Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Extrahering, fraktionering och analysering av alkaloider från Rhazya stricta Decne

Show full item record

Title: Extrahering, fraktionering och analysering av alkaloider från Rhazya stricta Decne
Author(s): Nykänen, Tina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmacognosy
Language: Swedish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Rhazya stricta Decne. is a small evergreen shrub belonging to the Apocynaceae family. The plant grows in South Asia and the Middle East, and in these areas it is used in traditional medicine. All parts of the plant are used in different preparations for a variety of purposes such as infections, bowel diseases, itching and diabetes. R. stricta synthesizes about a hundred different alkaloids, of which only a fraction has been studied closer. Some of the analyzed alkaloids have showed some interesting pharmacological properties such as antibacterial and cytotoxic properties. Because it is often both economically and ecologically unsustainable to cultivate or to collect large amounts of medicinal plants from nature, cell cultures have been developed from plants. The properties and synthesized substances of the cell cultures can be analysed and modified in laboratories. In the experimental part of this work, a system was developed for alkaloid extraction, fractionation and isolation from dried cell material from cultured R. stricta hairy root-cells. The goal was to develop a functioning system that eventually enables identification of the alkaloids synthesized by the cultured cells under given conditions. Alkaloids were extracted from 26 g of dried and ground cell mass. The fractionation of the alkaloids was performed with medium pressure liquid chromatography (MPLC) and the fractions were analyzed by thin-layer chromatography (TLC) and high-performance liquid chromatography (HPLC). The alkaloids were purified by horizontal TLC and preparative HPLC. Ion-pair chromatography was used for analyzing the extract, fractions and purified alkaloids. Five components from two fractions were eventually isolated. One of the components was tentatively identified as vincanine, but further analyzes have to be performed to identify all components reliably. In total, hairy root-cells seem to synthesize approximately 20 alkaloids with variable polarity.
Rhazya stricta Decne. är en liten vintergrön buske som hör till familjen Apocynaceae. Den växer i Sydasien och Mellanöstern och används där i traditionell läkekonst. Växtens alla delar används i olika typer av preparat och bland de varierande användningsändamålen finns vård av infektioner, tarmsjukdomar, klåda och diabetes. R. stricta syntetiserar ett hundratal alkaloider varav endast en bråkdel har studerats närmare. Några av de analyserade alkaloiderna har visat sig ha intressanta farmakologiska egenskaper, så som antimikrobiella och cytotoxiska egenskaper. Då det ofta är både ekonomiskt och ekologiskt ohållbart att odla eller samla stora mängder medicinalväxter från naturen, har man utvecklat cellodlingar från växterna. Cellodlingarnas egenskaper och syntetiserade ämnen kan analyseras och modifieras i laboratorier. I experimentella delen av detta arbete utvecklades ett system där man extraherade, fraktionerade och isolerade alkaloider från torkat cellmaterial av odlade R. stricta hairy root-celler. Målet var att utveckla ett fungerade system för att slutligen kunna identifiera vilka alkaloider de odlade cellerna syntetiserar under givna förhållanden. Alkaloider extraherades ur 26 g torkad och malen cellmassa. Fraktioneringen gjordes med hjälp av mediumtryck vätskekromatografi (eng. medium pressure liquid chromatography, MPLC) och fraktionerna analyserades med hjälp av tunnskiktskromatografi (eng. thin-layer chromatography, TLC) och högtrycksvätskekromatografi (eng. high-performance liquid chromatography, HPLC). Vid rengöringen av alkaloider användes horisontell TLC och preparativ HPLC. Jonparskromatografi användes vid analys av extraktet, fraktionerna och de rengjorda alkaloiderna. Slutligen isolerades sammanlagt fem komponenter ur två fraktioner. En av komponenterna, vincanin, identifierades preliminärt, men vidare analyser måste göras, för att med säkerhet identifiera alla komponenter. Allt som allt verkar hairy root-cellerna syntetisera några tiotal alkaloider med varierande polaritet.
Keyword(s): Rhazya stricta alkaloider extrahering fraktionering alkaloids extraction fractionation TLC MPLC HPLC


Files in this item

Files Size Format View
pro_gradu_Nykanen_Tina_2013.pdf 1.595Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record