Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä : vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus

Show full item record

Title: ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä : vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus
Author(s): Sandberg, Erja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Special Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2012
Abstract:
The purpose of this study was to find out what kind of status siblings have in a family in which one child has ADHD. In the background, there was a doubt regarding sibling equality in a family in which one child needs substantially more parental time and attention. In Finland, no similar studies have been made. The study used Brofenbrenner's ecological systems theory. The study involved five families with elementary school age children with ADHD. The families had a total of fifteen children. The parents and the siblings of these families were interviewed. The study was divided into four themes: (1) everyday family life, (2) feelings, (3) family roles and interpersonal skills of the family members, and (4) the importance of siblings in an ADHD child's life. The interviews were analyzed by content analysis. The research problems were: 1) How do parents and siblings perceive sibling status in their family? and 2) What is the significance of siblings in the life of a child with ADHD as assessed by the parents and the siblings themselves? Parents felt that the most significant factors as regards the status of siblings were the way the siblings take responsibly for the family's daily life, the siblings' own understanding of their family, family transparency, taking the siblings into consideration and dealing with their feelings in everyday life. A tight feeling of cohesion was a factor in empowering the family. Parents considered ADHD medication an important element of their family. The meaning of the siblings for an ADHD child's life was very significant. The siblings described their families as positive and lively. They had got used to the qualities and characteristics of the child with the diagnosis. They did not perceive the ADHD child as being a different child in their family. The siblings recognized their parents' fatigue and thought that the parents did not have enough time for them. However, they did not feel that the parents treated them unequally. The siblings reported that they looked after the ADHD child to some degree, but they thought that this was part of family life. The siblings described cooperation as strength of their family. As compared to international studies, converging factors concerning sibling position, sibling relationships and the ideal family functioning came up in the interviews in this study. Siblings' mental problems, which this investigation did not reveal, were an exception. Consistent with previous studies, parents' assumptions about sibling relationships were more positive than the siblings' descriptions. According to the study, an ADHD child's family relationships were a challenge, but with appropriate internal measures the position of siblings in a family can be good.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälainen on sisarusten asema perheessä, jossa yhdellä lapsista on ADHD. Taustalla oli epäily sisarusten tasa-arvoisuudesta perheessä, jossa yksi lapsi tarvitsee muita huomattavasti enemmän vanhempien aikaa ja huolenpitoa. Suomalaista toista vastaavaa tutkimusta ei ole tehty. Tutkimuksessa käytettiin Bronfenbrennerin ekologista systeemiteoriaa. Tutkimukseen osallistui viisi (5) perhettä, jossa oli alakouluikäinen ADHD-lapsi. Perheissä oli yhteensä viisitoista (15) lasta. Tutkimuksessa haastateltiin perheiden vanhempia ja ADHD-lapsen sisarukset. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimus jaettiin neljään teemaan: (1) perheen arkeen, (2) tunteisiin, (3) perheenjäsenten rooleihin ja vuorovaikutustaitoihin sekä (4) sisarusten merkitykseen ADHD-lapsen elämään. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimustehtävinä olivat 1. Sisarusten asema perheessä vanhempien sekä sisarusten arvioimana sekä 2. Sisarusten merkitys ADHD-lapsen elämään vanhempien sekä sisarusten itsensä arvioimana. Vanhemmat kokivat sisarusten aseman kannalta merkityksellisimmiksi tekijöiksi perheissään sisarusten vastuunoton perheen arjesta, sisarusten oman käsityksen perheestään, perheen avoimuuden, sisarusten huomioimisen ja heidän tunteidensa käsittelemisen arjessa. Myös tiivis yhteenkuuluvaisuuden tunne oli voimauttava tekijä perheessä. Vanhemmat pitivät ADHD-lääkitystä tärkeänä osatekijänä perheessään. Sisarusten merkitys ADHD-lapsen elämään oli vanhempien mukaan erittäin merkittävä. Sisarukset kuvasivat perheensä positiiviseksi ja vauhdikkaaksi. He olivat tottuneet diagnosoidun lapsen ominaisuuksiin ja piirteisiin eivätkä nähneet ADHD-lasta erilaisena lapsena perheessään. Sisarukset tunnistivat vanhempien väsymyksen ja kokivat, ettei vanhemmilla ollut heille tarpeeksi aikaa, mutta eivät kokeneet että vanhemmat kohtelisivat heitä eriarvoisesti. Sisarukset kertoivat huolehtivansa jossain määrin perheen ADHD-lapsesta, jonka he kokivat perheeseen kuuluvana asiana. Sisarukset kuvasivat perheensä vahvuudeksi yhteisen toiminnan. Haastatellut esittivät yhteneviä tekijöitä sisarusten asemalle, sisaruussuhteiden ja koko perheiden ideaalille toimivuudelle kansainvälisiin tutkimuksiin verrattuna. Poikkeuksena olivat sisarusten psyykkiset ongelmat, joita tässä tutkimuksessa ei tullut esille. Merkityksellistä ja yhteneväistä aiempiin tutkimuksiin oli myös vanhempien positiivisempi oletus sisaruussuhteista kuin sisarukset itse kuvasivat. Tutkimuksen mukaan ADHD-lapsen perhesuhteet olivat haasteellisia, mutta asianmukaisilla perheen sisäisillä toimilla sisarusten asema perheessä voi olla hyvä.
Keyword(s): ADHD Bronfenbrenner family siblings perhe sisarukset


Files in this item

Files Size Format View
adhdlaps.pdf 1.476Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record