Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sähköauto tulee! : Kuluttajien odotuksia sähköautoista

Show full item record

Title: Sähköauto tulee! : Kuluttajien odotuksia sähköautoista
Author(s): Hutri, Juhani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Discipline: Consumer Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia odotuksia ja vaatimuksia kuluttajilla on liittyen sähköisten autojen käytettävyyteen ja hintaan. Käytettävyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sähköauton toimintasädettä ja latausmahdollisuuksia. Odotusten lisäksi analysoidaan Everett Rogersin (2003 [1962]) innovaatioiden diffuusioteorian pohjalta, keitä voisivat olla suomalaiset sähköautojen aikaiset omaksujat. Tutkimuksen aineisto kerättiin internet-kyselyllä. Kysymyslomake julkaistiin useilla internet-sivustoilla ja Facebook-yhteisöpalvelussa. Kyselyyn vastasi 1871 henkilöä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudulla asuvat yli 20-vuotiaat henkilöt. Kaikista vastauksista kohderyhmään kuului 938 henkilöä. Aineistoa analysoitiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Sähköauton nykyinen toimintasäde noin 150 kilometriä koettiin liian lyhyeksi. Vastaajat odottavat sähköautoilta noin 300 kilometrin toimintasädettä. Päivittäiseen liikkumiseen 150 kilometrin toimintasäde kuitenkin riittäisi suurimmalle osalle vastaajista. Myös kotitalouden toisen auton kohdalla 150 kilometrin toimintasäde koettiin riittäväksi. Toimintasäteen lisäksi sähköauton lataamisen hitautta ja latauspaikkojen puutetta on pidetty sähköauton leviämisen esteenä. Tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että 58 prosentilla vastaajista olisi mahdollisuus ladata sähköautoa kotona ja 6–8 tunnin kotilatausta ei pidetty ylitsepääsemättömänä ongelmana. Julkisia sähköauton latauspisteitä on tällä hetkellä Suomessa alle 20. Julkisten latauspisteiden lisääntyminen lisäisi vastaajien kiinnostusta sähköiseen autoiluun. Käytettävyyteen liittyvissä odotuksissa oli havaittavissa ero sukupuolten välillä. Miehet ovat vaativampia sähköautojen käytettävyyden suhteen kuin naiset. Naiset puolestaan arvostivat sähköauton ympäristöystävällisyyttä miehiä enemmän. Sähköauton tämän hetkinen hinta (30 000–50 000€) koettiin liian kalliiksi. Alhaisemmalla hinnalla vastaajat olisivat valmiita hankkimaan sähköautoja. Aikaisille omaksujille sähköauton hinta ei ollut yhtä suuri ongelma kuin muille vastaajille. Tässä tutkimuksessa, kuten aikaisemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, vihreät ja/tai tekniikasta kiinnostuneet kuluttajat näyttäytyivät sähköautojen aikaisina omaksujina. Tyypillinen aikainen omaksuja on 30–35-vuotias omakotitalossa asuva henkilö, joka ajaa päivittäin alle 50 kilometriä ja on kiinnostunut ympäristöasioista ja/tai uudesta tekniikasta.
Aim of this study was to find out consumers expectations about electric vehicles (EV) range, charging and price. In addition, aim was to identify Finnish EVs early adopters, based on Everett Rogers (2003 [1962]) Diffusion of Innovation theory. Data was collected using an online survey. Questionnaire was published in several web pages and on Facebook. Total sample was 1871 responses. This study’s target group was people over the age of 20 or older and target area was Helsinki region. 938 responses of all sample belong to the target group. Data was analyzed with quantitative research methods. EVs current driving range 150 kilometers seem be to too short. The respondents expect about 300 kilometers range for EV. For daily movement 150 kilometers range is enough for most of the respondents. 150 kilometers driving range is also enough for households’ second car. Besides limited range, slow charging and lack of charging points are seen as barriers for EVs market penetration. In this study it was found that 58 per cent of the respondents have possibility to charge EV at home and the charging time at home (6–8 hours) is not significant problem. There is less than 20 public charging points in Finland. Increase of public charging point will increase the respondents’ interest in EV. There was a significant difference between males and females expectations of EVs range and charging. Males were more demanding. Females appreciate more EVs green values. According to the respondents EVs current price seem to be too high. With a lower price the respondents are willing to buy EVs. EVs early adopters accept higher price than other the respondents. In this study, as in previous international studies, green consumers and technical enthusiasts are the early adopters of EV. A stereotypical early adopter is a 30–35-years-old person who lives in a house. Suchlike person drivers under 50 kilometers per day and tries to be environmentally friendly and/or keen on new technologies.
Keyword(s): electric vehicle EV expectations early adopter sähköauto odotukset aikainen omaksuja


Files in this item

Files Size Format View
Maisterin_tutkielma_Juhani_Hutri.pdf 1.181Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record