Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Proteiinikinaasi C epsilon ja tyypin 2 diabetes : VHH-vasta-aineiden sitoutuminen proteiinikinaasi C epsilonin toiminnallisiin domaineihin

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-06-28T11:29:11Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:46:06Z
dc.date.available 2013-06-02T21:00:07Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:46:06Z
dc.date.issued 2012-06-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/34841
dc.title Proteiinikinaasi C epsilon ja tyypin 2 diabetes : VHH-vasta-aineiden sitoutuminen proteiinikinaasi C epsilonin toiminnallisiin domaineihin fi
ethesis.discipline Farmakologi sv
ethesis.discipline Pharmacology en
ethesis.discipline Farmakologia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Hovi, Marianne
dct.issued 2012
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The burden of diabetes is increasing globally as the number of people with diabetes reaches over 220 million. Over 90 per cent of these people are suffering from type 2 diabetes. This condition is primarily defined by the chronic increase in blood glucose level or hyperglycemia. Type 2 diabetes is characterized by insulin resistance and is usually associated with abnormal insulin secretion. Insulin resistance is a state where normal amount of blood insulin is inadequate to increase glucose uptake in the most important target tissues of insulin. Numerous reports demonstrate that oversupply of lipids leads to loss of insulin activity and the formation of type 2 diabetes. Protein kinase C (PKC) isozymes comprise a family of serine/threoninekinases, which have a regulatory role in a multiple cellular processes. PKC!-isozyme activity is known to play a role in insulin resistance and therefore in type 2 diabetes. Free fatty acid (FFA) induced insulin gene function inhibition is associated with phosphoinositide dependent kinase1 (PDK1) independent phosphorylation of PKC!-isozyme in the most important insulin target tissues. Phosphorylated PKC!-isozyme causes insulinreceptor gene expression inhibition. Present study is part of a VHH-antibodies related research where the goal is to characterize these antibodies and to find out their effects on protein kinase C. VHH-antibodies are Ilama derived antibodies which contain a single heavy-chain variable domain, that is fully capable of antigen binding. In this work, we studied VHH-antibodies binding to PKC!-isozyme and its functional domains. PKC!-isozyme and its domains were produced in Sf9-insect cells. The binding was studied using Western blot and immunoprecipitation assays. In addition, the binding of 368 VHHantibodies to PKCε-isozyme's domain 2 were studied. With Western blot, it was discovered that E7-VHH-antibody binds to PKCε-isozyme full length and to domain 3. Other VHHantibodies tested in Western blot did not bind to PKCε-isozyme. Seven VHH-antibodies bound to PKCε-isozyme in immunoprecipitation. All of these VHH-antibodies bound to the full length and to domain 3, but not to other domains. In radioligand binding assays none of the VHH-antibodies bound to domain 2 that is the binding site to the endogenous PKCε-isozyme activator diacylglycerol (DAG). The results gathered with these three different methods were in line with each other. As the results gained from Western blot and immunoprecipitation show, all the VHH-antibodies, that bind to PKCε-isozyme, bind to its domain 3. With this study, we succeeded to gather new information about the binding of VHH-antibodies to PKCε-isozyme and its domains. The exact binding site has not been studied with so many VHH-antibodies before this study. Moreover, we also exploited methods that have not been used in this context before. en
dct.abstract Diabetes on merkittävä maailmanlaajuinen terveysongelma. On arvioitu, että maailmassa on tällä hetkellä yli 220 miljoonaa diabeetikkoa, joista yli 90 % sairastaa tyypin 2 diabetesta. Tämän sairauden peruspiirre on veren kroonisesti kohonnut glukoosipitoisuus eli hyperglykemia. Tyypin 2 diabetes johtuu pääasiassa insuliiniresistenssistä ja epänormaalista insuliinin erittymisestä. Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan tilaa, jossa verenkierron normaali insuliinipitoisuus ei lisää glukoosin kuljetusta solujen sisään insuliinin tärkeimmissä kohdekudoksissa. Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu vapaiden rasvahappojen vaikuttavan insuliinin tehon heikkenemiseen ja siten tyypin 2 diabeteksen muodostumiseen. Proteiinikinaasi C (PKC) isoentsyymit kuuluvat seriini/treoniinikinaasien suurperheeseen, jolla on keskeinen rooli useissa solutason tapahtumissa. PKCŒµ-isoentsyymin aktiivisuuden on todettu vaikuttavan myös insuliiniresistenssiin ja sitä kautta tyypin 2 diabetekseen. Vapaiden rasvahappojen aikaansaaman insuliinireseptorin geenitoiminnan estymisen on yhteydessä PKCŒµ-isoentsyymin fosforylaatioon insuliinin tärkeimmissä kohdesoluissa. Fosforyloitunut PKCŒµ-isoentsyymi saa aikaan insuliiniresepterorin geeniekspression estymisen. Tämä erikoistyö on osa VHH-vasta-aineisiin liittyvää tutkimusta, jonka tarkoituksena on karakterisoida VHH-vasta-aineita ja selvittää niiden vaikutuksia PKC:hen. VHH-vasta-aineet ovat laamoista eristettyjen vasta-aineiden raskaan ketjun vaihtelevia osia ja ne pystyvät sitomaan antigeenin vain yhden vaihtelevan osansa avulla. Erikoistyössä tutkittiin mihin PKCŒµ-isoentsyymin toiminnallisiin domeeneihin VHH-vasta-aineet sitoutuvat. Lisäksi tutkittiin VHH-vasta-aineiden sitoutumista koko PKCŒµ-isoentsyymiin. PKCŒµ-isoentsyymin koko proteiinia ja muita domeeneja tuotettiin Sf9-hyönteissoluissa. Sitoutumista tutkittiin Western blottauksen ja immunopresipitaation avulla. Radioligandisitoutumiskokeissa tutkittiin yhteensä 368 VHH:n sitoutumista domeeni 2-osaan. Western blot-menetelmällä havaittiin E7-VHH-vasta-aineen sitoutuminen PKCŒµ-isoentsyymin koko proteiiniin ja domeeni 3-osaan. Muut Western blot-kokeissa tutkitut VHH-vasta-aineet eivät sitoutuneet PKCŒµ-isoentsyymiin. Kaikki VHH:t, jotka sitoutuivat immunopresipitaatiokokeissa koko proteiiniin, sitoutuivat myös domeeni 3-osaan, mutta eivät muihin domeeneihin. Radioligandi-sitoutumiskokeissa kokeissa saatujen tulosten perusteella mikään VHH-vastaaine ei sitoudu domeeni 2-osaan, joten VHH-vasta-aineet eivät näyttäisi sitoutuvan samaan kohtaan kuin endogeeninen PKCŒµ-aktivaattori diasyyliglyseroli (DAG). Käytettyjen kolmen eri tutkimusmenetelmän avulla saadut tulokset olivat keskenään yhdenmukaisia. Western blot-menetelmällä ja immunopresipitaatiokokeissa saatujen tulosten perusteella voitiin todeta, että kaikki PKCŒµ-isoentsyymiin sitoutuvat VHH-vastaaineet sitoutuvat kinaasiosaan. Erikoistyön avulla onnistuttiin saamaan uutta tietoa VHHvasta- aineiden sitoutumisesta PKCŒµ-isoentsyymiin. VHH-vasta-aineiden tarkempaa sitoutumiskohtaa PKCŒµ-isoentsyymiproteiinissa ei ole aikaisemmin tutkittu näin monella VHH-vasta-aineella. Tässä tutkimuksessa VHH-vasta-aineiden sitoutumista PKCŒµ-isoentsyymiin tutkittiin lisäksi menetelmillä, joita ei ole kokeiltu aiemmin tässä yhteydessä. fi
dct.subject VHH
dct.subject type 2 diabetes en
dct.subject insulin resistance en
dct.subject protein kinase C epsilon en
dct.subject insuliiniresistenssi fi
dct.subject proteiinikinaasi C epsilon fi
dct.subject tyypin 2 diabetes fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ekokoski, Elina
ethesis.supervisor Tuominen, Raimo
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151178
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
tiivistelma_t ja gradu Hovi.pdf 2.157Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record