Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

MDR1 as intestinal efflux protein : influence on drug absorption and drug-drug interactions (Literature review) : Interactions of aliskiren with MDR1 inhibitors in vitro and pharmacokinetic modeling of the influence of MDR1 on intestinal absorption (Experimental work)

Show full item record

Title: MDR1 as intestinal efflux protein : influence on drug absorption and drug-drug interactions (Literature review) : Interactions of aliskiren with MDR1 inhibitors in vitro and pharmacokinetic modeling of the influence of MDR1 on intestinal absorption (Experimental work)
Author(s): Koskenkorva, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Biopharmacy
Language: English
Acceptance year: 2012
Abstract:
Elucidation of transporter- and/or metabolic enzyme-mediated drug interactions is important part of early drug development. However the knowledge about clinical consequences of transporter-mediated drug-drug interactions is still limited and more investigation is needed to improve our understanding. MDR1 transporter, widely distributed on the pharmacokinetic barriers in the body (e.g. intestine) and has been shown no limit the bioavailability of drugs. Substrates of MDR1 are exposed to limited intestinal drug absorption and intestinal drug-drug interactions due to inhibition of the transporter. In predicting the clinical significance of an interaction, the principal obstacle has been the limited ability to appropriately scale the preclinical data into in vivo situation. In vitro-in vivo correlations on the extent of MDR1's influence on absorption and standardized predicting methods for drug-drug interactions using the inhibitory constants (IC50 and Ki) would greatly increase the value of in vitro studies. Current in vitro and in silico methods for prediction of the influence of MDR1 on intestinal absorption and related drug-drug interactions are discussed in the literature review. In addition, the latest regulatory draft guidances (FDA, EMA) are reviewed. Aliskiren has been shown to be a sensitive MDR1 substrate in vivo and high affinity substrate for the transporter in vitro. The objective of the experimental work was to study the MDR1-mediated transport of aliskiren and the related drug-drug interactions in vitro and in silico. Vesicular transport assay was used to obtain kinetic parameters for aliskiren (Km and Vmax) and inhibitor potencies (IC50) for ketoconazole, verapamil, itraconazole and its metabolite hydroxyitraconazole. Ki was further calculated for itraconazole and hydroxyitraconazole. Aliskiren showed high affinity to MDR1 transporter with a Km value 5 µM, consistent to what was reported previously in different assay systems. The interactions between aliskiren and the inhibitors in vitro correlated to the observed interactions in vivo in humans. In addition, hydroxyitraconazole was shown to be a potent inhibitor of MDR1-mediated transport of aliskiren in vitro. This suggests that hydroxyitraconazole may contribute to the pronounced interaction observed between aliskiren and itraconazole in a clinical interaction study. A compartmental absorption and transit (CAT) model with added enterocyte compartments and MDR1 efflux was used to describe the influence of MDR1 on intestinal absorption of aliskiren in humans. The integration of kinetic parameters (Km) from in vitro studies requires further optimization on how to describe the intracellular drug concentrations in the model. Aliskiren is however suitable MDR1 probe substrate to be used in in vitro and in vivo trials in humans and therefore gives a good basis for developing vitro-in vivo predictive models.
Kuljetusproteiini- ja metaboliaentsyymivälitteisten lääke-lääke interaktioiden ennustaminen on tärkeä osa lääkkeen kehityskaarta. Kuitenkin tietämys kuljetusproteiinivälitteisten interaktioiden kliinisistä seurauksista on vielä rajallista ja lisää tutkimusta tarvitaan niiden ymmärtämiseksi. MDR1 effluksiproteiini ilmentyy mm. suolen seinämässä ja sen on osoitettu rajoittavan lääkeaineiden imeytymistä. Lääkeaineet, jotka ovat MDR1 kuljetusproteiinin substraatteja altistuvat sekä rajalliselle imeytymiselle ohutsuolesta, että kuljetusproteiinin inhibitiosta aiheutuville lääke-lääke interaktioille. Yhteisvaikutusten kliinisen merkityksen arvioimisen tärkein haaste on ollut in vitro datan skaalaus in vivo tilanteeseen. In vitro - in vivo korrelaatiot MDR1:n kvantitatiivisesta vaikutuksesta lääkeaineiden imetymiseen sekä standardisoidut interaktioiden ennustusmenetelmät inhibitioparametrejä (IC50, Ki) hyödyntäen lisäisivät in vitro kokeiden arvoa suuresti. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan yleisimpiä in vitro ja in silico menetelmiä MDR1:n vaikutuksen tutkimisessa ja ennustamisessa. Lisäksi esitetään viranomaisten (FDA, EMA) viimeisimmät ohjeistukset MDR1-välitteisten interaktoiden tutkimisesta. Aliskireeni on osoittautunut herkäksi MDR1:n inhibitiolle kliinisissä interaktiokokeissa ja sillä on hyvä affiniteetti kuljetusproteiiniin in vitro. Kokeellisen työn tavoitteena oli tutkia MDR1-välitteistä aliskireenin kuljetusta ja siihen liittyviä imeytymisvaiheen interaktoita in vitro ja in silico menetelmillä. Aliskireenille määritettiin kuljetuksen kineettiset parametrit (Km ja Vmax) vesicular transport (VT) kokeella ja ketokonatsolille, verapamiilille, itrakonatsolille sekä sen metaboliitille hydroksi-itrakonatsolille määritettiin inhibitio parametri (IC50). Itrakonatsolille ja hydroksi-itakonatsolille laskettiin myös Ki. Aliskireenin kuljetus Sf9-MDR1 membraaneissa oli konsentraatiosta riippuvaa Km arvolla 5 µM, osoittaen hyvää affiniteettiä MDR1 kuljetusproteiiniin myös VT-kokeessa. Yhteisvaikutukset aliskireenin ja inhibiittorien välillä in vitro korreloivat hyvin vastaavien kliinisten interaktiostutkimusten kanssa. Lisäksi kokeessa osoitettiin hydroksi-itrakonatsolin olevan voimakas MDR1 inhibiittori in vitro, mikä viittaa siihen, että hydroksi-itrakonatsoli saattaa olla myötävaikuttamassa aliskireenin ja itrakonatsolin voimakkaaseen in vivo interaktioon. Farmakokineettistä CAT (compartmental absorption and transit) tilamallia käytettiin kuvaamaan MDR1 kuljetusproteiinin vaikutusta aliskireenin imeytymiseen ohutsuolesta. Aliskireenin in vitro Km arvon integroiminen malliin vaatii kuitenkin lisää optimointia solunsisäisen lääkekonsentraation kuvaamiseen mallissa niin, että se vastaisi in vivo tilannetta ihmisen ohutsuolessa. Aliskireeni kuitenkin soveltuu hyvin käytettäväksi MDR1 substraattina sekä in vitro, että in vivo kliinisissä interaktiotutkimuksissa, joten sitä voidaan hyödyntää ennustavien in vitro - in vivo mallien kehitämisessä.
Keyword(s): MDR1 transporter drug-drug interaction intestinal absorption pharmacokinetic modeling kuljetusproteiini lääke-lääke interaktio imeytyminen farmakokineettinen mallitus


Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu Tiina Koskenkorva 19.2.12.pdf 1.408Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record