Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Geriatrisen lääkehoidon koulutustarpeet perusterveydenhuollossa : moniammatillisen täydennyskoulutuksen suunnittelu LOST-alueen kotihoidon henkilöstölle

Show simple item record

dc.date.accessioned 2011-06-17T12:07:13Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:41:11Z
dc.date.available 2011-06-17T12:07:13Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:41:11Z
dc.date.issued 2011-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/26674
dc.title Geriatrisen lääkehoidon koulutustarpeet perusterveydenhuollossa : moniammatillisen täydennyskoulutuksen suunnittelu LOST-alueen kotihoidon henkilöstölle fi
ethesis.discipline Socialfarmaci sv
ethesis.discipline Social Pharmacy en
ethesis.discipline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Seikola, Anniina
dct.issued 2011
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The Ministry of Social Affairs and Health published a report on development needs of elder care and geriatric pharmacotherapy in 2006. The major concern in this report was related to several challenges in pharmacotherapy of the aged, such as deficiencies in medical knowledge of nurses working with elderly people. One way to improve the medication expertise of those various parties involved in caring elderly people is continuing education (CE). The aim of this study was to explore pharmacotherapy-related training needs of health care professionals involved in the home care services for the elderly in the Social and Health Care Cooperation Region of Lohja, Siuntio, Inkoo and Karjalohja (the LOST Region). This study was started by conducting a survey among nurses working in home care services for the elderly in the LOST Region in 2009 (response rate 47%). To deepen understanding of the key findings of the survey, focus group discussions (FGDs) and face-to-face interviews were conducted among nurses, nursing aids, their managers and physicians (1 FGD among nurses, n=6; 1 FGD among their managers, n=6; and face-to-face interviews with 4 physicians). The survey data were analyzed separately for nurses (n=9), practical nurses (n=53) and home aids (n=9), but results were the same in every group. Of the theoretical training needs, topics related to pharmacokinetics and special characteristics of using medicines in the elderly, effects, adverse effects and interactions of medicines, were most important. In addition, the theoretical training needs covered professional ethics issues, such as accuracy and carefulness of nursing practice. The main training needs related to collaborative practice in pharmacotherapy concerned monitoring medicine user's condition and medication, and dosing medicines (right medicine, dose, strength, dosage) in the right time, and administration routes of medicines. Focus group discussions and face-to-face interviews of the physicians provided a deeper understanding of the results of the survey. One of the main findings of this qualitative part of the study was challenges in cooperation in home care services in the LOST Region. Implementation and monitoring geriatric pharmacotherapy can be improved by improving multiprofessional cooperation and training for nurses and physicians working in home care services. The most important diseases and disorders for which the nurses would like to have shared operational guidelines were diabetes, cardiovascular diseases, pain, memory and psychiatric disorders. Training needs also covered special characteristics of pharmacotherapy for the elderly, and formulations and administration routes of medicines. Finally, a synthesis was made of the results of the survey, focus group discussions and face-to-face interviews. On the basis of the synthesis, a proposal for a multiprofessional training was developed for the LOST Region. The training plan includes topics related to geriatric pharmacotherapy and improving collaborative practices and communication as identified by those involved in different stages of the study. en
dct.abstract Sosiaali- ja terveysministeriön 2006 julkaiseman vanhustyön ja geriatrisen lääkehoidon kehittämistä koskevan selvityksen yhtenä tärkeänä huolenaiheena oli iäkkäiden lääkehoidon useat epäkohdat, kuten iäkkäitä hoitavien hoitajien lääkeosaamiseen liittyvät puutteet ja ongelmat. Yksi keino parantaa iäkkäitä hoitavien eri tahojen lääkehoito-osaamista on täydennyskoulutus, johon kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmillä on oikeus ja velvollisuus. Täydennyskoulutuksella pystytään myös kehittämään organisaatioiden toimintaa ja tuottamaan uusia, parempia palveluita. Tutkimuksessa selvitettiin Lohjan, Siuntion, Inkoon ja Karjalohjan muodostaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen LOSTin kotihoidon yksiköiden iäkkäiden lääkehoitoihin liittyviä koulutustarpeita. Tämän tutkimuksen avulla syvennettiin samalle tutkimusryhmälle tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia. Tutkimusaineistona käytettiin LOST-alueen kotihoidon yksiköiden hoitajille (n=150) farmaseutin lopputyönä tehtyä kyselyaineistoa sekä työntekijöille (n=6) ja esimiehille (n=6) tehtyjä erillisiä ryhmäkeskusteluja. Lisäksi näkökulman laajentamiseksi ja moniammatillisuuden korostamiseksi aineistona käytettiin kotihoidon asiakkaita hoitavien lääkärien (n=4) teemahaastatteluja. Kyselyaineistosta analysoitiin erikseen sairaanhoitajien, lähihoitajien ja kodinhoitajien koulutustarpeet. Samat asiat nousivat esille kunkin ammattiryhmän tuloksissa. Tärkeimpinä lääkehoito-osaamiseen liittyvinä teoreettisina koulutettavina asioina kyselystä nousivat esille iäkkäiden farmakokinetiikka ja lääkkeiden käyttöön liittyvät erityispiirteet, lääkkeiden vaikutukset, lääkkeiden haittavaikutukset sekä lääkkeiden yhteisvaikutukset ja yhteensopivuus. Lisäksi teoreettisista taidoista nousi hoitotyön etiikkaan liittyvät tarkkuus ja huolellisuus työssä. Käytännön taidoista tärkeimpinä koulutettavina aiheina kyselystä nousivat asiakkaiden lääkehoidon ja voinnin seuranta, lääkkeiden jakaminen sekä lääkkeiden annosteluun liittyen se, että annostellaan oikeaa lääkettä ja vahvuutta, oikea annos ja oikeaan aikaan sekä oikeat antotavat. Ryhmäkeskusteluista ja lääkärien teemahaastatteluista haettiin syvempää ymmärrystä kyselyn tuloksiin. Yksi tärkeimmistä tämän laadullisen tutkimuksen löydöksistä oli kotihoidon yhteistyöhön liittyvät epäkohdat. Lääkehoitojen toteuttamista ja seurantaa voitaisiin tulosten perusteella parantaa lääkärien ja kotihoidon hoitajien yhteisellä koulutuksella. Tärkeimpiä sairauksia tai oireita, joihin hoitajat toivoisivat yhteisiä toimintakäytäntöjä, ovat diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, kipu, muistisairaudet sekä psyykensairaudet. Lisäksi koulutusaiheiksi tutkimuksesta nousivat iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteet, lääkkeiden antoreitit ja lääkemuodot. Kyselyn sekä ryhmäkeskustelujen ja lääkärien teemahaastattelujen tuloksista tehtiin lopuksi synteesi, jonka lopputuloksena LOST-alueen kotihoidon hoitohenkilöstölle sekä kotihoidon lääkäreille koottiin yhteinen tarvelähtöinen täydennyskoulutussuunnitelma. Suunnitelma tehtiin aineistosta nousseiden koulutusaiheiden pohjalta, eikä siihen lisätty aiheita tutkimuksen ulkopuolelta. fi
dct.subject The LOST Region en
dct.subject Home Care en
dct.subject Nurse en
dct.subject Physician en
dct.subject Medication in Ederly en
dct.subject Cooperation en
dct.subject Continuing Training en
dct.subject LOST-alue fi
dct.subject kotihoito fi
dct.subject hoitaja fi
dct.subject lääkäri fi
dct.subject iäkkäiden lääkehoito fi
dct.subject yhteistyö fi
dct.subject täydennyskoulutus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Airaksinen, Marja
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151129
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu -tutkielma_Anniina Seikola.pdf 1.526Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record