Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsähiilihankkeisiin perustuvien päästöyksiköiden kauppa vapaaehtoismarkkinoilla

Show full item record

Title: Metsähiilihankkeisiin perustuvien päästöyksiköiden kauppa vapaaehtoismarkkinoilla
Author(s): Jansson, Päivi Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Tutkielmassa tarkastellaan vapaaehtoisuuteen perustuvien metsähiilimarkkinoiden kysyntää ja tarjontaa. Kysyntäosiossa esitellään markkinamekanismeja, joihin päästöyksiköiden kysyntä ja tarjonta perustuu. Kysynnän osalta tarkastellaan lisäksi ostajien ostomotivaatioita ja kysynnän tilannetta vuonna 2011. Tarjontaosiossa tarjontaa tarkastellaan tarjontaketjun näkökulmasta. Tarjontaketju jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan onko metsillä ylipäätään kykyä toimia apuna hiilidioksidin sitomisessa ilmakehästä ja millaisia hiilinieluvaikutuksen aikaansaavia metsiin liittyviä toimenpiteitä voidaan käyttää. Tarjontaketjun ensimmäiseen osaan kuuluu myös päästövähennyshankkeiden prosessit, eli kuvaus siitä millä tavalla hankkeissa luodaan päästöyksiköitä. Tutkittavat hankkeet keskittyvät metsähankkeisiin, joilla luodaan päästöyksiköitä vapaaehtoisille markkinoille. Toinen tarjontaketjun osa käsittelee hankkeiden todentamista, joka on keskeinen toiminto, jolla voidaan saada varmuus siitä, että hankkeessa saatu yksikkö todella perustuu päästöjen vähennykseen, ja että sen käyttäminen kompensoi vastaavan verran päästöjä. Tarjontaketjun kolmannessa markkinat ja kaupankäynti -osiossa tarkastellaan erilaisia säänneltyjä ja vapaita markkinapaikkoja. Osiossa on tarkoitus selvittää, millä tavoin hankkeista luotu yksikkö voidaan myydä ostajalle ja millaiset jälkimarkkinat yksiköillä on. Tutkimuksessa markkinoita tarkastellaan kansainvälisestä ja kotimaisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää, kuinka hyvin markkinat täyttävät täydellisen kilpailun ehdot. Markkinoiden analyysin pohjaksi tutkitaan teoriaa hinnan muodostuksesta, täydellisestä kilpailusta ja kilpailullisista markkinoista. Tutkimuksen empiriaosuudessa analysoidaan päästöyksikön luomista, hankeprosessia, todentamista ja markkinapaikkoja. Tutkimuskysymykset on asetettu seuraavasti: Ovatko vapaaehtoisuuteen perustuvat päästömarkkinat kilpailullisten markkinoiden mallin mukaisia eli kuinka hyvin ne täyttävät täydellisen kilpailun ehdot. 1, myyjiä ja ostajia täytyy olla niin monta, ettei kukaan heistä pysty yksin vaikuttamaan markkinahintaan. 2, kaikkien myyjien hyödykkeiden tulee olla riittävän homogeenisia, jolloin eri tuottajien hyödykkeet ovat toistensa substituutteja. 3, kaikilla markkinoiden osapuolilla pitää olla täydellinen informaatio hyödykkeistä, niiden hinnoista ja kaikista omiin päätöksiinsä vaikuttavista tekijöistä. 4, yrityksillä ja tuotannontekijöillä täytyy olla vapaa liikkuvuus markkinoille ja niiltä pois. Tutkimus perustuu kirjallisuuteen, jota aiheesta on kirjoitettu. Tutkimukseen on valikoitu standardeja, markkinapaikkoja ja hanketyyppejä niiden suosituimmuuden tai metsään liittyvien ominaisuuksien perusteella. Tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen. Saatua tietoa analysoidaan sisällönanalyysin avulla. Aineiston luokittelu perustuu teoreettiseen viitekehykseen. Analyysin teoreettinen perusta muodostuu taloustieteen ja markkinatalouden teorioista ja käsitejärjestelmistä. Niiden perusteella muodostetaan väljä analyysirunko, jonka avulla aineistoa pelkistetään. Viitekehyksen avulla kysyntä ja tarjonnan tarjontaketju jaetaan osiin. Tutkimuskysymystä numero 1 tutkitaan kysynnän ja tarjonnan kokonaisuuksien kautta. Tarjontaosiossa tarjontaketju jaetaan osiin ja tutkitaan, kuinka hyvin osa-alueet täyttävät täydellisen kilpailun ehdot eli tutkimuskysymykset numerot 2-4. Tutkimuksen tulokseksi saatiin muun muassa, että vapaaehtoisuuteen perustuvat päästömarkkinat eivät toimi täydellisesti kilpailtujen markkinoiden ehtoilla. Vapaaehtoisuuteen perustuvat päästömarkkinat eivät ole täydellisesti kilpailtuja, vaan ne toimivat epätäydellisesti kilpailullisilla markkinoilla, jossa hyödykkeet ovat heterogeenisiä. Markkinoilla on rajallisesti hankkeita, joista päästöyksiköitä tarjotaan. Hankkeista saatavien yksiköiden hinta asetetaan kustannuksia vastaavaksi, jolloin se ei määräydy vapaasti markkinoilla. Hinnan asetanta on mahdollista, sillä esimerkiksi hankkeiden ominaisuuksilla ja standardoimismenetelmän valinnalla on mahdollista differoida hankkeita. Epätäydellinen kilpailutilanne säilyy sillä markkinoiden väliselle liikkuvuudelle on asetettu esteitä eikä yhden standardin mukaisesti sertifioitu yksikkö ole yleisesti hyväksyttävissä toiseen standardiin. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia.
This thesis studies market demand and supply in the voluntary forest carbon markets. The first section focuses on demand and provides an overview about the market mechanisms, buyer’s reasons to buy credits, and current demand in the markets. Supply will be studied with supply-chain approach. Supply-chain is a system moving a product or service from supplier to customer. The supply-chain section is divided into three parts. The first part finds out whether or not forests have the ability to sequester carbon and what kind of forest projects there has been. It also introduces the processes in which forest carbon credits are issued. The second part focuses on certification and verification schemes. Third part presents market places and the actors involved in carbon credit trading. Carbon markets will be evaluated on foreign and domestic basis. The aim of this thesis is to find out how well the voluntary carbon markets meet the conditions of perfect competition. The theory is based on the theory of competitive market structure and the price mechanism, where demand equals supply at the equilibrium price and quantity. The equilibrium should be found automatically within a perfectly competitive market when buyers and sellers interact. The empirical part of the study examines carbon credit issuance, project processes, certification and markets. The research questions are: 1. Do markets have infinite buyers and sellers? 2. Are products homogenous? 3. Do consumers and producers have perfect knowledge of price, utility, quality and production methods? 4. Is it easy to enter or exit the markets? The thesis is based on literature. Standards, marketplaces, and projects that were selected to the study were chosen according to the popularity based on market volume or forest-related characters. The research approach is qualitative. The collected data was analysed using content analysis. Economics and market theory form the theoretical basis of the analysis. Classification of the data is based on the theoretical framework. According to the theories a loose framework was formed to allow data reduction. Framework divides demand and supply-chain into separate parts. Research question number one is examined using a demand section. Research questions numbers 2-4 are examined using supply-chain sections. The study resulted in a conclusion that voluntary forest markets do not meet the conditions of perfect competition. Voluntary forest carbon markets are not perfectly competitive. Instead markets are uncompetitive where commodities are heterogeneous. There is only limited amount of forest projects and forestry based credits. Unit price is set to match the cost, in which case it is not determined by the market. Price-setting is possible because it is possible to differentiate projects. Imperfect competition in the market remains for mobility obstacles between markets have been set. Credit certified under certain standard, are not generally acceptable to another standard. The study results support the findings of studies conducted in the past.
Keyword(s): VER VCS VCU CDM CER cap and trade baseline and credit carbon sequestration forest carbon project offset project carbon trade carbon credit carbon offset voluntary carbon market forest carbon markets cap-and-trade baseline-and-credit the conditions of perfect competition hiilinielu metsähiilihanke päästöhanke päästökauppa päästöoikeus päästövähennys päästöyksikkö vapaaehtoismarkkinat täydellisen kilpailun ehdot


Files in this item

Files Size Format View
jansson_susanna.pdf 1.942Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record