Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kasautuvaa ja varisevaa vuorovaikutusta : tutkimus vuorovaikutuksen rakentumisesta koulun linturetkellä

Show full item record

Title: Kasautuvaa ja varisevaa vuorovaikutusta : tutkimus vuorovaikutuksen rakentumisesta koulun linturetkellä
Author(s): Räsänen, Vilma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2012
Abstract:
In the future the school will be working more and more together with the formal learning environments in the informal environments. Taking a socio-cultural perspective on learning it is characterized as a process that happens in interaction through collaborative participation. The earlier studies have illustrated that an initiative-response-evaluation -cycle (IRE-cycle) is reproduced in formal classroom interaction. This way of organizing interaction supports a teacher-led conversation culture in the classroom. Even though the school strives for expanding outside the formal environment the ways that the interaction is organized in an informal environment during school time have been studied very little. The purpose of this study was to find out how the interaction is like in an informal learning environment during the school time. The study was aimed to find out how the interaction was organized on a school birding trip and how was it like. The study was qualitative and data-driven. The data of the study consisted of a two-hour and 59-minutes video data that was collected as a part of the Learning Bridges research project in 2008-2010. The data was filmed on a school birding trip in Viikki and the participants were 18 fourth graders, their teacher and a birdwatcher. The analysis started of an urge to find out why the atmosphere on the birding trip was so free. The data was analyzed using the progressive refinement of hypotheses as an analysis method which implies that the research questions were formed watching the data over and over again. During this process significant episodes were selected in the data and they were analyzed more carefully. In the data there were only a few situations in which the interaction was organized as a teacher-led and by the IRE-cycle. The interaction was organized this way only in those situations where the teacher for example was checking out the knowledge of the students of something and the use was then well-grounded. Instead on the birding trip the interaction was organized often around the observations in the shared observation process. I called it crowding when an observation gathered the people together suddenly in the middle of the ongoing interaction and fading when people were little by little moving away from a shared situation to make something else. It were the teacher and the birdwatcher who usually brought the observations to the shared attention but they also encouraged the students to share their observations with others by giving them responsibility and choice of how they participated. The conclusion can be drawn that working in an informal environment can create new interactional structures in the formal learning and that they can enable different ways of learning. The informal learning environments should be brought as a natural part of the curriculum and the everyday life at school to support the idea that learning takes place everywhere.
Tulevaisuudessa koulu siirtyy yhä enemmän formaaleiden ympäristöjen rinnalla toimimaan informaaleissa ympäristöissä. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta oppimista tarkastellaan yhteisöllisen osallistumisen kautta vuorovaikutuksessa tapahtuvana prosessina. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että formaalissa luokkahuonevuorovaikutuksessa toistuu usein aloite-vastaus-arviointi -sykli (IRE-sykli). Tällainen vuorovaikutuksen rakentumisen tapa tukee opettajajohtoista keskustelukulttuuria luokassa. Vaikka koulu pyrkii laajentumaan formaalin ympäristönsä ulkopuolelle, kouluajalla informaalissa oppimisympäristössä tapahtuvan vuorovaikutuksen rakentumista on tutkittu hyvin vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää millaista vuorovaikutus on kouluajalla informaalissa oppimisympäristössä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten vuorovaikutus rakentui koulun linturetkellä ja millaista se oli luonteeltaan. Tutkimus oli laadullinen ja aineistolähtöinen. Tutkimuksen aineistona oli kahden tunnin ja 59 minuutin mittainen videoaineisto, joka oli kerätty osana Oppimisen sillat -tutkimushanketta vuosina 2008 2010. Aineisto kuvasi 18 neljäsluokkalaisen, heidän opettajansa ja lintuharrastajan linturetkeä Viikissä. Aineiston analyysi lähti tarpeesta selvittää syitä linturetken vapaalle ilmapiirille. Aineisto analysoitiin käyttäen progressive refinement of hypotheses -menetelmää, jossa tutkimuskysymykset muotoutuivat katsomalla aineistoa yhä uudelleen. Tämän prosessin aikana aineistosta valikoitui tutkimuskysymysten kannalta olennaisia merkityksellisiä episodeja, jotka analysoitiin tarkemmin. Aineistossa esiintyi vain vähän IRE-syklin mukaan rakentuvaa opettajajohtoista vuorovaikutusta. Vuorovaikutus rakentui tällä tavoin sellaisissa tilanteissa, joissa opettaja esimerkiksi tarkisti oppilaidensa tietoja jostain asiasta, jolloin sen käyttö oli tarkoituksenmukaista. Linturetkellä vuorovaikutus rakentui sen sijaan usein havaintojen ympärille kaikille yhteisessä havaintojentekoprosessissa. Nimesin kasautumiseksi sen, kun havainto keräsi ihmiset yhteen yllättäen keskellä muuta vuorovaikutusta ja varisemiseksi sen, kun yhteisestä tilanteesta siirryttiin vähitellen tekemään muita asioita. Opettaja ja lintuharrastaja toivat usein havainnot yhteiseen tarkasteluun, mutta näyttämällä mallia ja antamalla oppilaille vastuuta ja valinnanmahdollisuuksia osallistumisen suhteen he rohkaisivat oppilaitakin jakamaan havaintojaan muiden kanssa. Tutkimuksesta voidaan tehdä se johtopäätös, että informaalissa oppimisympäristössä toimiminen voi luoda formaaliin oppimiseen uudenlaisia vuorovaikutuksen rakenteita, jotka voivat mahdollistaa erilaisia oppimisen tapoja. Informaalit oppimisympäristöt tulisi liittää luontevaksi osaksi opetussuunnitelmaa ja koulun arkea tukemaan käsitystä siitä, että oppimista tapahtuu kaikkialla.


Files in this item

Files Size Format View
kasautuv.pdf 210.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record