Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Iäkkäiden lääkehoitoihin liittyvien riskien kartoittaminen : arviointityökalun kehittäminen Delfoi-menetelmällä

Show full item record

Title: Iäkkäiden lääkehoitoihin liittyvien riskien kartoittaminen : arviointityökalun kehittäminen Delfoi-menetelmällä
Author(s): Salminen, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2011
Abstract:
The background of this study is increase in the ageing population and in medication use. Aged-related changes in pharmacodynamics and pharmacokinetics may change medication response in elderly patients and lead to adverse reactions. For elderly people the risk of being hospitalized due to adverse drug reactions is four times higher than for younger people. Many of these problems could be prevented by avoiding the use of certain drugs in the elderly. Several criteria have been developed to assess medication appropriateness in the elderly. The aim of this study was to develop a new Finnish Medication Risk Assessment (MRA) tool to be used by trained nurses to assess the presence of risks related to use of medicines in outpatients aged 65 years and older. A preliminary tool was developed through a comprehensive literature review of tools to indicate appropriateness and risks of elderly medications, and through expert opinions. The tool was then validated by using three-round Delphi-method. Delphi-method is a qualitative consensus method which is based on group judgement of a subject matter. The first and the second Delphi-rounds measured the tool's suitability and the third Delphi-round measured the importance of the items of the tool in estimating risks related to the use of medications of elderly patients. In this study, 33 expert geriatric panelists were approached of whom 11 physicians, three pharmacists MSc (Pharm.) and four nurses agreed to participate. The results from the Delphi-rounds were evaluated both quantitatively and qualitatively. Through the three-round Delphi-method was developed a MRA -tool that contains 19 items. According to the panelists the items of the tool are either important or moderately important. This indicates that the tool is valid to estimating medication risks in use of medications in this population. Further studies are needed to test the tool among nurses and patients. The MRA -tool was primary developed for estimating risks in medication use, but it could also be used for educational purposes. In the future, it is possible to implement safer and more appropriate pharmaceutical treatment for elderly patients by using this Medication Risk Assessment -tool.
Tutkimuksen taustalla on väestön ikääntyminen ja iäkkäiden lisääntynyt lääkkeiden käyttö. Ikääntyminen aiheuttaa elimistössä useita muutoksia, jotka voivat muuttaa lääkevastetta ja altistaa potilaan haittavaikutuksille. Iäkkäillä riski joutua sairaalaan lääkkeen haittavaikutuksen vuoksi on arvioitu olevan neljä kertaa suurempi kuin nuoremmilla. Monet lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset olisivat ehkäistävissä välttämällä iäkkäillä tiettyjä lääkeaineita. Iäkkäiden lääkehoitojen seurantaa ja arviointia varten on kehitetty erilaisia suosituksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda Suomen oloihin soveltuva, hoitajien koulutettuina käytettävissä oleva, avohoidon yli 65-vuotiaiden iäkkäiden lääkitykseen liittyviä riskejä arvioiva työkalu. Työkalun avulla voitaisiin löytää ne potilaat, joiden lääkitykseen liittyy paljon riskejä. Tutkimuksen aineistona olivat laaja kansainvälinen kirjallisuuskatsaus iäkkäiden lääkehoitoihin liittyvistä tekijöistä sekä asiantuntijakommentoinnit, joiden perusteella luotiin alustava arviointityökalu. Alustava arviointityökalu validoitiin kolmikierroksisella Delfoi-menetelmällä. Delfoi-menetelmä on laadullinen konsensusmenetelmä, joka perustuu asiantuntijoiden arvioihin tutkittavasta asiasta. Kaksi ensimmäistä Delfoi-kierrosta mittasivat alustavan arviointityökalun kohtien soveltuvuutta ja kolmas kierros kohtien tärkeyttä arvioitaessa iäkkään lääkityksiin liittyviä riskejä. Tutkimuksen Delfoi-kierroksien vastaajiksi pyydettiin 33 geriatrian asiantuntijaa, joista vastaajiksi lupautui 11 lääkäriä, 3 proviisoria ja 4 sairaanhoitajaa. Delfoi-kierrosten tuloksia analysoitiin sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Tutkimuksen tuloksena saatu arviointityökalu käsittää 19 iäkkäiden lääkehoitoa arvioivaa kohtaa. Asiantuntijapaneelin mukaan kaikki arviointityökalun lääkitykseen liittyviä riskejä mittaavat kohdat ovat tärkeitä tai jokseenkin tärkeitä, joten työkalun voidaan olettaa olevan validi mitattaessa lääkitykseen liittyviä riskejä. Jatkotutkimuksissa työkalun käytettävyyttä sekä riskien mittaamiskykyä tulee testata sekä arviointityökalun käyttäjien että potilaiden keskuudessa. Kehitettyä työkalua voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi koulutustarkoituksissa sen varsinaisen käyttötarkoituksen lisäksi. Työkalun avulla iäkkäiden lääkehoitoa voidaan tulevaisuudessa toteuttaa entistä turvallisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin.
Keyword(s): Elderly Medication Adverse Drug Reaction Adverse Drug Event Potentially Inappropriate Medications Explicit Criteria Implicit Criteria vanhusten lääkehoito haittavaikutus lääkehaittatapahtuma vanhuksilla potentiaalisesti sopimattomat lääkitykset eksplisiittinen kriteeristö implisiittinen kriteeristö


Files in this item

Files Size Format View
pro_gradu_Sanna_Salminen_2011.pdf 2.386Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record