Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Factors contributing direct investments in forest plantations

Show full item record

Title: Factors contributing direct investments in forest plantations
Author(s): Korhonen, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics and Marketing (Forest Resource and Environmental Economics)
Language: English
Acceptance year: 2013
Abstract:
Direct investments are considered the main source of economic growth and are desirable for countries. Factors driving the geographical distribution of direct investments are unknown. Many forest investments are directed to plantations, which have expanded rapidly during the past two decades. The global forestry scheme is changing; until 1990, developed countries accounted for almost all investments. Since then, developing countries have started to employ them at an accelerating rate. The major changes in a world economy are likely to drive this trend in the future. To assess factors contributing to investment in forest plantation, we drew from methods used by the Inter-American Development Bank (IADB), which developed a forest attractiveness index (IAIF) to ?measure the business climate to sustainable forest business?. In this research, several multiple linear regression models were developed to examine the effects of different variables. As well, different macro-economic, institutional, and forest-sector factors were considered the main components that drive forest plantation development. Factors attracting direct investment in forest plantations are different on a global scale, in developed and developing countries. Therefore, some general trends can be identified: Macro-economic factors are important. Foreign direct investment inflows and area of planted forests are positively correlated, indicating that the investment behavior of forestry investors is not significantly different from other investors‘. Other significant factors are GDP and the exchange rate. GDP was positively correlated with the area of planted forests. Weak currency is desirable in OECD countries, and a strong currency is favorable for plantation investments in non-OECD countries. Institutional factors were not significant, which suggests investments occur despite the country challenges. The human development index was the most significant factor in this category. The human development index had a negative effect on the area of planted forests. The more developed a country, the fewer plantations. The forest-sector factors were the most important factors that determine plantation investment attractiveness. Production capacity and productivity were globally significant. Productivity was not significant in non-OECD countries, which may have equally beneficial circumstances for tree growth. Macro-economic factors are important especially in these countries. The results suggest macro-economic and forestry factors are key determinants of investment attractiveness in forestry. Macro-economic factors cannot be affected by investors. Forestry-factors can be affected by country level decision making. Investors can choose between countries, and sometimes affect these factors. These results may be useful to firms considering foreign direct investment and to policy makers in potential destination countries.
Suuri osa metsäsektorin investoinneista kohdistuu istutusmetsiin, joiden pinta-ala on kasvanut nopeasti erityisesti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Suorat investoinnit edistävät taloudellista kasvua ja siksi yritysten sekä maiden oletetaan haluavan houkutella investointeja. Globaalin metsäsektorin investointirakenne muuttuu: 1990-luvulta lähtien kehitysmaiden osuus investoinneista on kasvanut. Maailmantalouden muutokset edesauttavat investointeja kehitysmaihin ohjaavaa kehitystä. Tutkiaksemme mitkä tekijät houkuttelevat suoria investointeja istutusmetsiin, sovelsimme Latinalaisen Amerikan kehityspankin kehittämää metsäinvestointien houkuttelevuutta mittaavaa indeksiä. Kehitimme kolme regressiomallia tutkimaan tekijöiden vaikutusta investointihoukuttelevuuteen. Investointien määrään vaikuttavat tekijät ovat eri globaalissa mittakaavassa, kehitys- ja kehittyneissä maissa. Kehitysmailla tarkoitetaan Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön kuulumattomia maita (ei-OECD), kun taas järjestöön kuuluvat maat (OECD) luokitellaan kehittyneiksi. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan havaita joitain yleisiä trendejä: Makroekonomiset tekijät ovat tärkeitä. Ulkomaalaisten suorien investointien määrä vaikuttaa positiivisesti istutusmetsäpinta-alaan. Tämä osoittaa, että metsäinvestoijien käyttäytyminen ei poikkea huomattavasti muiden investoijien käyttäytymisestä. Myös bruttokansantuote ja valuuttakurssit ovat tärkeitä tekijöitä. Heikko valuutta OECD-maassa houkuttelee investointeja, kun taas ei-OECD-maissa vahva valuutta. Institutionaaliset tekijät eivät olleet niin merkityksellisiä, mikä osoittaa, että tietyt maata epävakauttavat institutionaaliset haasteet eivät vaikuta ratkaisevasti investointipäätöksiin. Kaikista tutkimuksessa käytettävistä kyseisen ryhmän tekijöistä inhimillisellä kehityksellä oli suurin vaikutus. Inhimillisen kehityksen indeksi vaikutti negatiivisesti istutusmetsien pinta-alaan. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan ehdottaa, että mitä kehittyneempi maa, sitä vähemmän istutusmetsiä. Metsäsektorilliset tekijät olivat kaikista tärkeimpiä istutusmetsien pinta-alan kehityksessä. Tuotantokapasiteetti ja metsän tuotoskyky olivat merkittäviä tekijöitä globaalilla tasolla. Tuotoskyky ei ollut kuitenkaan merkitsevä tekijä ei-OECD-maissa, mikä johtunee maiden samankaltaisista puunkasvatusolosuhteista. Ei-OECD-maissa makroekonomisten tekijöiden rooli on korostunut. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella makroekonomiset ja metsäsektorilliset tekijät ovat metsäinvestointien houkuttelevuuden pääelementtejä. Makroekonomisiin tekijöihin investoijat eivät pysty vaikuttamaan, kun taas metsäsektorillisiin heillä on mahdollisuus vaikuttaa. Metsäinvestoijat pystyvät valitsemaan eri kohdemaiden välillä, ja näin ollen ohjamaan metsäsektorin kehitystä päätöksenteollaan. Tämän tutkimuksen tulokset voivat auttaa yrityksiä, jotka suunnittelevat suoria investointeja ulkomaalaisiin kohteisiin ja poliittisia päätöksentekijöitä investointien kohdemaissa.
Keyword(s): forest plantations planted forests direct investment investment attractiveness OECD istutusmetsä metsäplantaasi suora investointi ulkomaaninvestointi investointihoukuttelevuus


Files in this item

Files Size Format View
Korhonen_Jaana_Pro Gradu.pdf 2.900Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record