaa, Tuuli
dct.issued 2010
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimus on osa Metsäklusteri Oy:n Future Biorefinery –tutkimusohjelmaa, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia hyödyntää metsäteollisuuden raaka-aineita aiempaa tarkemmin ja uusissa tuotteissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää männyn (Pinus sylvestris L.) ja kuusen (Picea abies [L.] Karst.) juurten ja kantopuun rakenne ja ominaisuudet. Tutkimuksessa selvitetään löytyykö männyn ja kuusen juurista reaktiopuuta ja määritetään asetoniliukoisten uuteaineiden osuus kantoja juuripuussa. Tutkimusaineistona oli viisi eri-ikäistä mäntyä ja viisi eri-ikäistä kuusta. Juuri- ja kantoaineisto kerättiin Metsäntutkimuslaitoksen toimesta Parkanon seudulta (62.017°N, 23.017°E) hakkuun jälkeen. Maanalaisista juurista otettiin näytteet kolmelta eri etäisyydeltä juurenniskaan nähden. Kummankaan lajin juurista ei löytynyt varsinaista reaktiopuuta, mutta joissakin näytteissä havaittiin lievää reaktiopuuta. Lievää reaktiopuuta löytyi enemmän männyn kuin kuusen juurista, eikä sitä löytynyt lainkaan kaikkein ohuimmista, noin 2 cm paksuisista juurenosista. Männyn kannoissa uuteaineprosentti oli korkeampi kuin kuusen. Männyn juurissa uuteaineprosentti kasvoi edettäessä kohti juuren kärkeä. Kuusella uuteaineprosentti laski aluksi, mutta lähellä juuren kärkeä taas kasvoi. Kuoren uuteainepitoisuus oli molemmilla puulajeilla korkeampi kuin puuaineen. Tutkimusaineisto oli suppea, eikä tutkimuksessa pyritty tilastolliseen yleistettävyyteen. Laajemmasta aineistosta tehdylle tutkimukselle on tarvetta, sillä turvekankailta saatavan puun tarjonta on Suomessa kasvussa, mutta juurten uuteaine- ja reaktiopuututkimuksia on tehty vain kivennäismailta kerätyistä aineistoista. fi
dct.abstract The study is part of Future Biorefinery, the second research program of Forestcluster Ltd. The goal of the program is to find innovative ways to better utilize the raw materials of the forest industry. The aim of the study is to investigate the structure and characters of stump- and rootwood of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.). The aim is to find out if there is any reaction wood in the roots of Scots pine and Norway spruce and what is the proportion of the acetone soluble extractives in the stump- and root wood. The study material consisted of five stems of Scots pine and Norway spruce of various age. Root and stump samples of Scots pine and Norway spruce were collected after cutting the timber from a peatland site in Parkano (62.017°N, 23.017°E), Western Finland. Cutting was done by the Finnish Forest Research Institute (Metla). The samples were taken from the underground parts of roots a three different distances from the root collar. The study was executed as descriptive research. Neither of the species showed traces of actual reaction wood, but some samples showed traces of mild reaction wood. The mild form of reaction wood was more common in the pine roots than in the spruce roots and it did not appear in the samples that were taken from the thinnest parts of roots, i.e. the roots with ca. 2 cm diameter. The acetone soluble extractive content was higher in the pine stumps than in the spruce stumps. In the pine roots the extractives per cent increased towards the root tips. On the spruce roots the extractives per cent decreased at first and then increased near the root tips. The extractives per cent of the bark was higher than of the wood and that applied for both species. Becouse the sample set was rather limited there was no attempt to make any statistic analysis of the data. There is a need for further studies concerning properties of roots and stumps from peatlands. The supply of wood from peatlands is increasing in the future in Finland while the studies on wood properties and extractives of roots have been focused in the mineral soils. en
dct.subject root wood en
dct.subject basic density en
dct.subject growth ring width en
dct.subject reaction wood en
dct.subject peatland en
dct.subject extractives en
dct.subject juuripuu fi
dct.subject kuiva-tuoretiheys fi
dct.subject lustonleveys fi
dct.subject reaktiopuu fi
dct.subject turvemaa fi
dct.subject uuteaineet fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211779
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Properties and acetone soluble extractives in stump- and rootwood of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in peatlands en

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Pihlajamaa_Tuuli_2010.pdf 2.137Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record