Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kissan lääkintään tarkoitettujen makuaineiden ja minitablettien preformulointi

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-02-27T13:31:26Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:44:34Z
dc.date.available 2013-02-27T13:31:26Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:44:34Z
dc.date.issued 2013-02-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38457
dc.title Kissan lääkintään tarkoitettujen makuaineiden ja minitablettien preformulointi fi
ethesis.discipline Industriell farmaci sv
ethesis.discipline Industrial pharmacy en
ethesis.discipline Teollisuusfarmasia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Naukkarinen, Noora
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The pet medication industry is growing but there are still challenges especially in feline medication. Palatable flavours, efficient taste masking technologies and easily administrable dosage forms are needed to facilitate feline medication. Based on the literature review, there is only little information about cat's preference to individual flavours. The methods for palatability testing should be improved to achieve reliable results. Most common taste masking technologies are flavouring and tablet coating. In experimental section different flavours for taste masking were studied. Five main flavours were selected: phenylalanine, leucine and methionine as possibly good flavours and arginine and denatonium benzoate as bad flavours. In preformulation experiments tableting characteristics, thermal behaviour and crystal structure of flavours were analysed. The aim was also to study their possible incompatibilities with tablet excipients. The main compatilibility study method was X-ray powder diffraction (XRPD), but differential scanning calorimetry (DSC) was also used. Excipient povidone (PVP) was incompatible with nearly all of the main flavours. The use of lactose as an excipient was excluded because of the risk of the Maillard reaction. In tableting studies a tablet mass containing microcrystalline cellulose (MCC), calcium hydrogen phosphate dihydrate, mannitol, hydroxypropyl cellulose (HPC), crospovidone, talc and sodium stearyl fumarate was produced. Minitablets of diameter 3 mm without any flavours were compressed. Also minitablets with flavours phenylalanine and denatonium benzoate were compressed. Minitablets complied with the European Pharmacopoeia tests for uniformity of mass, disintegration and friability. However, characterization and handling of minitablets was found to be challenging due to very small size of the tablets. Minitablets are a promising technology for facilitating feline medication in the future. en
dct.abstract Lemmikkieläinten lääkemarkkinat kasvavat, mutta etenkin kissojen lääkintään liittyy edelleen ongelmia. Kissan lääkinnän helpottamiseksi tarvitaan hyviä makuaineita, tehokkaita maunpeittomenetelmiä ja helposti annosteltavia lääkemuotoja. Kirjallisuuskatsauksen perusteella kissojen mieltymyksistä yksittäisiin makuaineisiin löytyy vain vähän tietoa. Makututkimusmenetelmiä tulisi kehittää luotettavien tulosten saamiseksi. Käytetyimpiämaunpeittomenetelmiä ovat makuaineetja tablettien päällystäminen. Kokeellisessa osiossatarkasteltiin erilaisia makuaineita maunpeittotutkimuksiin. Tutkimusten pääkohteiksi valittiin 5 makuainetta: mahdollisesti hyvänmakuisina aineina tutkittiin fenyylialaniinia, leusiinia ja metioniinia ja pahanmakuisina aineina arginiinia ja denatoniumbentsoaattia. Preformulointitutkimuksissa tarkasteltiin makuaineiden tabletointiin vaikuttavia ominaisuuksia,sekämakuaineiden lämpökäyttäytymistä ja kiderakennetta. Tavoitteena oli myös selvittää yhteensopivuus tabletointiapuaineiden kanssa. Yhteensopimattomuustutkimusten pääpaino oli rasitettujen olosuhteiden röntgenjauhediffraktiotutkimuksilla(XRPD), mutta tietoa saatiin myös erottelevanpyyhkäisykalometrintutkimuksista(DSC). Apuaine povidoni (PVP) oliyhteensopimaton lähes kaikkien makuaineiden kanssa.Myös laktoosin käyttö apuaineenahylättiin Maillardin reaktion riskin vuoksi. Tabletointitutkimuksissa päädyttiin tekemääntablettimassa, joka sisälsi mikrokiteistä selluloosaa (MCC), kalsiumvetyfosfaattia, mannitolia, hydroksi-propyyliselluloosaa (HPC), krospovidonia, talkkia ja natriumstearyylifumaraattia. Massasta puristettiin halkaisijaltaan 3 mm olevia minitabletteja. Lisäksi puristettiinminitabletteja,joissa oli käytetty fenyylialaniinia ja denatoniumbentsoaattia makuaineina. Minitabletit täyttivät Euroopan farmakopean vaatimuksetjakelutarkkuudesta, hajoamisesta ja friabiliteetista. Minitablettien karakterisoinnin ja käsittelyn havaittiin kuitenkin olevan haasteellistaerittäin pienen tablettikoon takia. fi
dct.subject DSC
dct.subject cat en
dct.subject feline medication en
dct.subject taste masking en
dct.subject flavour en
dct.subject preformulation en
dct.subject minitablet en
dct.subject denatonium benzoate en
dct.subject X-ray powder diffraction en
dct.subject kissan lääkintä fi
dct.subject maun peittäminen fi
dct.subject makuaine fi
dct.subject preformulointi fi
dct.subject minitabletti fi
dct.subject denatoniumbentsoaatti fi
dct.subject röntgendiffraktio fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Airaksinen, Sari
ethesis.supervisor Juppo, Anne
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151212
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
NaukkarinenGradu.pdf 2.242Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record