Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

T-type calcium channel : from physiological function to therapeutical targeting : exploring neuronal development

Show simple item record

dc.date.accessioned 2011-06-22T10:01:30Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:41:12Z
dc.date.available 2011-06-22T10:01:30Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:41:12Z
dc.date.issued 2011-06-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/26716
dc.title T-type calcium channel : from physiological function to therapeutical targeting : exploring neuronal development en
ethesis.discipline Farmakognosi sv
ethesis.discipline Pharmacognosy en
ethesis.discipline Farmakognosia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Hakala, Elina
dct.issued 2011
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract The aim of this study was to explore the functions of T-type calcium channels, and their possible role in neuronal stem cells migration. The role of T-type calcium channel in mature brain is known to be in producing electroencephalographic oscillations. This action in turn is the key factor in some neuronal physiological and pathophysiological functions, like non-REM sleep, memory, learning and absence epilepsy. In addition, T-type calcium channels have peripheral actions, but this study concerns on its neuronal functions. This low-voltage activated channels functions in neurogenesis is less known than its role in mature brain. It is known to promote neuronal proliferation and differentiation, but what comes to its possible actions in neuronal migration, is poorly studied. This study shows some evidence of T-type calcium channel taking part in neuronal migration in mice embryonic subventricular zones progenitor cells. Selective T-type antagonists, ethosuximide, nickelchloride and a scorpion peptide toxin kurtoxin, decreased the rate of migration in differentiating progenitor cells. This study consists of a literature review and an experimental part. Another aim of this study is to consider an alternative approach to stem cell therapies based on invasive transplantation of the cells. This other attempt is non-invasive manipulating of endogenous stem cells to proliferate and migrate to the injured or depleted area in the brain, differentiate into a desired phenotype and stop their division after they have completed their mission. Non-invasive altering of the stem cells is awaiting pharmacological solutions to resolve the problems being faced in this effort. There are some non-invasive therapies already being used successfully to cure pathological conditions such as spinal cord injury. These methods could be used as well in stem cell based therapies in the treatment of neurodegenerative diseases and brain injuries. These methods are still in the beginning of their way and lacking the full understanding of the key factors that affect neuronal development. These factors include some important endogenous inducing and inhibiting substances. One of the most important inducing substances is calcium ion regulating a variety of events in neurogenesis. T-type calcium channel, as being widely expressed during early brain development, and decaying by neuronal maturation, might have a pivotal role in conducting progenitor cells. en
dct.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia T-tyypin kalsiumkanavan toimintaa ja sen mahdollista roolia neuronaalisten kantasolujen migraatiossa. T-tyypin kalsiumkanavan tehtävän kehittyneissä aivoissa tiedetään olevan elektroenkefalografisten oskillaatioiden tuottaminen. Nämä taas ovat eräiden fysiologisten ja patofysiologisten tapahtumien säätelyssä avainasemassa. Tällaisia tapahtumia ovat uni, muisti, oppiminen ja epileptiset poissaolokohtaukset. Näiden lisäksi T-tyypin kalsiumkanavalla on myös periferaalisia vaikutuksia, mutta tämä tutkielma keskittyy sen neuronaalisiin toimintoihin. Tämän matalan jännitteen säätelemän kanavan toiminta neurogeneesin aikana on vähemmän tutkittua ja tunnettua kuin sen vaikutukset kehittyneissä aivoissa. T-tyypin kalsiumkanavan tiedetään edistävän kantasolujen proliferaatiota ja erilaistumista neurogeneesiksen aikana, mutta vaikutukset niiden migraatioon ovat vähemmän tunnetut. Tämä tutkimus näyttää T-tyypin kalsiumkanavan todennäköisesti osallistuvan neuronaaliseen migraatioon hiiren alkion subventrikkeli alueelta eristetyillä kanta- tai progeniittorisoluilla tehdyissä kokeissa. Selektiiviset T-tyypin kalsiumkanavan antagonistit, etosuksimidi, nikkeli ja skorpionitoksiini, kurtoxin hidastivat migraatiota erilaistuvissa progeniittorisoluissa. Tämä tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja kokeellisesta osasta. Tämän tutkimuksen toinen tarkoitus oli esitellä vaihtoehtoinen lähestymistapa invasiiviselle kantasoluterapialle, joka vaatii kantasolujen viljelyä ja siirtämistä ihmiseen. Tämä toinen tapa on endogeenisten kantasolujen eiinvasiivinen stimulointi, jolla ne saadaan migratoitumaan kohdekudokseen, erilaistumaan siellä ja tehtävänsä suoritettuaan lopettamaan jakaantumisen. Non-invasiivinen kantasoluterapia on vasta tiensä alussa, ja tarvitsee farmakologista osaamista kehittyäkseen. Joitain onnistuneita ei-invasiivisia hoitoja on jo tehty selkärangan vaurioiden korjaamisessa. Vastaavanlaisia menetelmiä voitaisiin käyttää myös keskushermoston vaurioiden ja neurodegeneratiivisten sairauksien hoidossa. Näiden menetelmien kehittäminen vaatii endogeenisten kantasoluja inhiboivien ja indusoivien mekanismien tuntemista. Yksi tärkeä kantasolujen erilaistumista stimuloiva tekijä on kalsiumioni. Jänniteherkät kalsiumkanavat osallistuvat kaikkiin neurogeneesiksen eri vaiheisiin. T-tyypin kalsiumkanava, joka ekspressoituu suuressa määrin keskushermoston kehityksen alkuvaiheessa ja vähenee neuronaalisen kehityksen edetessä, saattaa olla oleellisessa asemassa progeniittorisolujen ohjaamisessa. fi
dct.subject T-type calcium channel en
dct.subject neuronal stem cells migration en
dct.subject non-invasive therapies en
dct.subject pharmacology en
dct.subject neurogenesis en
dct.subject progenitor cells en
dct.subject neuronal development en
dct.subject T-tyypin kalsiumkanava fi
dct.subject neuronaalisten kantasolujen migraatio fi
dct.subject non-invasiivinen terapia fi
dct.subject farmakologia fi
dct.subject neurogeneesi fi
dct.subject progeniittorisolu fi
dct.subject neuronaalinen kehitys fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Louhivuori, Lauri
ethesis.supervisor Vuorela, Heikki
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151133
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
ProGradu Hakala.pdf 947.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record