Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Valittujen anabolisten steroidien faasin I metabolian jäljittely titaanidioksidivalokatalyyttisillä hapetusreaktioilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-06-26T10:05:41Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:41:09Z
dc.date.available 2013-12-22T22:00:05Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:41:09Z
dc.date.issued 2013-06-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/40070
dc.title Valittujen anabolisten steroidien faasin I metabolian jäljittely titaanidioksidivalokatalyyttisillä hapetusreaktioilla fi
ethesis.discipline Farmaceutisk kemi sv
ethesis.discipline Pharmaceutical Chemistry en
ethesis.discipline Farmaseuttinen kemia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Valkonen, Minna
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The aim of this work was to investigate the feasibility of titanium dioxide (TiO2) photocatalysis for imitation of phase I metabolism of selected anabolic steroids. The role of the solvent composition and the time of UV exposure in the TiO2 photocatalysis were also investigated. TiO2 photocatalysis has been reported to produce mainly the same phase I reaction types formed in drug metabolism in vitro and in vivo. The selected anabolic steroids were testosterone, methyltestosterone, metandienone, nandrolone and stanozolol. Products from TiO2 photocatalysis were compared to products formed in microsomal incubations (HLM). Comparison was made on the basis of same mass, retention time and similarity of the product ion spectra. The samples were analyzed with ultra performance liquid chromatography (UPLC) and quadrupole time-of-flight mass spectrometry (Q-TOF). Electrospray ionization (ESI) in positive ion mode was used for ionization and product ion scan with two different collision energy was used for collision induced dissociation of the steroids and the reaction products. TiO2 photocatalysis is a simple and fast method. For all the steroids studied, the main reactions observed both in TiO2 photocatalysis and microsomal incubations were dehydrogenation, hydroxylation and combination of these two. Several isomers with same mass and retention time were formed. In addition, dihydroxylation and dihydroxylation+dehydrogenation products of stanozolol were observed both in TiO2 photocatalysis, but these were different isomers in different systems. In most cases the product ion spectra of isomers with same retention time were similar but the weak intensity of some peaks caused uncertainty in the interpretation of spectra. TiO2 photocatalysis might be useful in fast screening of possible drug metabolites. However the feasibility of TiO2 photocatalysis needs to be further studied because the differences in stereochemistry in TiO2 photocatalysis and microsomal incubations. If TiO2 photocatalytic reactions can be scaled up, it might be possible to produce standard compounds for example for doping laboratories. en
dct.abstract Erikoistyön tarkoituksena oli tutkia, voidaanko titaanidioksidivalokatalyyttisillä (TiO2) hapetusreaktioilla jäljitellä valittujen anabolisten steroidien faasin I metaboliaa. Lisäksi tutkittiin liuotinkoostumuksen ja UV-altistusajan vaikutusta lähtöaineen vähenemiseen ja hapetustuotteiden muodostumiseen. Muutamissa lääkeaineita koskevissa tutkimuksissa on TiO2-valokatalysoiduissa reaktioissa osoitettu tapahtuvan pääosin samoja reaktioita kuin faasin I metaboliassa in vitro ja in vivo. Tässä työssä tutkittavat yhdisteet olivat testosteroni, metyylitestosteroni, metandienoni, nandroloni ja stanotsololi. TiO2-valokatalyyttisissä reaktioissa syntyneitä tuotteita verrattiin humaanimikrosomi-inkubaatioissa (HLM) muodostuneisiin tuotteisiin niiden massojen, retentioaikojen ja tuoteionispektrien avulla. Näytteet analysoitiin erittäin korkean erotuskyvyn nestekromatografilla (UPLC) ja kvadrupolilentoaikamassaspektrometrillä (Q-TOF). Ionisaatiomenetelmänä oli kaasuvirtausavusteinen sähkösumutusionisaatio (ESI) positiivi-ionimoodissa ja tuoteionispektrit ajettiin kahdella eri törmäysenergialla. TiO2-valokatalyyttinen reaktio on yksinkertainen ja nopea menetelmä. Kaikilla tutkituilla steroideilla tapahtui sekä HLM-inkubaatioissa että TiO2-valokatalyyttisissä reaktioissa samoja reaktioita, joista tärkeimmät olivat dehydrogenaatio, hydroksylaatio sekä näiden yhdistelmä. Yleensä syntyi useita samanmassaisia isomeerejä, joista osalla oli sama retentioaika molemmissa reaktioissa. Stanotsololin HLM-inkubaatioissa ja TiO2-valokatalyyttisissä reaktioissa syntyi lisäksi dihydroksylaatio- ja dihydroksylaatio + dehydrogenaatiotuotteita mutta eri isomeereinä. Samaan aikaan eluoituneiden isomeerien tuoteionispektrit olivat pääosin samanlaisia mutta toisinaan tuoteionispektrin heikko intensiteetti aiheutti piikkien intensiteettisuhteissa vaihtelua ja lisäsi näin ollen tulkinnan epävarmuutta. TiO2-valokatalyysi sopisi mahdollisesti mikrosirulle sovellettuna nopeaan, seulontatyyppiseen tutkimukseen. HLM-inkubaatioissa ja TiO2-valokatalyyttisissä reaktioissa syntyvien hydroksylaatiotuotteiden stereokemiassa on kuitenkin eroja, jonka vuoksi TiO2-valokatalyysin soveltuvuutta metabolian jäljittelemiseen olisi tutkittava lisää ja mahdollisuuksia kehittää TiO2-valokatalyyttisen reaktion selektiivisyyttä stereokemian suhteen olisi myös tutkittava. Mikäli TiO2-valokatalyysissä syntyviä tuotteita voitaisiin tuottaa suurempia määriä, voitaisiin menetelmän avulla tuottaa standardiyhdisteitä eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi dopinglaboratorioiden käyttöön. fi
dct.subject nandrolone
dct.subject stanozolol
dct.subject anabolic steroid en
dct.subject titanium dioxide photocatalysis en
dct.subject phase I metabolism en
dct.subject testosterone en
dct.subject methyltestosterone en
dct.subject metandienone en
dct.subject anabolinen steroidi fi
dct.subject titaanidioksidivalokatalyysi fi
dct.subject faasin I metabolia fi
dct.subject testosteroni fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ruokolainen, Miina
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151230
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Imitation of phase I metabolism of selected anabolic steroids by titaniumdioxide photocatalysis en

Files in this item

Files Size Format View
Minna Valkonen-Pro gradu.pdf 11.36Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record