Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Heikentyneen munuaistoiminnan huomioiminen iäkkäiden lääkehoidossa : lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikutukset

Show full item record

Title: Heikentyneen munuaistoiminnan huomioiminen iäkkäiden lääkehoidossa : lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikutukset
Author(s): Rydman, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
With advancing age the kidneys undergo anatomical and physiological changes. The most significant physiological changes are decreased renal blood flow and glomerular filtration rate (GFR). GFR is declined approximately in two thirds of the aged. Dosages of drugs eliminated mainly by the kidney should be adjusted carefully in patients with renal insufficiency. Nevertheless, according to earlier studies renal insufficiency among elderly patients is underdiagnosed and renal function is often overlooked when prescribing. Serum creatinine level is used as a screening test for renal dysfunction. However, it is a poor measure among elderly patients. Instead, calculated GFR should be the preferred method in estimating kidney function among this patient group. The aim of this study was to assess if comprehensive medication review can improve the quality of drug therapy among aged nursing home residents with impaired renal function. The data consisted of 153 comprehensive medication reviews (CMRs) conducted by Farenta Oy. CMR case reports were used to assess intervention recommendations made by pharmacists because of renal insufficiency, other kidney-related findings and resulting medication-related interventions. In addition, the prevalence of renal insufficiency, degree of renal insufficiency diagnoses and relationship between serum creatinine and estimated GFR were assessed. Clinical significance of the interventions was not assessed. The mean age of patients was 82,4 years. The estimated GFR was available for 145 patients (94,8%). 86,9% (n=126) had declined renal function (GFR<80 ml/min). Of these, serum creatinine levels were within normal range or under in 73,8% of all patients with renal insufficiency. Physicians had documented 4,8% of renal insufficiency cases in clinical patient files. Pharmacists identified inappropriate drugs due to renal function in 34,9% (n=44) of the patients with renal insufficiency. In total, pharmacists made 71 intervention recommendations. Physicians approved 60,6% of the pharmacists' recommendations as made. At least one intervention recommendation was approved as made in nearly one fourth (23,0%) of the patients with renal insufficiency. The most common drug-related intervention was changing the drug (25,4 %). Cardiovascular drugs accounted for 33,8% of the intervention recommendations, nervous system drugs 19,7 %. According to this study renal insufficiency among aged nursing home residents is common but underdiagnosed. Approximately one third of patients with renal insufficiency are using inappropriate medicines or dosages. These drug-related problems can be indentified and resolved during the comprehensive medication review procedure.
Munuaisissa tapahtuu ikääntymisen myötä rakenteellisia ja sitä kautta toiminnallisia muutoksia. Olennaisimmat toiminnalliset muutokset ovat munuaisverenkierron heikkeneminen ja glomerulussuodosnopeuden (glomerular filtration rate, GFR) laskeminen. Arviolta noin kahdella kolmasosalla iäkkäistä GFR on alentunut. Pääasiassa munuaisten kautta muuttumattomana erittyvien lääkeaineiden annokset tulisi säätää tarkoin munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Tutkimusten mukaan munuaisten vajaatoiminta on kuitenkin alidiagnosoitua ja sen huomioiminen lääkehoidossa puutteellista. Plasman kreatiniinipitoisuutta käytetään usein munuaistoiminnan kuvaajana, mutta iäkkäillä se on huono mittari. Iäkkäillä tulisi määrittää laskennallinen GFR-arvo. Tässä tutkimuksessa selvitettiin lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikutuksia lääkehoidon asianmukaisuuteen iäkkäillä hoivakotipotilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Aineistona käytettiin Farenta Oy:n keräämiä lääkehoidon kokonaisarviointiraportteja (n=153). Raporteista analysoitiin munuaistoimintaan liittyvät lääkemuutosehdotukset, muut huomiot ja lopulliset lääkemuutokset. Lisäksi selvitettiin munuaisten vajaatoiminnan ja sen diagnoosien yleisyyttä sekä plasman kreatiniinipitoisuuden yhteyttä GFR-arvon perusteella määritettyyn munuaistoiminnan tasoon. Lääkitysmuutosten kliinistä merkitsevyyttä ei arvioitu. Potilaiden keski-ikä oli 82,4 vuotta. Munuaistoiminnan taso oli pystytty laskemaan 145 potilaalta (94,8 %). Heistä 86,9 %:lla (n=126) oli jonkinasteinen vajaatoiminta (GFR<80 ml/min). Plasman kreatiniiniarvo oli normaalirajoissa tai sen alapuolella valtaosalla vajaatoimintapotilaista (73,8 %). Vajaatoiminta oli kirjattu potilastietoihin 4,8 %:lla vajaatoimintapotilaista. Vajaatoimintapotilaista 34,9 %:lla (n=44) oli käytössään ainakin yksi lääke, josta lääkehoidon kokonaisarvioinnin suorittanut henkilö teki muutosehdotuksen heikentyneen munuaistoiminnan vuoksi. Muutosehdotuksia tehtiin yhteensä 71. Yli puolet kaikista muutosehdotuksista hyväksyttiin sellaisenaan (60,6 %). Lähes neljäsosalla vajaatoimintapotilaista (23,0 %) vähintään yksi muutosehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Yleisin lääkekohtainen muutos oli lääkkeen vaihto (25,4 %). Muutosehdotukset liittyivät useimmiten sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin (33,8 %) sekä hermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin (19,7 %). Tutkimuksen mukaan munuaisten vajaatoiminta on iäkkäillä hoivakotipotilailla yleistä, mutta alidiagnosoitua. Noin kolmasosa vajaatoimintapotilaista altistuu munuaisten kannalta epäsopiville lääkeaineille tai annoksille. Lääkehoidon kokonaisarvioinnin avulla pystytään havaitsemaan näitä lääkitykseen liittyviä ongelmia ja ratkaisemaan niitä.
Keyword(s): GFR renal insufficiency age-related physiological changes comprehensive medication review munuaisten vajaatoiminta ikääntymismuutokset lääkehoidon kokonaisarviointi


Files in this item

Files Size Format View
Gradu (Saara Rydman).pdf 971.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record