Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ratkaiseeko raha? : tulospalkkiojärjestelmään ja työympäristöön liittyvien kokemusten yhteys esimiesten työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon

Show full item record

Title: Ratkaiseeko raha? : tulospalkkiojärjestelmään ja työympäristöön liittyvien kokemusten yhteys esimiesten työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon
Author(s): Utti-lankinen, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Adult education
Language: Finnish
Acceptance year: 2011
Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between merit pay system and work environment and foremen's work satisfaction and work motivation. There has been a lot of investigation on rewarding. Less research has been done on previous surveys among the merit pay systems and motivation investigations. According to former surveys, rewarding systems cannot be released from its context. Therefore this survey expanded to deal with work environment. It was also essential to investigate different dimensions of extrinsic and intrinsic motivation and equity of rewarding. Investigation or work motivation and work satisfaction was challenging because both of these concepts have been investigated under quite traditional frame of reference of work motivation theories. In some surveys, the concepts have not been even separated or they have been used even as synonyms. The data were collected with the 193 foremen working in the profit centers of the different chains of the company in the field of retail trade. The questions were: Are the experiences of merit pay system and work environment related to foremen's work satisfaction and work motivation? Are the background variables related to foremen's work satisfaction and work motivation? The data collection was carried out by an electronic inquiry during May 2010. 137 replied from foremen working under merit pay system. The research material was analyzed with PASW-software. Various analyzing methods were used: factor analyses, regression analyses and group of different parametric and non-parametric analyses. In contrast to theoretical framework in the factor analyses work satisfaction and work motivation clustered into the same dimension. As a main result the atmosphere, possibilities to influence and the atmosphere of leading were strongly positively related to foremen's work satisfaction and work motivation. According to regression analyses these factors were able to explain 55 % of the foremen's work satisfaction and work motivation. The best explanatory variable was atmosphere. Instead, the background variables (age, sex, working years, group of profession, education) were not associated with work satisfaction and work motivation.
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella tulospalkkiojärjestelmään ja työilmapiiriin liittyvien kokemusten yhteyttä esimiesten työmotivaatioon ja työtyytyväisyyteen. Palkitsemiseen liittyvää tutkimusta on aikaisemmin tehty paljon, mutta esimiesten palkitsemisjärjestelmiä ja niihin liittyvää motivaatiotutkimusta ei ole tutkittu kuitenkaan kovin paljon. Aikaisempien tutkimusten perusteella palkitsemisjärjestelmiä ei oikein voi irrottaa kontekstistaan, jolloin tutkimus laajeni koskemaan myös työympäristötekijöitä. Oleellista oli tarkastella sekä ulkoisen että sisäisen motivaation eri ulottuvuuksia sekä myös palkitsemisen oikeudenmukaisuutta. Haasteelliseksi työmotivaation ja työtyytyväisyyden tutkimuksen teki se, että sekä työmotivaatiota että työtyytyväisyyttä on tutkittu melko perinteisten työmotivaatioteorioiden viitekehyksessä. Joissain tutkimuksissa käsitteitä ei ole aina edes erotettu toisistaan, vaan niitä on saatettu käyttää jopa synonyymeinä. Tutkimusjoukkona oli 193 tulospalkkiojärjestelmän piirissä olevaa vähittäiskaupan alan yrityksen eri ketjujen tuloyksiköissä työskentelevää esimiestä. Tutkimuskysymykset olivat: Ovatko tulospalkkiojärjestelmään ja työilmapiiriin liittyvät kokemukset yhteydessä esimiesten työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon? Ovatko taustamuuttujat yhteydessä esimiesten työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon? Pro gradu -tutkielman aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella toukokuussa 2010. Kyselyyn vastasi 137 tulospalkkiojärjestelmän piirissä olevaa esimiestä. Aineisto analysoitiin PASW-tilasto-ohjelmalla. Tutkimusmenetelminä käytettiin mm. faktorianalyysiä, regressioanalyysiä sekä joukkoa erilaisia parametrisia sekä non-parametrisia analyysejä. Faktorianalyysissä työtyytyväisyys ja työmotivaatio kimputtuivat vastoin teoreettiseen viitekehykseen perustuvia odotuksia yhdeksi ulottuvuudeksi. Tutkimuksen päätuloksena ilmapiirillä, vaikutusmahdollisuuksilla ja johtamisilmapiirillä oli vahva positiivinen yhteys esimiesten työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon. Regressioanalyysin avulla selitysosuudeksi saatiin 55 %. Suurimpana selittäjänä tutkimuksessa käytetyistä muuttujista oli ilmapiiri. Sen sijaan taustamuuttujilla (ikä, sukupuoli, työvuodet, ammattiryhmä, koulutus) ei ollut yhteyttä esimiesten työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon.


Files in this item

Files Size Format View
ratkaise.pdf 1.920Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record