Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Stora Enso Metsän kulta- ja hopeatähtiasiakkaiden metsäenergian myyntihalukkuus

Show full item record

Title: Stora Enso Metsän kulta- ja hopeatähtiasiakkaiden metsäenergian myyntihalukkuus
Author(s): Aalto, Anssi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology (Forest planning)
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Bioenergia on noussut viime vuosikymmenen aikana merkittävään rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Euroopan unionin yhteiset ilmastotavoitteet, luonnon ääri-ilmiöt sekä uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen ja hinnan nousu ovat nostaneet bioenergian käytön lähes välttämättömäksi. Bioenergian yksi parhaista lähteistä on metsäenergia, jota saadaan uudistushakkuiden kannoista ja hakkuutähteistä sekä energiapuuharvennusten energiarangasta metsähakkeen muodossa. Energiapuusta on tullut metsäsektorilla oma puutavaralaji, mutta on muistettava, että sen hankinta on vahvasti sidoksissa ainespuun korjuuseen. Metsäenergian käytössä ja hankinnassa on paljon potentiaalia. Lähienergian tuottaminen lähimetsistä paikallisessa energialaitoksessa työllistää paikallisia ihmisiä ja tuo kuntiin verotuloja. Samalla metsäteollisuus saa puuta käyttöönsä ja yksityinen metsänomistaja tuloja hoidetuista metsistään. Metsäenergian tulevaisuuden yhteiskunnallista merkitystä ei voi vähätellä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Stora Enso Metsän kulta- ja hopeatähtiasiakkaiden metsäenergian myyntihalukkuutta eri metsäenergiajakeiden suhteen ja etsiä myyntipäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkittiin, olisiko olemassa uusia markkinointikeinoja, joilla metsänomistajien metsäenergian myyntihalukkuus lisääntyisi. Tutkimusta varten tehtiin ositettu otanta Stora Enson myyjärekisteristä, josta valittiin 1000 metsänomistajan joukko, jotka haastateltiin puhelimitse keväällä 2012 kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastasi 609 metsänomistajaa vastausprosentin ollessa 63. Vastaajajoukko erosi yleisestä metsänomistajakunnasta siten, että he olivat vanhempia, omistivat suurempia metsätiloja sekä miehet olivat yliedustettuina. Tutkimuksen tulosten mukaan metsäenergian myyntihalukkuus (68 %) on tulevaisuudessa selvästi ainespuuta (94 %) alhaisempi, mutta epätietoisten määrä (15 %) on melko suuri. Metsänomistajien selkeä suosikki metsäenergian korjuuvaihtoehdoista on energiapuuharvennus, jonka valitsi parhaaksi vaihtoehdoksi 70 prosenttia vastaajista. Yhtä selkeä inhokki on kantojen nosto, sillä sen valitsi parhaaksi vaihtoehdoksi vain reilut neljä prosenttia. Metsänomistajien hintaodotukset ovat melko korkealla energiapuun suhteen, sillä nykyiseen hintatasoon, jossa on tuet mukana, vain kolmannes metsänomistajista on tyytyväisiä. Noin 13 prosenttia on poissa markkinoilta kokonaan epärealistisen korkeiden hintaodotusten vuoksi. Metsäenergian hinnan nousu oli myös suurin yksittäinen tekijä myyntihalukkuuden lisääntymiselle. Metsänomistajat ovat tutkimuksen mukaan huolestuneita ilmastonmuutoksesta sekä toivovat metsäenergian käytön lisääntyvän Suomen energiantuotannossa. Erityisesti paikallista metsähakkeen käyttöä arvostettiin korkealle ja se lisäisikin yli kolmasosan myyntihalukkuutta. Suurin osa metsänomistajista pitää metsäenergian myyntiä ilmastonsuojelullisena tekona. Tietotarpeita on erityisesti energiapuun korjuuseen liittyen. Ravinnehävikki, korjuujälki sekä energiapuun hinnoittelu askarruttavat monen metsänomistajan mieltä.
Bioenergy has taken over a significant role in Finnish society in the past decade. European Union’s joint climate targets, extreme natural phenomena, as well as the depletion of non-renewable resources and the rise in the non-renewable resources prices have increased the use of bioenergy almost a necessity. One of the best bioenergy sources is wood energy, which can be obtained from stumps, logging residues and from small tree harvesting in form of wood chips. Energy wood has become one of the timber assortments in the forest sector, but it must be remembered that the acquisition is strongly associated with the conventional industrial wood harvesting. There is lots of potential in the use and procurement of forest energy. Production of local energy from the nearby forests in the local energy plant provides employment for local people and brings tax revenue to municipalities. At the same time the forest industry gets timber and private forest owners’ receive income from managed forests. The forest energy’s future importance for the society cannot be understated. Objective of this study was to explore the Stora Enso Forest’s gold and silver star clients’ willingness to supply wood-based biomass for bioenergy and look for factors that affect the decision. In addition, it was explored if there would be new ways of marketing forest energy to the landowners. Stratified sample of Stora Enso’s client record was done for the study. From the record, 1000 landowners were picked and interviewed by telephone in the spring 2012. The questionnaire was answered by 609 forest owners and percentage response rate was 63. The respondents differed from the general forest owners' in such a way that they were older, owned major forest areas as well as the men were over-represented. The results indicate that the willingness to sell forest energy (68%) is clearly lower than the willingness to sell raw wood (94%) in the future, but the numbers of unaware (15%) is quite high. Forest owners' clear favorite of forest energy harvesting methods is energy wood harvesting, which was chosen as the best choice for 70 percent of the respondents. Equally clear is the harvesting method which was the most disliked, stump lifting. It was chosen as the best alternative by just over four percent. Forest owners' price expectations about energy wood are quite high. Only one-third of the forest owners are satisfied with the current price level, which is effected by state subsidies. Approximately 13 percent of respondents are out of the forest energy market completely because of unrealistically high price expectations. The rise of the forest energy price was also the biggest single factor to increase the willingness to supply wood-based biomass for bioenergy. In this study, forest owners are concerned about of climate change and they are hoping to increase the use of forest biomass for the energy production in Finland. Particularly the local use of wood chips was valued high. The majority of forest owners consider the sale of forest energy as a climate conservation act. There are a lots of information requirements, in particular related to energy wood harvesting. Many landowners are concerned about nutrient losses, harvesting marks and the forest energy pricing.
Keyword(s): forest energy willingness to supply energy wood harvesting private forest owner local energy Stora Enso metsäenergia myyntihalukkuus energiapuuharvennus metsänomistajakysely lähienergia Stora Enso Metsä


Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_tutkielma_Anssi_Aalto.pdf 3.815Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record