Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Looking-Glass Reflections : Norms in translating Lewis Carroll

Show full item record

Title: Looking-Glass Reflections : Norms in translating Lewis Carroll
Author(s): Martin, Alice
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern LanguagesDepartment of English
Language: English
Acceptance year: 2008
Abstract:
This thesis in the field of translation studies focusses on the role of norms in the work of a literary translator. Norms are seen as guidelines for the translator; they also reflect the way the target audience either accepts or rejects the translation. Thus they are of an intersubjective nature. The theoretical background of the study is based on the views on norms of Andrew Chesterman and Gideon Toury. The writer makes use of her own editing and publishing experience, as well as her experience in translating Lewis Carroll, considering these in respect to theoretical views of norms and vice versa. The aim is also to bring to light some of the tacit knowledge related to translating, editing and publishing in Finland. The study has three angles. First, the writer introduces the norms of Finnish literary translation as gathered from her own working experience. The sources from which these norms arise and which affect them are briefly described. Six central translation norms emerge; they are described and exemplified through cases of Carroll translation. Secondly, a small-scale questionnaire study is presented. This was carried out in order to sound the normative views of other translators and to limit the role of subjectivity. The views of the informants largely support the set of norms presented by the writer, although the norms of quotability and harmony between translation and illustration do not arise. Instead, the answers give rise to a seventh, ethical norm, which is labelled the norm of integrity. Thirdly, there is a brief presentation of Lewis Carroll, his Alice books and their translation history in Finland. The retranslation hypothesis and the motives of retranslation are considered in the light of the work of Outi Paloposki and Kaisa Koskinen. The final part of the thesis plunges into actual translation work. It includes one and a half chapters of Through the Looking-Glass (Alicen seikkailut peilintakamaassa) as translated into Finnish by the writer. The translation commentary first discusses a number of recurring and general translation points; the running commentary then analyses 77 individual translation solutions and their justifications. The writer uses introspection as a way of reflecting on her own translation process, its decisive points and the role of norms therein.
Tutkielma kuuluu käännöstutkimuksen alaan ja käsittelee normien roolia suomentajan työssä. Normit nähdään periaatteina, joiden mukaan kääntäjä itse toimii ja myös kohdeyhteisö hyväksyy tai torjuu käännöksen, ja niillä on intersubjektiivinen luonne. Taustana ovat Andrew Chestermanin ja Gideon Touryn normikäsitykset. Kirjoittaja hyödyntää henkilökohtaista kustannusalan työkokemustaan ja kokemuksiaan Lewis Carrollin suomentajana peilaten näitä ja teoreettisia normikäsityksiä toisiaan vasten. Tavoitteena on myös tuoda esiin kaunokirjallisuuden suomentamiseen ja julkaisemiseen liittyvää hiljaista tietoa. Tutkimus on kolmitahoinen. Ensin kirjoittaja esittelee omasta työkokemuksesta syntyneet käsityksensä suomentamisen normeista. Normeja luovat ja niihin vaikuttavat tahot esitellään, minkä jälkeen kuvataan kuusi keskeistä käännösnormia ja niitä valaistaan esimerkeillä Carrollin kääntämisestä. Toiseksi esitellään suppea kyselytutkimus, jolla on haettu tietoa muiden ammattisuomentajien normikäsityksistä ja pyritty vähentämään subjektiivisuuden osuutta. Vastaajien käsitykset tukevat kirjoittajan esittämää normistoa, joskaan kirjoittajan normit siteerattavuus ja kuvan ja käännöksen harmonia eivät tule esiin.Sen sijaan vastauksista nousee seitsemäs, eettinen normi, joka nimetään integriteetin normiksi. Kolmanneksi tutkimus esittelee lyhyesti Carrollin, Alice-kirjat ja niiden suomennoshistorian. Uudelleenkäännöshypoteesia ja uudelleenkääntämisen motiiveja pohditaan Outi Paloposken ja Kaisa Koskisen tutkimusten valossa. Tutkimuksen loppuosuus käsittelee konkreettista käännöstyötä. Mukana on kaksi tekijän suomentamaa lukua kirjasta Through the Looking-Glass, Alicen seikkailut peilintakamaassa. Käännöskommentaari käsittelee ensin muutamia näiden tekstien toistuvia ja yleisiä käännöskysymyksiä, ja juoksevassa kommentaariosuudessa käydään läpi 77 yksittäistä käännösratkaisua perusteluineen. Omaa käännöstä tekijä tarkastelee introspektion keinoin pyrkien tallentamaan käännösprosessin ratkaisevia käänteitä ja normien osuutta siinä.
Keyword(s): Carroll, Lewis translation studies norms käännöstutkimus normit


Files in this item

Files Size Format View
lookingg.pdf 1.296Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record